you too nghĩa là gì?

Ý nghĩa của từ you too là gì:

you too nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ you too Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa you too mình

[external_link_head]

[external_link offset=1]


1 you too nghĩa là gì?   0 you too nghĩa là gì?

Trong tiếng Anh, cụm từ “you too” có nghĩa là bạn cũng vậy

Ví dụ 1: You too, don’t talk about it, I’m very confused. (Bạn cũng vậy, đừng nói về nó, tôi rất rối ren)

Ví dụ 1: Hello, today I’m feeling well, you too! (Xin chào, hôm nay tôi cảm thấy rất tốt, bạn cũng vậy nhé!)

you too nghĩa là gì?nghĩa là gì – Ngày 04 tháng 8 năm 2019

[external_link offset=2]


Thêm ý nghĩa của you too

Số từ:

Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)


<< hwaiting có tee off >>

[external_footer]

Viết một bình luận