Vault Basic là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Vault Basic – NA

Phần mềm Vault Basic

   

Phần mềm Vault Basic – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Vault Basic là phần mềm gì?

Vault Basic là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Vault Basic là Version NA (cập nhật NA)

[external_link_head]

Vault cơ bản là một phần của gia đình Autodesk Vault của chương trình quản lý dữ liệu, với những người khác là Autodesk Vault Workgroup và Autodesk Vault Professional. Chương trình này được cài đặt trên các mặt hàng của một mạng, để họ có thể kết nối đến máy chủ (Data Management Server) và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (SQL Database). Các ứng dụng client thường được cài đặt trên máy tính của người sử dụng trong một mạng, là ai là một phần của đội ngũ thiết kế. Điều này cho phép họ cộng tác với các thành viên khác trên thiết kế các mô hình cho một dự án cụ thể. Tất cả dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu SQL có thể được truy cập bởi tất cả khách hàng cài đặt với Vault cơ bản, sau đó cho phép họ chỉnh sửa này. Mọi dữ liệu đã được chỉnh sửa, và tải lên trở lại cơ sở dữ liệu, có thể được xem và truy cập bởi tất cả người dùng. Tập tin được mở ra để chỉnh sửa là “check-out” từ cơ sở dữ liệu, và trừ khi chúng được kiểm tra lại vào cơ sở dữ liệu, mọi thay đổi sẽ không được hiển thị cho tất cả người dùng. Vault tính năng cơ bản các chức năng sau: Quản lý tập tin, khả năng nhóm làm việc duy nhất, Autodesk tích hợp CAD, và thiết kế tái sử dụng.

[external_link offset=1]

What is Vault Basic?

Vault Basic is part of the Autodesk Vault family of data management programs, with the others being Autodesk Vault Workgroup and Autodesk Vault Professional. The program is installed on the client side of a network, to enable them to connect to the server (Data Management Server) and database management system (SQL Database). The client application is generally installed on computers of users within a network, who are part of the design team. This allows them to collaborate with other team members on the design of models for a specific project. All data stored in SQL database can be accessed by all clients installed with Vault Basic, which then allows them to edit these. Any data that has been edited, and uploaded back to the database, can be viewed and accessed by all users. Files that are opened for editing are “checked-out” from the database, and unless these are checked back in to the database, any changes will not be visible to all users. Vault Basic features the following functions: file management, single workgroup capability, Autodesk CAD integration, and reusable designs.

Các loại file được mở bởi Vault Basic

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Vault Basic có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) ACR

Download Vault Basic

Link download: Đang cập nhật…

[external_link offset=2]

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg