tiếp thu nhanh in English – Vietnamese-English Dictionary

tiếp thu nhanh in English – Vietnamese-English Dictionary

opensubtitles2018.v3

cô bé tiếp thu nhanh , nhưng cũng mau giận .

Quý khách đang xem: tiếp thu nhanh in English – Vietnamese-English Dictionary

she was quick to learn , but she was also quick in anger .

evbnews

người albania nồng ấm, hiếu khách, hoạt bát, vui vẻ, cởi mở, có khả năng tiếp thu nhanh chóng và nhiệt tình bày tỏ cảm nghĩ bằng cử chỉ sống động.

they are warm and hospitable, lively and expressive, quick learners who passionately express their opinions with animated gestures.

jw2019

tao tiếp thu bài nhanh lắm.

the lesson was well learned.

opensubtitles2018.v3

nhạc sĩ kristen anderson-lopez sau này cũng ca ngợi khả năng tiếp thu nhanh ý tưởng của bell, nói rằng cô muốn tiếp tục cộng tác với nữ diễn viên “đến hết phần đời còn lại” nếu có thể.

songwriter kristen anderson-lopez later commended bell’s quick comprehension of her ideas, saying that she would collaborate with the actress for “the rest of life” if she could.

wikimatrix

và cuối cùng, cậu có thể tiếp thu rất nhanh những bản như ” chuyến bay của bumblebee ” sẽ không là vấn đề gì đối cậu cậu, phải không?

and in the end, you got so quick, that things like ” flight of the bumblebee ” were no problem, were they?

qed

và cuối cùng, cậu có thể tiếp thu rất nhanh những bản như “chuyến bay của bumblebee” sẽ không là vấn đề gì đối cậu cậu, phải không?

and in the end, you got so quick, that things like “flight of the bumblebee” were no problem, were they?

ted2019

Xem nhiều hơn: ATP Cookie là gì? Hướng dẫn cách lấy Cookie ATP mới nhất [year] | ATP Software

nếu có, hãy nhanh chóng tiếp thu sự hiểu biết quý giá đó về Đức giê-hô-va.

if it does, do not delay in taking in the precious “knowledge of jehovah.”

jw2019

email được thiết kế ngắn gọn, nhanh chóng, dễ tiếp thu.

the design of the e-mail is created to be short, quick, easy to ingest.

literature

thời gian sẽ trôi nhanh hơn và bạn sẽ tiếp thu dễ hơn!

time will pass faster, and learning will be easier!

jw2019

trong một cuộc khảo sát gần đây được báo cáo (trên chương trình truyền hình dogs 101) trên 91 con chó giống nhỏ (chiều cao 16 inch và dưới 22 lbs), chó sục đã được xếp hạng trong top 20 trong việc tiếp thu kiến thức được học nhanh nhất.

in a recent survey reported (on dogs 101) of 91 small breed dogs (16 inches and under 22 lbs) the silky terrier was ranked in the top 20 in learning the quickest.

wikimatrix

trong khi doanh thu từ hoạt động kinh doanh linux của họ tiếp tục tăng, thì sự tăng trưởng không đủ nhanh để bù đắp cho sự sụt giảm doanh thu của netware.

while revenue from its linux business continued to grow, the growth was not fast enough to offset the decrease in revenue of netware.

wikimatrix

ba người đã thu âm đĩa đơn tiếp theo ” daddy cool ” nhanh chóng trở thành hit trên toàn thế giới và khởi động sự nghiệp phi thường của nhóm, với nhiều đĩa đơn và album thành công trong thập kỷ tiếp theo.

the threesome recorded the followup single “daddy cool” which soon became a worldwide hit and launched the group’s phenomenal career, with numerous hit singles and albums over the next decade.

wikimatrix

một phần tiếp theo khác, fast & furious 7, phát hành tháng 4 năm 2015, nhanh chóng vượt qua doanh thu fast & furious 6 với 1,5 tỷ usd tiền vé toàn cầu.

another sequel, furious 7, released in april 2015, soon surpassed fast & furious 6, grossing over $1.5 billion worldwide.

wikimatrix

chuyển khoản điện tử (eft) gửi trực tiếp thu nhập trên google play vào tài khoản ngân hàng của bạn để đẩy nhanh và đơn giản hóa quá trình thanh toán.

electronic funds transfer (eft) directly deposits your google play earnings into your bank account to speed up and simplify the payment process.

