Phát triển bền vững (Sustainable Development) là gì?

Phát triển bền vững (tiếng Anh: Sustainable Development) là sự phát triển để đáp ứng những nhu cầu của ngày hôm nay mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng những nhu cầu của thế hệ tương lai.

Phát triển bền vững (Sustainable Development) là gì?

[external_link_head]

Hình minh họa. Pinterest

Định nghĩa

Phát triển bền vững trong tiếng Anh là Sustainable Development

Phát triển bền vững là sự phát triển để đáp ứng những nhu cầu của ngày hôm nay mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng những nhu cầu của thế hệ tương lai. 

(Theo Ủy ban môi trường và Phát triển thế giới)

[external_link offset=1]

Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Phát triển bền vững tổ chức ở Johannesbug (Cộng hòa Nam Phi) năm 2002 đã xác định: Phát triển bền vững là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp , hài hòa giữa ba mặt của sự phát triển, gồm tăng trưởng kinh tế, cải thiện các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường.

Phát triển bền vững tại Việt Nam là sự phát triển trong mối liên hệ gắn kết chặt chẽ thực hiện nhóm mục tiêu lớn: Mục tiêu kinh tế, mục tiêu xã hội, mục tiêu môi trường và mục tiêu an ninh quốc phòng.

Tiêu chí đánh giá phát triển bền vững

Tiêu chí để đánh giá sự phát triển bền vững là:

– Sự tăng trưởng kinh tế ổn định

– Thực hiện tốt tiến bộ và công bằng xã hội

– Khai thác hợp và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và nâng cao chất lượng sống.

Nội dung phát triển bền vững

– Bền vững về kinh tế

Đòi hỏi kinh tế phải tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và GDP bình quân đầu người cao, cơ cấu kinh tế hợp , đảm bảo tăng trưởng GDP ổn định, lấy hiệu quả kinh tế – xã hội làm tiêu chí phấn đấu cho tăng trưởng.

– Bền vững về xã hội

Để đáp ứng yêu cầu bền vững về xã hội cần thiết phải mở rộng các cơ hội lựa chọn cho mọi người, nâng cao năng lực cho mọi người, mọi người cùng tham gia vào quá trình phát triển và được hưởng lợi từ quá trình phát triển này.

[external_link offset=2]

– Bền vững về môi trường

Phát triển bền vững về môi trường đặt ra yêu cầu đó là tăng trưởng và phát triển nhưng vẫn đảm bảo được ba chức năng của môi trường:

– Là không gian tồn tại của con người

– Là nơi cung cấp tài nguyên cần thiết cho cuộc sống và hoạt động sản xuất của con người

– Là nơi chứa đựng, xử lí, tái chế các phế thải của con người.

(Tài liệu tham khảo: Tổng quan về tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế, Tổ hợp giáo dục Topica) [external_footer]

Viết một bình luận