Tiêu chí tác phong, lề lối làm việc trong đánh giá cán bộ, Đảng viên là gì?

Trong công tác đánh giá cán bộ và đánh giá Đảng viên, tác phong, lề lối làm việc được coi là một trong những tiêu chí quan trọng. Thực chất, tiêu chí này gồm những yếu tố nào?

[external_link_head]

Đối với Đảng viên

Trong Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm được ban hành theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW, mỗi Đảng viên đều phải tự đánh giá về tác phong, lề lối làm việc của mình theo các cấp độ: Xuất sắc – Tốt – Trung bình – Kém.

Tác phong, lề lối làm việc của Đảng viên bao gồm các tiêu chí:

– Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ;

– Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;

[external_link offset=1]

– Tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp. 

Tiêu chí tác phong, lề lối làm việc trong đánh giá cán bộ, Đảng viên là gì?

Tác phong lề lối làm việc là một tiêu chí trong Bản kiểm điểm Đảng viên (Ảnh minh họa)


Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý

Trong định hướng Khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý do Ban Chấp hành trung ương ban hành tại Quyết định 89/QĐ-TW, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng tương tự như Đảng viên, gồm:

– Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ;

– Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;

– Hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

Đối với cán bộ thuộc diện Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Việc đánh giá đối tượng cán bộ này được thực hiện theo Quyết định 90/QĐ-TW của Ban Chấp hành trung ương.

Trong đó, tác phong, lề lối làm việc cũng là tiêu chí được xếp đầu tiên, cùng nhóm với các tiêu chí liên quan đến chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật.

[external_link offset=2]

Cụ thể, đánh giá tác phong, lề lối làm việc của cán bộ thuộc diện Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý qua các tiêu chí cụ thể như sau:

Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ;

– Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ và đúng nguyên tắc;

– Hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

Tóm lại, tiêu chí về tác phong, lề lối làm việc của Đảng viên, cán bộ hầu như chỉ tập trung ở 03 khía cạnh liên quan đến tinh thần trách nhiệm với công việc; phương pháp làm việc và cách đối xử với đồng nghiệp.

>> Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm mới nhất [external_footer]

Viết một bình luận