Shareholder là gì? Thông tin đầy đủ từ A đến Z cho bạn

Shareholder là gì? Shareholder được hiểu là cổ đông, là một người hay một nhóm người sở hữu cổ phiếu, có quyền lực, vai trò và lợi ích gắn bó mật thiết với sự phát triển của doanh nghiệp. Họ được gọi bông đùa là những người quyền lực nhất doanh nghiệp. Vậy hiểu đầy đủ thì cổ đông họ là ai? Họ có nhiệm vụ, vai trò hay quyền lợi nào? Cùng nhau tìm hiểu qua bài viết dưới đây bạn nhé!

[external_link_head]

Việc làm Quản lý điều hành

Shareholder là gì? Dịch ra là cổ đông, là một cá nhân hoặc tổ chức, một tập đoàn sở hữu về mặt pháp lý một hoặc nhiều cổ phiếu của trong một doanh nghiệp. Các cổ đông có thể được gọi là thành viên của một công ty. Theo luật, một người không phải là cổ đông trong một công ty cho đến khi tên của họ và các chi tiết khác được nhập vào sổ đăng ký cổ đông hoặc thành viên của công ty.

Shareholder là gì? Thông tin đầy đủ từ A đến Z cho bạn
Shareholder là gì? 

Ảnh hưởng của một cổ đông đối với doanh nghiệp được xác định bởi tỷ lệ sở hữu cổ phần. Các cổ đông của một tập đoàn thường tách biệt về mặt pháp lý với chính tập đoàn đó. Họ thường không chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ của tập đoàn và trách nhiệm của các cổ đông đối với các khoản nợ của công ty được cho là giới hạn ở giá cổ phiếu chưa thanh toán trừ khi cổ đông có bảo lãnh. Công ty không bắt buộc phải ghi lại quyền sở hữu có lợi của một cổ phần, chỉ có chủ sở hữu như được ghi trên sổ đăng ký. Khi có nhiều hơn một người trong hồ sơ là chủ sở hữu của một cổ phần, người đầu tiên trong hồ sơ được thực hiện để kiểm soát cổ phần, và tất cả các thư từ và thông tin liên lạc của công ty sẽ thuộc về người đó.

Các cổ đông có thể đã mua cổ phần của họ trên thị trường sơ cấp bằng cách đăng ký IPO và do đó cung cấp vốn cho tập đoàn. Tuy nhiên, hầu hết các cổ đông mua cổ phần trên thị trường thứ cấp và không cung cấp vốn trực tiếp cho tập đoàn. Cổ đông có thể được cấp đặc quyền tùy thuộc vào một lớp chia sẻ. Các ban giám đốc của một công ty thường điều chỉnh một công ty vì lợi ích của các cổ đông. Đôi khi, cổ đông cũng được coi là một tập hợp con của các bên liên quan , có thể bao gồm bất kỳ ai có lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp trong thực thể kinh doanh. Ví dụ, nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng, cộng đồng, v.v., thường được coi là các bên liên quan vì họ đóng góp giá trị hoặc bị ảnh hưởng bởi tập đoàn.

Tìm việc nhanh

Shareholder là gì? Thông tin đầy đủ từ A đến Z cho bạn
Thông tin về hệ thống “những người quyền lực nhất” doanh nghiệp

Cổ đông thường là người đó có lợi ích kinh tế gắn bó mật thiết với sự phát triển của doanh nghiệp cũng như có quyền sở hữu của các cổ phiếu. Cổ đông thường được chia thành hai nhóm là cổ đông phổ thông và cổ đông ưu tiên:

– Cổ đông phổ thông: Là một cá nhân hoặc tổ chức có thể là một cổ đông phổ thông sở hữu cổ phần phổ thông trong một công ty. Loại cổ phần này là phổ biến hơn. Các cổ đông phổ thông có quyền ảnh hưởng đến các quyết định liên quan đến công ty và có thể nộp đơn kiện tập thể trong trường hợp có bất kỳ hành vi sai trái nào xảy ra.

– Cổ đông ưu tiên: là cổ đông được trả một khoản cổ tức cố định ngay cả trước các cổ đông phổ thông và họ không có quyền biểu quyết trong công ty.

[external_link offset=1]

Cổ đông phổ thông là những người sở hữu cổ phiếu phổ thông của công ty, họ chiếm số lượng lớn hơn và có quyền bỏ phiếu về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp. Đồng thời những cổ đông này cũng có quyền kiểm soát cách quản lý điều hành công ty, có quyền đệ đơn kiện tập thể chống lại công ty vì bất kỳ hành vi sai trái nào có khả năng gây hại cho tổ chức. Không giống như các cổ đông phổ thông, cổ đông ưu tiên sở hữu một cổ phần của cổ phiếu ưu đãi của công ty và không có quyền biểu quyết, hoặc có bất kỳ lời nói nào trong cách quản lý công ty. Thay vào đó, họ được hưởng một khoản cổ tức hàng năm cố định, họ sẽ nhận được ngay cả trước khi các cổ đông phổ thông được trả phần của họ.

