KClO3 = KCl O2 | Phương trình nhiệt phân muối Kali Clorat

2021 – 08-13 T12 : 47 : 17-04 : 002021 – 08-13 T12 : 47 : 17-04 : 00https://danhgiaaz.com/phuong-trinh/vo-co/kclo3-kcl-o2-574.html

Hóa Học 24H

https://danhgiaaz.com/uploads/hoa-hoc-123.webp

KClO3 → KCl + O2

Để xảy ra phản ứng hóa học trên thì ban đầu chúng ta phải kích thích bằng cách cung cấp một nhiệt lượng lên tới 400oC thì bắt đầu xảy ra phản ứng hóa học như sau:
4KClO3 → 3KClO4 + KCl (Nhiệt phân ở khoảng 400oC)
Ở phản ứng trên, chúng ta chưa thấy sản phẩm sinh ra có oxi nhưng khi tăng thêm nhiệt độ lên chút nữa ở khoảng 500oC thì lúc đó phương trình sẽ xảy ra theo chiều hướng sản phẩm khác:
2KClO3 → 2KCl + 3O2 (nhiệt phân ở ~500oC tạo ra khí Oxi và muối Kali Clorua)
Nhưng ở trong phòng thí nghiệm thì làm sao có thể cung cấp nhiệt độ lên tới ~500oC để thực hiện điều chế oxi được ?
Như chúng ta đã biết, khi một phản ứng hóa học xảy ra nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào những yếu tố khác nhau như trạng thái của chất tham gia, kích thích ban đầu, điều kiện chất xúc tác. . . 
Như vậy thì để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm từ KClO3 thì chúng ta sẽ cần phải thêm chất xúc tác vào phản ứng trên cụ thể ở đây là MnO2. Khi thêm chất xúc tác thì phản ứng tạo oxi có thể xảy ra ở nhiệt độ < 500oC và điều chế oxi trong phòng thí nghiệm được thực hiện dễ dàng hơn rất nhiều.m)
Tóm lại: Phương trình nhiệt phân KClO3 đơn thuần sẽ tạo ra 2 loại muối kali (KClO4 và KCl) nếu có xúc tác MnO2 hoặc nhiệt độ 500oC sẽ tạo ra khí O2 thoát ra và muối KCl.

Mô tả phản ứng điều chế oxi trong phòng thí nghiệm
Như ở trên, KClO3 khi nhiệt phân chưa tới nhiệt độ thích hợp hoặc không có chất xúc tác thì sẽ tạo thành 2 muối mới là KClO4 và KCl. Ngoài KClO3, các muối hipoclorit ClO-, muối clorit ClO2- cũng có phương trình nhiệt phân lần lượt như sau:
2KClO —> KClO2 + KCl
3KClO2 —> 2KClO3 + KCl
4KClO3 —> 3KClO4 + KCl
Sau tất cả các phản ứng đều thu được muối cuối cùng là KClO4 nhưng muối này sẽ không bị nhiệt phân ở điều kiện nhiệt độ như trên mà KClO4 bị nhiệt phân ở nhiệt độ ~550 – 620°C tạo thành muối KCl và O2.
KClO4 —> KCl + 2O2
Phương trình phản ứng nhiệt phân muối Kali Clorat được thực thi thuận tiện trong phòng thí nghiệm. Để xảy ra phản ứng hóa học trên thì khởi đầu tất cả chúng ta phải kích thích bằng cách phân phối một nhiệt lượng lên tới 400C thì mở màn xảy ra phản ứng hóa học như sau : 4KC lO3 → 3KC lO4 + KCl ( Nhiệt phân ở khoảng chừng 400C ) Ở phản ứng trên, tất cả chúng ta chưa thấy mẫu sản phẩm sinh ra có oxi nhưng khi tăng thêm nhiệt độ lên chút nữa ở khoảng chừng 500C thì lúc đó phương trình sẽ xảy ra theo khunh hướng loại sản phẩm khác : 2KC lO3 → 2KC l + 3O2 ( nhiệt phân ở ~ 500C tạo ra khí Oxi và muối Kali Clorua ) Nhưng ở trong phòng thí nghiệm thì làm thế nào hoàn toàn có thể cung ứng nhiệt độ lên tới ~ 500 oC để thực thi điều chế oxi được ? Như tất cả chúng ta đã biết, khi một phản ứng hóa học xảy ra nó sẽ nhờ vào rất nhiều vào những yếu tố khác nhau như trạng thái của chất tham gia, kích thích bắt đầu, điều kiện kèm theo chất xúc tác. .. Như vậy thì để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm từ KClO3 thì tất cả chúng ta sẽ cần phải thêm chất xúc tác vào phản ứng trên đơn cử ở đây là MnO2. Khi thêm chất xúc tác thì phản ứng tạo oxi hoàn toàn có thể xảy ra ở nhiệt độ < 500C và điều chế oxi trong phòng thí nghiệm được triển khai thuận tiện hơn rất nhiều. m ) Tóm lại : Phương trình nhiệt phân KClO3 đơn thuần sẽ tạo ra 2 loại muối kali ( KClO4 và KCl ) nếu có xúc tác MnO2 hoặc nhiệt độ 500C sẽ tạo ra khí O2 thoát ra và muối KCl. Lưu ý : Như ở trên, KClO3 khi nhiệt phân chưa tới nhiệt độ thích hợp hoặc không có chất xúc tác thì sẽ tạo thành 2 muối mới là KClO4 và KCl. Ngoài KClO3, những muối hipoclorit ClO -, muối clorit ClO2 - cũng có phương trình nhiệt phân lần lượt như sau : 2KC lO — > KClO2 + KCl3KClO2 — > 2KC lO3 + KCl4KClO3 — > 3KC lO4 + KClSau toàn bộ những phản ứng đều thu được muối ở đầu cuối là KClO4 nhưng muối này sẽ không bị nhiệt phân ở điều kiện kèm theo nhiệt độ như trên mà KClO4 bị nhiệt phân ở nhiệt độ ~ 550 – 620 °C tạo thành muối KCl và O2. KClO4 — > KCl + 2O2

Viết một bình luận