Số phối trí là gì? – Hoá học| Vietpub

Tìm hiểu về Số phối trí. Kiến thức Số phối trí về Hoá học

Số phối trí là trong phức chất, SPT là số nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử liên kết trực tiếp với nguyên tử trung tâm. SPT phụ thuộc vào bản chất của nguyên tử trung tâm vàphối tử. Vd. trong phức chất [Co(NH3)6]3+, SPT của Co3+là 6; trong phức chất[CoCl4]2-,SPT của Co2+là 4; trong phức chất [Zn(NH3)4]2+, SPT của Zn2+là 4.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Số phối trí là gì? - Hoá học| VietpubSố phối trí

[external_link offset=2]

Trong tinh thể, SPT là số nguyên tử (hoặc ion) gần nhất ở cách đều một nguyên tử (hoặc ion ngược dấu). Vd. trong sắt (tinh thể lập phương tâm khối) SPT của nguyên tử Fe bằng 8; trong NaCl (tinh thể lập phương) SPT của ion Na+cũng như của ion Clđều bằng 6.

[external_footer]

Viết một bình luận