Shareholder là gì? Thông tin đầy đủ từ A đến Z cho bạn
Cổ đông thường được chia thành hai nhóm là cổ đông phổ thông và cổ đông ưu tiên

Mặc dù cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi đều có giá trị ngang nhau, giá cổ phiếu tăng lên cùng với hiệu quả tích cực của công ty nhưng cổ đông phổ thông vẫn luôn được đánh giá cao hơn.

Các cổ đông của một công ty là những người hỗ trợ tài chính của chính công ty đó. Họ đầu tư vào tài chính doanh nghiệp bằng cách mua cổ phần trong công ty, và do đó trở thành cổ đông – và là chủ sở hữu một phần của công ty.

Các cổ đông cũng có thể là giám đốc của công ty. Trong khi các giám đốc chịu trách nhiệm quản lý công ty hàng ngày và đưa ra quyết định, các cổ đông có vai trò và nhiệm vụ cụ thể liên quan đến sự kiểm soát của họ đối với chính doanh nghiệp mình.

Việc làm giám đốc điều hành

2.1. Tổng quan về quyền và vai trò của cổ đông

Về lý thuyết, chính các cổ đông có quyền sở hữu và kiểm soát cuối cùng đối với tập đoàn. Tuy nhiên, là một nhóm, các cổ đông khá hạn chế trong phạm vi quyền hạn mà họ sở hữu. Khi được thực thi các quyền hạn mà các cổ đông sở hữu, họ thường thể hiện thông qua quyền bầu ra hội đồng quản trị và bỏ phiếu về các vấn đề quan trọng khác.

Một cổ đông có thể là một người, một công ty hoặc một tổ chức nắm giữ (các) cổ phiếu trong một công ty nhất định. Một cổ đông phải sở hữu tối thiểu một cổ phần trong cổ phiếu của công ty hoặc quỹ tương để giúp họ có tiếng nói trong doanh nghiệp. Cổ đông thường nhận được cổ tức khai báo nếu công ty làm tốt và thành công. Cũng được gọi là một cổ đông, họ có quyền bỏ phiếu về một số vấn đề liên quan đến công ty và được bầu vào một vị trí trong hội đồng quản trị.

Shareholder là gì? Thông tin đầy đủ từ A đến Z cho bạn
Tổng quan về quyền và vai trò của cổ đông

Nếu công ty đang được thanh lý và tài sản của nó được bán, cổ đông có thể nhận được một phần tiền đó, với điều kiện là các chủ nợ đã được thanh toán. Khi một tình huống như vậy phát sinh, lợi thế của việc trở thành một cổ đông nằm ở chỗ họ không có nghĩa vụ phải gánh chịu các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính mà công ty phải gánh chịu, điều đó có nghĩa là các chủ nợ không thể buộc các cổ đông phải trả cho họ.

Trở thành cổ đông không chỉ là nhận lợi nhuận, vì cổ đông còn cần thực hiện rất nhiều các trách nhiệm khác. Ví dụ một số vai trò cụ thể của cổ đông như sau:

– Tư duy suy nghĩ và quyết định các quyền lực mà họ sẽ trao cho các giám đốc của công ty, bao gồm cả việc bổ nhiệm và bãi nhiệm họ khỏi văn phòng

– Quyết định số tiền mà các giám đốc nhận được cho mức lương của họ. Thực tế là rất khó khăn vì các cổ đông phải đảm bảo rằng số tiền họ sẽ cung cấp sẽ bù đắp cho các chi phí và chi phí sinh hoạt trong thành phố nơi giám đốc sống, mà không ảnh hưởng đến tài chính công ty.

– Ra quyết định về những trường hợp mà giám đốc không có quyền lực, bao gồm cả việc thay đổi bộ máy hay quy chế điều hành của công ty

– Kiểm tra và phê duyệt báo cáo tài chính doanh nghiệp

– …

Shareholder là gì? Thông tin đầy đủ từ A đến Z cho bạn
Kiểm tra và phê duyệt báo cáo tài chính doanh nghiệp

Một số quyết định chỉ có thể được đưa ra bởi các cổ đông như: cách chức giám đốc khỏi văn phòng, thay đổi tên công ty hoặc ủy quyền hợp đồng dịch vụ cho giám đốc giúp anh ta đảm bảo công việc trong hơn hai năm. Nói chung, các cổ đông có ít quyền lực đối với các giám đốc và cũng như trong quản lý điều hành doanh nghiệp. Vai trò chính của họ là tham dự các cuộc họp và thảo luận bất cứ điều gì trong chương trình nghị sự để đảm bảo các giám đốc không vượt quá quyền hạn của họ – và cung cấp sự đồng ý của cổ đông khi cần thiết.

