#1 Quyết toán phụ lục 03a Nghị định 99/2021/NĐ-CP Chính phủ11/11/2021

Mẫu file Excel Phụ lục 03 a quyết toán khu công trình theo Nghị định 99/2021 / NĐ-CP của nhà nước ngày 11/11/2021. Quy định về quản trị, thanh toán giao dịch quyết toán dự án Bất Động Sản sử dụng vốn góp vốn đầu tư công. Thay thế Phụ lục 08 b Nghị định 11/2020 / NĐ-CP ngày 20/01/2020 của nhà nước

File Excel mẫu phụ lục 03a quyết toán Nghị định 99/2021/NĐ-CP

7, Luỹ kế giá trị giải ngân cho vay gồm 2 phần :

– Tạm ứng: Giá trị tạm ứng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước (khoản 2 Mẫu số 03a/TT); trừ thu hồi tạm ứng (khoản 5 Mẫu số 03a/TT); cộng phần tạm ứng (nếu có) của khoản 6 Mẫu số 03a/TT.

– Thanh toán khối lượng hoàn thành xong : là số tiền đã thanh toán giao dịch khối lượng hoàn thành xong đến hết kỳ trước ( khoản 3 Mẫu số 03 a / TT ) cộng với tịch thu tạm ứng ( khoản 5 Mẫu số 03 a / TT ), cộng phần giao dịch thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành xong kỳ này ( khoản 6 Mẫu số 03 a / TT ) .8, Đơn vị tiền là ngoại tệ vận dụng so với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư công tại quốc tế .

phụ lục 03a quyết toán công trình

Ghi Mẫu Phụ lục 03a Quyết toán công trình

1, Giá trị hợp đồng : là giá trị mà chủ góp vốn đầu tư ; và nhà thầu đã ký kết theo pháp luật của pháp lý .Giá trị dự trù được duyệt ( trường hợp triển khai không trải qua hợp đồng ) ; là giá trị dự trù được cấp có thẩm quyền phê duyệt so với từng việc làm, khuôn khổ khu công trình, khu công trình .2, Giá trị tạm ứng còn lại chưa tịch thu đến cuối kỳ trước : là số tiền mà chủ góp vốn đầu tư đã tạm ứng cho nhà thầu theo lao lý của hợp đồng ( hoặc đã tạm ứng trực tiếp cho chủ góp vốn đầu tư trường hợp tự thực thi hoặc đã tạm ứng cho những tổ chức triển khai, đơn vị chức năng triển khai những việc làm không trải qua hợp đồng ) chưa được tịch thu đến cuối kỳ trước .3, Số tiền đã thanh toán giao dịch khối lượng hoàn thành xong đến cuối kỳ trước : là số tiền mà chủ góp vốn đầu tư đã giao dịch thanh toán cho nhà thầu ( trực tiếp cho chủ góp vốn đầu tư trường hợp tự triển khai hoặc cho những tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thực thi những việc làm không trải qua hợp đồng ) phần giá trị khối lượng đã hoàn thành xong đến cuối kỳ trước ( không gồm có số tiền đã tạm ứng ) .

4, Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: là luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng (hoặc theo dự toán trường hợp thực hiện không thông qua hợp đồng) đến cuối kỳ trước cộng với giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng (hoặc theo dự toán) trong kỳ phù hợp với biên bản nghiệm thu đề nghị thanh toán. Trường hợp không đủ kế hoạch vốn để thanh toán hết giá trị khối lượng đã được nghiệm thu ghi trong Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành, thì sẽ chuyển sang kỳ sau thanh toán tiếp, không phải lập lại Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành mà chỉ lập giấy đề nghị thanh toán.

5, Thanh toán để tịch thu tạm ứng : là số tiền mà chủ góp vốn đầu tư và nhà thầu thống nhất giao dịch thanh toán để tịch thu một phần hay hàng loạt số tiền tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa tịch thu đến cuối kỳ trước ( khoản 2 Mẫu số 03 a / TT ) theo pháp luật giao dịch thanh toán của hợp đồng đã ký kết ( chuyển từ tạm ứng thành giao dịch thanh toán khối lượng triển khai xong ) .Thanh toán tịch thu tạm ứng trong trường hợp triển khai không trải qua hợp đồng : là số tiền mà chủ góp vốn đầu tư tịch thu một phần hay hàng loạt số tiền tạm ứng theo dự trù còn lại chưa tịch thu đến cuối kỳ trước ( khoản 2 Mẫu số 03 a / TT ) ( chuyển từ tạm ứng thành thanh toán giao dịch khối lượng triển khai xong ) .6, Giá trị đề xuất giải ngân cho vay kỳ này : là số tiền mà chủ góp vốn đầu tư ý kiến đề nghị cơ quan trấn áp, thanh toán giao dịch thực thi thanh toán giao dịch cho nhà thầu theo pháp luật giao dịch thanh toán của hợp đồng đã ký kết ( sau khi trừ số tiền tịch thu tạm ứng tại khoản 5 Mẫu số 03 a / TT ). Trong đó gồm tạm ứng ( nếu có ) và thanh toán giao dịch khối lượng hoàn thành xong .Giá trị ý kiến đề nghị giải ngân cho vay kỳ này trong trường hợp thực thi không trải qua hợp đồng : là số tiền mà chủ góp vốn đầu tư ý kiến đề nghị cơ quan trấn áp, thanh toán giao dịch triển khai giao dịch thanh toán cho chủ góp vốn đầu tư hoặc đơn vị chức năng triển khai theo dự trù được duyệt ( sau khi trừ số tiền tịch thu tạm ứng tại khoản 5 Mẫu số 03 a / TT ). Trong đó gồm tạm ứng ( nếu có ) và thanh toán giao dịch khối lượng triển khai xong .

(Lưu ý: Giá trị đề nghị thanh toán lũy kế trong năm kế hoạch đến cuối kỳ này; không được vượt kế hoạch vốn đã bố trí cho công việc hoặc dự án trong năm kế hoạch)

Điểm khác biệt Phụ lục 08b Quyết toán công trình với phụ lục 03a và 04

  • Biểu mẫu 08b chỉnh là gộp cả biểu mẫu Phụ lục 03a và Phụ lục 04 Thông tư số 08/2016/TT-BTC. Biểu mẫu 08b theo dõi chung cả giá trị khối lượng công việc hoàn thành; theo hợp đồng ban đầu (PL03a) và ngoài hợp đồng ban đầu (PL04).
  • Biểu mẫu 08b có thêm 2 cột (so với PL 03a); Tổng số Khối lượng phát sinh so với hợp đồng ban đầu; Tổng số (giá trị thành tiền) phát sinh so với hợp đồng ban đầu.
  • Theo quy định về Quản lý dự án hiện hành thì không chỉ Chủ đầu tư nữa; gồm ban quản lý dự án chuyên ngành / ban quản lý dự án khu vực quản lý dự án; và là chủ thể hợp đồng nên có cả trưởng hợp Đại diện các thành phần này xác nhận.

Hướng dẫn quyết toán khu công trình theo phụ lục 08 b Nghị định số 11/2020 / NĐ-CP. Ban hành có hiệu lực hiện hành ngày 20/01/2020 của nhà nước XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp bảng tính giá ca máy năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem Tại đâyVideo hướng dẫn tạo và ghi chú biểu mẫu Quyết toán theo Phụ lục 03 a

Viết một bình luận