Phần mềm trộn đề SmartTest 18.8.7.1


  1. Trang chủ
  2. Phần mềm trộn đề SmartTest 18.8.7.1

Thầy cô tải về và cài đặt 

Để đăng nhập vào SmartTest sau khi cài đặt xong ta nhập tên đăng nhập và mật khẩu sau:

Tên đăng nhập: admin

Mật khẩu: admin

[external_link offset=2]

[external_footer]

Viết một bình luận