“pursuing” là gì? Nghĩa của từ pursuing trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

pursuing"pursuing" là gì? Nghĩa của từ pursuing trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

pursue /pə’sju:/

 • ngoại động từ
  • theo, đuổi theo, đuổi bắt, truy nã, truy kích
   • to pursue the enemy: đuổi bắt kẻ địch, truy kích kẻ địch
  • (nghĩa bóng) đeo đẳng, cứ bám lấy dai dẳng
   • diseases pursue him till death: hắn ta cứ bệnh tật dai dẳng mâi cho đến lúc chết
  • theo, đi theo, theo đuổi, đeo đuổi, tiếp tục, thực hiện đến cùng
   • to pursue a plan: đeo đuổi một kế hoạch
   • to pursue one’s road: đi theo con đường của mình
   • to pursue the policy of peace: theo đuổi chính sách hoà bình
   • to pursue one’s studies: tiếp tục việc học tập
   • to pursue a subject: tiếp tục nói (thảo luận) về một vấn đề
  • đi tìm, mưu cầu
   • to pursue pleasure: đi tìm thú vui
   • to pursue happiness: mưu cầu hạnh phúc
 • nội động từ
  • (+ after) đuổi theo
  • theo đuổi, tiếp tục

[external_link offset=1]


Xem thêm: prosecute, engage, follow, quest for, go after, quest after, follow up on, act on

[external_link_head]

[external_link offset=2]

[external_footer]

Viết một bình luận