support.google

bằng cách chuyển giao này, các đội sẽ có cơ hội học hỏi và như vậy sẽ tiếp thu được những kiến thức chuyên môn cũng như hiểu biết, để mỗi người thực hiện tiếp theo sẽ nhanh hơn rất nhiều so với lần đầu tiên.

by moving, the team learns and so gains expertise and knowledge, so that each subsequent implementation will be a lot faster than the first one.

wikimatrix

Đà tăng trưởng đang mạnh dần lên tại các nước đang phát triển được hỗ trợ bởi tăng trưởng nhanh hơn tại các nước thu nhập cao và tăng trưởng tiếp tục mạnh của trung quốc.

the firming of growth in developing countries is being bolstered by an acceleration in highincome countries and continued strong growth in china.

worldbank.org

khi google tiếp tục thu thập hàng tỷ tìm kiếm hàng ngày, các cụm mới ( clusters) của liên kết sẽ nhanh chóng xuất hiện, hình thành mạng lưới bổ sung và phát triển.

Xem nhiều hơn: Catch up on là gì.

as google continues to collect the billions of daily searches, new clusters of links will rapidly emerge, forming additional and growing networks.

qed

chuyển khoản điện tử (eft) gửi trực tiếp doanh thu ad exchange vào tài khoản ngân hàng của bạn, bằng nội tệ của bạn, để đẩy nhanh và đơn giản hóa quá trình thanh toán.

electronic funds transfer (eft) directly deposits your ad exchange revenue into your bank account, in your local currency, to greatly speed up and simplify the payment process.

support.google

và theo mô hình truyền thống, nếu bạn thực hiện một cuộc đánh giá nhanh, bạn sẽ nói, “Đây là những học sinh có năng khiếu, và đây là những em tiếp thu chậm.

in a traditional model, in a snapshot assessment, you say, “these are the gifted kids, these are the slow kids.

ted2019

khi mưa rơi, nước được hấp thu nhanh chóng bởi rễ nông và giữ lại để cho phép chúng tồn tại cho đến khi cơn mưa tiếp theo, có thể là vài tháng hoặc vài năm sau đó.

when rain falls, the water is rapidly absorbed by the shallow roots and retained to allow them to survive until the next downpour, which may be months or years away.

wikimatrix

tôi là một nhà thần kinh học, và với cương vị đó, tôi thật sự quan tâm về cách mà bộ não tiếp thu thông tin, và tôi đặc biệt hứng thú về khả năng làm cho bộ não chúng ta thông minh hơn, tốt hơn và nhanh hơn.

i’m a brain scientist, and as a brain scientist, i’m actually interested in how the brain learns, and i’m especially interested in a possibility of making our brains smarter, better and faster.

ted2019

những trẻ học nhanh hơn được dạy trong các lớp học tiên tiến để chuẩn bị cho học tập sâu hơn và kỳ thi tú tài, còn những trẻ tiếp thu chậm hơn một chút được tiếp nhận giáo dục thích ứng hơn với nhu cầu của chúng.

the fastest learners are taught advanced classes to be prepared for further studies and the matura, while students who assimilate a little more slowly receive an education more adapted to their needs.

wikimatrix

các nước đã từng trải qua mở rộng tín dụng nhanh cần phải thận trọng, trong khi các nhà xuất khẩu hàng hóa nên tiếp tục thực hiện các biện pháp và xây dựng thể chế giúp quản lý doanh thu các loại hàng hóa dễ
cô động.

countries that have experienced rapid expansion of credit need to be cautious, while exporters of commodities should continue to take measures and build institutions that help manage volatile commodity revenues.

worldbank.org

mặc dù nhật bản có thể tiếp thu và cải tiến tri thức khoa học ở nhiều lĩnh vực khác nhác, sự công nghiệp hóa nhanh chóng của phương tây trong suốt thế kỷ 18 lần đầu tiên tạo ra hố sâu ngăn cách về trình độ công nghệ và vũ khí giữa nhật bản và phương tây (thứ thật ra không tồn tại vào đầu thời edo), buộc nước nhật phải từ bỏ chính sách bế quan tỏa cảng và góp phần vào sự sụp đổ của triều đại tokugawa.

although japan was able to acquire and refine a wide variety of scientific knowledge, the rapid industrialization of the west during the 18th century created a material gap in terms of technologies and armament between japan and the west, forcing it to abandon its policy of seclusion and contributing to the end of the tokugawa regime.

wikimatrix

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Kinh nghiệm – Hướng dẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *