Trắc nghiệm Luật kinh tế có đáp án – Đề số 7

Câu 3. Tòa án trả lại đơn kiện khi xảy ra trường hợp nào sau đây:

A. Người khởi kiện không đủ năng lực hành vi dân sự và không có quyền khởi kiện.

[external_link_head]

B. Hết thời hạn thông báo mà người khởi kiện không đến toà án làm thủ tục thụ lý vụ án trừ trường hợp có lý do chính đáng.

C. Vụ án đòi tài sản cho thuê, cho mượn, đòi nhà cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà mà toà án chưa chấp nhận yêu cầu do chưa đủ điều kiện khởi kiện.

D. A, B đúng

Câu 13. Trường hợp nào được coi là giải thể công ty:

A. Kết thúc thời hạn hợp đồng đã ghi trong điều lệ công ty mà vẫn chưa có quyết định gia hạn thêm.

[external_link offset=1]

B. Bị thu hồi giấy chứng nhận ĐKKD.

C. Công ty không có đủ số lượng thành viên tối thiểu trong vàng 3 tháng liên tục.

D. Cả a và b.

Câu 17. Câu nào là câu đúng trong các câu sau:

A. Công ty TNHH (1 hoặc 2 thành viên trở lên )có thể chuyển đổi sang công ty cổ phần.

B. Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi sang công ty TNHH (1 hoặc 2 thành viên trở lên ).

C. Công ty cổ phần có thể chuyển sang công ty TNHH (1 hoặc 2 thành viên trở lên).

D. Cả A và C.

Câu 27. Trong công ty Cổ Phần, câu nào là câu sai trong các câu sau:

A. Không được rút vốn công ty đã góp bằng CPPT dưới mọi hình thức.

B. Cổ đông sáng lập có thể chuyển nhượng CPPT của mình cho các cổ đông sáng lập khác sau 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận ĐKKD.

[external_link offset=2]

C. Chỉ có cổ đông sáng lập mới được quyền nắm giữ cổ CPƯĐBQ.

D. Cổ đông sở hữu CPƯĐHL không có quyền biểu quyết, dự họp đại hội cổ đông, để cử người vào HĐQT và BKS.

Câu 29. Chọn câu đúng nhất đối với công ty TNHH 1 thành viên:

A. Người đại diện theo pháp luật của công ty vắng mặt quá 30 ngày ở Việt Nam thì phải uỷ quyền cho người khác bằng văn bảng theo pháp luật.

B. Đối với tổ chức thì nhiệm kì của hội đồng thành viên không qua 5 năm.

C. Thành viên là tổ chức hay cá nhân đều được thuê giám đốc hoặc phó giám đốc.

D. Cả A, B và C đều đúng.

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 16 C
Câu 2 D Câu 17 D
Câu 3 D Câu 18 B
Câu 4 B Câu 19 D
Câu 5 D Câu 20 C
Câu 6 A Câu 21 A
Câu 7 A Câu 22 B
Câu 8 C Câu 23 D
Câu 9 B Câu 24 B
Câu 10 D Câu 25 B
Câu 11 D Câu 26 C
Câu 12 D Câu 27 C
Câu 13 D Câu 28 A
Câu 14 C Câu 29 D
Câu 15 D Câu 30 B

Giang (Tổng hợp)[external_footer]

Viết một bình luận