2.2. Nhiệm vụ của cổ đông là gì?

Nhiệm vụ chính của các cổ đông là thông qua nghị quyết tại các cuộc họp chung họ bỏ phiếu trước những dự thảo chính sách. Nhiệm vụ này đặc biệt quan trọng vì nó cho phép các cổ đông thực hiện quyền kiểm soát cuối cùng của họ đối với công ty và cách thức quản lý. Các cổ đông có thể bỏ phiếu theo một trong hai cách: giơ tay hoặc thông qua một cuộc bỏ phiếu trong đó mỗi phiếu sẽ tương ứng với số cổ phần mà mỗi cổ đông nắm giữ. Giơ tay thường là phương thức bỏ phiếu ưa thích diễn ra tại các cuộc họp chung.

[external_link offset=2]

Việc làm quản lý điều hành tại Hồ Chí Minh

Shareholder là gì? Thông tin đầy đủ từ A đến Z cho bạn
Nhiệm vụ của cổ đông là gì?

3. Phân biệt cổ đông với những thành phần khác trong doanh nghiệp

3.1. Cổ đông có giống với giám đốc hay không?

Cổ đông và giám đốc là hai thực thể khác nhau, mặc dù một cổ đông có thể là giám đốc cùng một lúc.

Cổ đông, như đã đề cập, là một chủ sở hữu của công ty và được hưởng các đặc quyền như nhận lợi nhuận và kiểm soát việc quản lý công ty. Mặt khác, một giám đốc là người được các cổ đông thuê để thực hiện các trách nhiệm liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty, với mục đích cải thiện tình trạng của công ty.

3.2. Cổ đông và các bên liên quan của doanh nghiệp có phải là 1?

Hai thuật ngữ thường được sử dụng thay thế cho nhau, với nhiều người nghĩ rằng chúng là một và giống nhau. Tuy nhiên, hai thuật ngữ không có nghĩa giống nhau. Một cổ đông là chủ sở hữu của một công ty được xác định bởi số lượng cổ phiếu mà họ sở hữu. Một bên liên quan không sở hữu một phần của công ty nhưng có một số lợi ích trong hoạt động của một công ty giống như các cổ đông. Tuy nhiên, lãi suất của họ có thể có hoặc không liên quan đến tiền.

Shareholder là gì? Thông tin đầy đủ từ A đến Z cho bạn
Cổ đông và các bên liên quan của doanh nghiệp có phải là 1?

Cả các bên liên quan và cổ đông đều có quan điểm khác nhau tùy thuộc vào mối quan tâm của họ đối với công ty. Các cổ đông muốn các giám đốc điều hành của công ty thực hiện các hoạt động có ảnh hưởng tích cực đến giá cổ phiếu và giá trị cổ tức được chia cho các cổ đông. Ngoài ra, các cổ đông sẽ muốn công ty tập trung vào việc mở rộng, mua lại, sáp nhập và các hoạt động khác làm tăng lợi nhuận của công ty và sức khỏe tài chính nói chung.

Mặt khác, các bên liên quan tập trung vào tuổi thọ và chất lượng dịch vụ tốt hơn. Ví dụ, nhân viên của công ty có thể quan tâm đến tiền lương và tiền công tốt hơn, thay vì lợi nhuận cao hơn. Các nhà cung cấp có thể quan tâm đến việc thanh toán kịp thời cho hàng hóa giao cho công ty, cũng như mức giá tốt hơn cho các sản phẩm và dịch vụ của họ. Các khách hàng sẽ quan tâm đến việc nhận dịch vụ khách hàng tốt hơn cũng như mua các sản phẩm chất lượng cao.

Việc làm tài chính doanh nghiệp

3.2. Cổ đông với những nhà sáng lập doanh nghiệp

Trước khi một công ty được cổ phần hóa thì trước tiên, nó bắt đầu là một công ty TNHH tư nhân được điều hành, thành lập và tổ chức bởi một những người được gọi là những nhà sáng lập doanh nghiệp. Các nhà sáng lập doanh nghiệp được coi là thành viên đầu tiên của công ty có tên được liệt kê trong bản ghi nhớ của hiệp hội. Khi công ty được cổ phần hóa, tên của họ tiếp tục được ghi vào sổ doanh nghiệp và được đăng ký công khai và họ vẫn như vậy ngay cả sau khi họ rời công ty.

Shareholder là gì? Thông tin đầy đủ từ A đến Z cho bạn
Cổ đông với những nhà sáng lập doanh nghiệp

Được ví như những người ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của doanh nghiệp, mỗi cổ đông sẽ nắm quyền lực tùy vào tỉ lệ cổ phiếu mình sở hữu. Hy vọng rằng, thông qua bài viết này bạn đã nắm rõ được Shareholder là gì? Cùng những kiến thức liên quan khác cho bạn.

Từ khóa liên quan

Chuyên mục [external_footer]

Viết một bình luận