“Sinh viên 5 tốt” trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ

“Sinh viên 5 tốt” trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ

sinh viên 5 tốt tiếng anh là gì?

student of 5 merits (noun)

nghĩa tiếng việt: sinh viên 5 tốt

nghĩa tiếng anh: student of 5 merits

Quý khách đang xem: “Sinh viên 5 tốt” trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ

“sinh viên 5 tốt” trong tiếng anh: Định nghĩa, ví dụ

(nghĩa của sinh viên 5 tốt trong tiếng anh)

từ đồng nghĩa

student of 5 great achievements

ví dụ:

mời một sinh viên 5 tốt đọc to tình huống sau đây:

invite a student of 5 merits to read the following scenario aloud:

cô lan, việt nam lại có sinh viên 5 tốt rồi.

mrs. lan we again have college student of 5 merits in viet nam.

khi người ta nói về đánh giá, đánh giá sinh viên 5 tốt

when people talk about evaluation, evaluating students of 5 merits,

những lời bình luận của họ cho thấy gia đình nam lê đã giúp sinh viên 5 tốt trường hoa sen lượm tối đa lợi ích của trường.

their comments gave insight into the support the nam le family gives to help hoa sen students of 5 great achievements to get the most out of their schooling.

em anna, một sinh viên 5 tốt ở hoa kỳ, đã ở trong tình huống ấy.

Xem nhiều hơn: ZingPlay Portal – Free Online Card & Casino games – Apps on Google Play

this happened to anna, a student of 5 merits in the united states.

khi tôi còn là một sinh viên 5 tốt trường luật.

when i was a student of 5 merits.

một sinh viên 5 tốt có thể xem một video dài năm đến bảy phút

so a student of 5 great achievements might watch a five-, seven-minute video

nói chuyện với một sinh viên 5 tốt trong danh sách đó và mời em ấy tham dự lớp học.

talking with a student of 5 merits on the list and inviting him or her to attend class.

mời một sinh viên 5 tốt tiếp tục đọc to câu chuyện của chị dew:

invite a student of 5 merits to continue reading sister dew’s account aloud:

anh có muốn sinh viên 5 tốt của anh ăn mặc như thế không?

you want your student of 5 great achievements to be like that?

hai mươi hai trường đã đồng ý nhận tạp chí và phân phát cho sinh viên 5 tốt.

twenty-two accepted copies and distributed them to their student of 5 great achievements.

hãy yêu cầu giảng viên viết xuống câu hỏi mà sẽ giúp sinh viên 5 tốt gia tăng sự hiểu biết của họ về văn cảnh và nội dung của đoạn thư.

ask the teachers to write down questions that would help student of 5 merits increase their understanding of the scripture passage’s context and content.

một số ví dụ về những câu hỏi nhằm mục đích mời các sinh viên 5 tốt tìm kiếm thông tin gồm có:

some examples of questions that invite student of 5 merits to search for information include:

thầy cô và cha mẹ có thể làm gì để giúp các sinh viên 5 tốt?

what can parents and teachers do to help the student of 5 merits?

những sinh viên 5 tốt ngồi chỗ các bạn ngồi 10 năm về trước đã lập nên google , twitter và fcaebook và thay đổi cách thức giao tiếp giữa chúng ta với nhau.

student of 5 merits who sat where you sit 10 years ago who founded google , twitter and facebook and changed the way we communicate with each other.

Xem nhiều hơn: Giờ UTC là gì? Cách chuyển giờ UTC sang giờ Việt Nam

một sinh viên 5 tốt bắt đầu tham dự nhóm họp.

one student of 5 merits began coming to the kingdom hall.

sau khi các anh chị em đã đọc xong rồi hãy nói to tài liệu tham khảo để sinh viên 5 tốt kiểm lại câu trả lời của họ.

after you have finished reading, say the reference aloud student of 5 merits to check their answers.

các sinh viên 5 tốt có thể được khuyến khích để tìm kiếm những mối liên kết, mô thức và chủ đề trong khi học.

student of 5 merits can be encouraged to look for connections, patterns, and themes as they study.

tôi đã nghĩ rất nhiều sinh viên 5 tốt mơ ước trở thành chính trị gia.

thought most student of 5 merits politicians were complete nerds.

Đó là kellar autumn, trước là sinh viên 5 tốt của tôi,

that’s kellar autumn, my former ph.d. student of 5 great achievements,

có nhiều sinh viên 5 tốt có thể làm chuyện đó

there are other student of 5 merits who can do that.

gọi các sinh viên 5 tốt bằng tên

call on students of 5 great achievements by name.

chúc các bạn học tốt!

kim ngân

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Kinh nghiệm – Hướng dẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *