tỷ giá hối đoái in English – Vietnamese-English Dictionary

Tỷ giá hối đoái hiện tại là £1 = €1,19.

The current exchange rate is £1 = €1.19.

[external_link_head]

support.google

Những kỳ vọng về tỷ giá hối đoái trong tương lai.

Firms expectations about future prices.

WikiMatrix

Đối tác có trách nhiệm làm mới tỷ giá hối đoái cho giá đã quy đổi.

It is the partner’s responsibility to refresh the currency exchange rates for converted prices.

support.google

WikiMatrix

Trước khủng hoảng, tỷ giá hối đoái giữa Rupiah và Dollar vào khoảng 2000: 1.

Before the crisis, the exchange rate between the rupiah and the dollar was roughly 2,600 rupiah to 1 U.S. dollar.

WikiMatrix

Do vậy, chúng tôi sẽ áp dụng tỷ giá hối đoái trong tháng thanh toán hiện tại.

The exchange rate of the current Payment Month will be applied.

support.google

Ví dụ như các tình huống mà bạn thường xuyên cập nhật giá theo tỷ giá hối đoái.

This includes, for example, scenarios where prices are regularly updated based on currency exchange rates.

[external_link offset=1]

support.google

Tỷ giá hối đoái được tính như thế nào?

How is currency exchange calculated?

support.google

Đồng rupee Nepal gắn với rupee Ấn Độ theo tỷ giá hối đoái 1,6 trong nhiều năm.

The Nepali Rupee has been tied to the Indian Rupee at an exchange rate of 1.6 for many years.

WikiMatrix

Tỷ giá hối đoái của ngoại tệ thay đổi mỗi ngày.

The exchange rates for foreign currency change daily.

Tatoeba-2020.08

Từ năm 2009, Turkmenistan đã duy trì tỷ giá hối đoái cố định.

Since 2009, Turkmenistan has maintained the fixed exchange rate.

WikiMatrix

Tỷ giá hối đoái không cố định với đồng franc Pháp, giảm giá 4 lần so với đô la Mỹ.

Nonfixed exchange rate with the French franc, which devalues 4 times vs. the US dollar.

WikiMatrix

Tỷ giá hối đoái danh nghĩa vẫn tương đối ổn định, nhưng tỷ giá thực (REER) tiếp tục tăng.

The nominal exchange rate has been relatively stable, but the real exchange rate continues to appreciate.

worldbank.org

Bạn sẽ thấy tỷ giá hối đoái trong biên nhận đơn đặt hàng cho mỗi ứng dụng của mình.

You’ll see the exchange rate in your order receipt for each app.

support.google

Xô gà ở Mỹ vào tháng 1 năm 2016 là $20,50; trong khi ở Namibia nó chỉ là $13,40 theo tỷ giá hối đoái.

Bucket in the United States in January 2016 was $20.50; while in Namibia it was only $13.40 at market exchange rates.

WikiMatrix

Joen không còn được dùng để giao dịch hằng ngày nữa và chỉ xuất hiện trong tỷ giá hối đoái.

The jeon is no longer used for everyday transactions, and appears only in foreign exchange rates.

WikiMatrix

Ví dụ: nếu bạn đã chọn ngày 5 đến ngày 19 tháng 1, Analytics sử dụng tỷ giá hối đoái của ngày 12 tháng 1.

[external_link offset=2]

For example, if you’ve selected January 5th to 19th, Analytics uses the exchange rate from January 12th.

support.google

Hãy liên hệ với tổ chức tài chính của bạn để biết thêm thông tin về tỷ giá hối đoái.

Contact your financial institution for more information about exchange rates.

support.google

Ấn định tỷ giá hối đoái phản ánh giá trị thực sự của trạng thái cân bằng trên thị trường.

Fixing exchange rates reflect the real value of equilibrium in the market.

WikiMatrix

Google sẽ tự động làm mới tỷ giá hối đoái dùng để tạo giá quy đổi mỗi quý một lần.

Google will automatically refresh the foreign exchange rates that generate converted prices once per quarter.

support.google

Ví dụ: nếu bạn chọn ngày 5 đến ngày 19 tháng 1, thì Analytics sẽ sử dụng tỷ giá hối đoái của ngày 12 tháng 1.

For example, if you’ve selected January 5th to 19th, Analytics uses the exchange rate from January 12th.

support.google

Tiền lương bằng đô la Mỹ được tính bởi Ban thư ký UNECE sử dụng tỷ giá hối đoái danh nghĩa.

Wages in US dollars are computed by the UNECE Secretariat using nominal exchange rates.

WikiMatrix

Bạn cần kiểm tra giá sau khi chuyển đổi khi tỷ giá hối đoái cập nhật trong Trung tâm thanh toán.

It’s important you check the converted prices when the foreign exchange rates in the Payment Center are refreshed.

support.google

Do đó, dữ liệu báo cáo cho ngày hiện tại sẽ phản ánh tỷ giá hối đoái của ngày hôm qua

Therefore, the reporting data for the current day would reflect yesterday’s exchange rates .

support.google [external_footer]

Viết một bình luận