Quyết định bổ nhiệm kế toán

Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán

Mẫu quyết định bổ nhiệm phụ trách kế toán dùng khi doanh nghiệp quyết định bổ nhiệm người đảm nhiệm công tác kế toán trong công ty. Đối với các doanh nghiệp chưa có kế toán trưởng thì việc bổ nhiệm người phụ trách kế toán là rất cần thiết. Mời các bạn tham khảo mẫu sau đây.

[external_link_head]

1. Thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng, người phụ trách kế toán

Theo luật doanh nghiệp 2014 thì Giám đốc, Giám đốc chi nhánh, Giám đốc văn phòng đại diện là người đại diện công ty, đại diện đơn vị trực thuộc doanh nghiệp trong việc điều hành, tổ chức bộ máy hoạt động. Đây cũng là chức danh có thẩm quyền bổ nhiệm người làm kế toán trưởng, người phụ trách kế toán công ty, đơn vị trực thuộc công ty.

Ngoài ra theo điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Luật kế toán số 88/2015/QH13: Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp Luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

Khi thay đổi kế toán trưởng, phụ trách kế toán, người đại diện theo pháp Luật của đơn vị kế toán hoặc người quản lý, Điều hành đơn vị kế toán phải tổ chức bàn giao công việc và tài liệu kế toán giữa kế toán trưởng, phụ trách kế toán cũ và kế toán trưởng, phụ trách kế toán mới, đồng thời thông báo cho các bộ phận có liên quan trong đơn vị và cho các cơ quan nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch biết họ tên và mẫu chữ ký của kế toán trưởng, phụ trách kế toán mới. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán mới chịu trách nhiệm về công việc kế toán của mình kể từ ngày nhận bàn giao công việc. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán cũ vẫn phải chịu trách nhiệm về công việc kế toán trong thời gian mình phụ trách.

2. Quyết định bổ nhiệm kế toán số 1

Công ty……………….

Số……………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm kế toán / kế toán trưởng

__________________

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY …………………………….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty ……………………………………….. ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà: …………………………………………………………………

CMND số: ………………………………………………………………………………………..

[external_link offset=1]

Nơi cấp:……………………………………. Ngày cấp: ……………………………………………..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………..

Giữ chức vụ kế toán / kế toán trưởng…………………………………. công ty phụ trách chuyên môn……………………………………………………………………………

Điều 2: Ông/Bà………………………………………………. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước chủ sở hữu về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Giám đốc công ty

3. Quyết định bổ nhiệm kế toán số 2

Nội dung cơ bản của Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán như sau:

Công ty …………..

Cộng hào xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014.

Căn cứ giấy chứng nhận ĐKKD của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội………….. ngày…………….

– Căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn và chức năng của Giám đốc Công ty.

– Căn cứ vào nhu cầu cán bộ điều hành tổ chức Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

(V/v bổ nhiệm người phụ trách kế toán)

…….., ngày tháng …. năm …..

Điều I:

Nay bổ nhiệm ông (bà)…………………………………………

Sinh ngày:…………….tháng ………năm …………

CMND số : ……………… Cấp ngày:…………………………..

[external_link offset=2]

Nơi cấp:……………………………………………………….

Địa chỉ cư trú:……………………………………………………….

Nghề nghiệp: Kế toán.

Giữ chức vụ: Người phụ trách kế toán của Công ty kể từ ngày ký quyết định.

Điều II:

Mức lương được hưởng: ………….. (Có thể theo thỏa thuận)

Điều III: Trách nhiệm và quyền hạn

– Thiết lập hồ sơ và sổ sách kế toán tài chính, chứng từ của Công ty; thực hiện đầy đủ chức năng của người phụ trách kế toán .

– Giao dịch Ngân hàng, cơ quan thuế, kho bạc Nhà nước và các chức năng liên quan đến hệ thống kế toán Công ty .

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Công ty trên cương vị kế toán trưởng .

Điều IV: Các phòng ban Công ty và ông (bà)……………..căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

  • Cơ quan thuế…
  • Kho bạc Nhà nước…
  • Lưu VP

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(ký tên, đóng dấu)

4. Hình ảnh quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán

Quyết định bổ nhiệm kế toán

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

  • Mẫu đơn xin việc ngành Kế toán tổng hợp
  • Mẫu bảng mô tả công việc của kế toán thanh toán
  • Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.[external_footer]

Viết một bình luận