truyện ngụ ngôn in English – Vietnamese-English Dictionary

translations truyện ngụ ngôn

Add

 • truyện ngụ ngôn tất cả chúng ta có trong ý thức tập thể của mình.

  [external_link_head]

  the fables that we all carry around in our collective consciousness.

 • Trong truyện ngụ ngôn về những viên ngọc, một thiếu nữ nằm mơ khám phá ra các viên ngọc vô giá.

  In the parable of the gems, a young woman dreams about discovering gems of great worth.

 • Hoặc truyện ngụ ngôn về cây ô liu với tất cả sự phức tạp và phong phú về giáo lý của nó?

  Or the allegory of the olive tree with all its complexity and doctrinal richness?

Con cáo và chùm nho là truyện ngụ ngôn của Aesop.

The Lion and the Mouse is one of Aesop’s Fables.

WikiMatrix

Ngài đã đưa ra truyện ngụ ngôn này:

LDS

Đây không phải là truyện ngụ ngôn Andrea.

These aren’t fables, Andrea.

OpenSubtitles2018.v3

Truyện Ngụ Ngôn về Con Chiên Bị Thất Lạc

The Parable of the Lost Sheep

LDS

[external_link offset=1]

Hãy suy nghĩ về truyện ngụ ngôn về những người thợ nề:

Consider the parable of the bricklayers:

LDS

Một số truyện ngụ ngôn Aesop có đề cập đến tín ngưỡng này.

Several of Aesop’s Fables reference this belief.

WikiMatrix

Áp Dụng Truyện Ngụ Ngôn vào Khuôn Mẫu Học Tập

Apply the Parable to the Learning Pattern

LDS

Để Cha kể cho con một truyện ngụ ngôn.

Let me share with you a parable.

OpenSubtitles2018.v3

* Câu truyện ngụ ngôn này minh họa những thử thách gì khi khám phá lẽ thật?

* How does this parable illustrate some of the challenges of discovering truth?

LDS

Không phải truyện ngụ ngôn.

OpenSubtitles2018.v3

Như trong truyện ngụ ngôn.

OpenSubtitles2018.v3

Cũng hãy suy ngẫm truyện ngụ ngôn về mười người nữ đồng trinh.

Consider also the parable of the ten virgins.

LDS

Hai trong số các truyện ngụ ngôn của Aesop có tính thần linh.

Two of Aesop’s fables feature the god.

WikiMatrix

Hãy xem video “Truyện Ngụ Ngôn về Những Viên Ngọc” (6:47), có sẵn trên mạng LDS.org.

Watch the video “The Parable of the Gems” (6:47), available on LDS.org.

LDS

[external_link offset=2]

Chúa Giê Su Ky Tô đã dạy bằng một truyện ngụ ngôn “phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt.”

Jesus Christ taught with a parable “that men ought always to pray, and not to faint.”

LDS

Điều này được minh họa rõ trong truyện ngụ ngôn nổi tiếng Aesop về con rùa và con thỏ rừng.

This is well illustrated in the widely known Aesop fable about the tortoise and the hare.

jw2019

Trong truyện ngụ ngôn về các viên ngọc, người thiếu nữ tìm cách khám phá ra các viên ngọc quý.

In the parable of the gems, the young woman seeks to discover valuable gems.

LDS

Như một vài truyện ngụ ngôn khác của Aesop, bài học của câu chuyện này có vẻ không rõ ràng.

As in several other fables by Aesop, the lesson it is teaching appears ambiguous.

WikiMatrix

Trong truyện ngụ ngôn về những viên ngọc, một thiếu nữ nằm mơ khám phá ra các viên ngọc vô giá.

In the parable of the gems, a young woman dreams about discovering gems of great worth.

LDS

Truyện ngụ ngôn về những viên ngọc giúp chúng ta hiểu được những nguyên tắc cơ bản của khuôn mẫu học tập.

The parable of the gems helps us understand the fundamentals of the learning pattern.

LDS

Hoặc truyện ngụ ngôn về cây ô liu với tất cả sự phức tạp và phong phú về giáo lý của nó?

Or the allegory of the olive tree with all its complexity and doctrinal richness?

LDS

The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M

[external_footer]

Viết một bình luận