Thư viện Revit dùng cho các phiên bản từ 2011 đến 2014 – Phần Mềm Kỹ Thuật

Thư viện revit là nơi cung cấp những mẫu thiết kế cho các bạn tham khảo, lựa chọn.

Thứ nhất- Các bạn vào trang này:

http://www.arcat.com/bim/bim_objects.shtml

Thứ 2- Gõ tên loại mô hình cần tìm:

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Thứ 3- Nhấn Go.

Thứ 4- Nhấn chọn phiên bản tại tên mô hình:

Thư viên revit sẽ được tải về.

[external_link offset=2]

[external_footer]

Viết một bình luận