WCF RIA là gì ?

0 điểm   ( 8 đánh giá ) File đã được kiểm thử

  1. WCF RIA Services là một framework được phát triển để đơn giản hóa các mô hình ứng dụng nhiều lớp (n-tier) truyền thống bằng cách kết hợp nền tảng ASP.Net và Silverlight cùng với nhau. RIA Services cung cấp mô hình để tạo các ứng dụng logic chạy trên tầng trung gian (mid-tier)  và kiểm soát việc truy cập dữ liệu bởi các truy vấn, thay đổi, hay các thao tác tùy biến. Nó cũng cung cấp cho các hỗ trợ đầu cuối (end-to-end) cho các tác vụ thông thường như xác nhận hợp lệ dữ liệu (validation), xác thực người dùng (authentication) và vai trò (roles) bằng cách tích hợp các thành phần Silverlight trên máy khách và ASP.Net trên tầng trung gian (mid-tier).
  2. Kiến trúc WCF RIA Services

    [external_link_head]

  3. Những khái niệm trong WCF RIA Services

–      Personalization

–      Shared code

[external_link offset=1]

–      Code generation

–      Domain Data source

–      Meta data

–      Validation

–      Domain Context

–      Querying

[external_link offset=2]

–      Authentication

WCF RIA là gì ?

WCF RIA là gì ? Đăng ngày 0987366789  WCF RIA Services là một framework được phát triển để đơn giản hóa các mô hình ứng dụng nhiều lớp (n-tier) truyền thống bằng cách kết hợp nền tảng ASP.Net và Silverlight cùng với nhau. 5/10 2887

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

[external_footer]

Viết một bình luận