Nghĩa của từ Pose – Từ điển Anh

 • Thông dụng

  Danh từ

  Tư thế (chụp ảnh…), kiểu

  Bộ tịch, điệu bộ giả tạo; thái độ màu mè

  Sự đặt; quyền đặt (quân đôminô đầu tiên)

  Ngoại động từ

  Đưa ra (yêu sách…) đề ra (luận điểm)

  Sắp đặt (ai…) ở tư thế (chụp ảnh, làm mẫu vẽ…)

  Đặt (quân đôminô đầu tiên)

  Truy, quay, hỏi vặn (ai); làm (ai) cuống, làm (ai) bối rối bằng những câu hắc búa

  Nội động từ

  Đứng (ở tư thế), ngồi ở tư thế (chụp ảnh, làm mẫu vẽ…)

  Làm điệu bộ, có thái độ màu mè

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  act , affectation , air , attitude , attitudinizing , bearing , carriage , facade , fake , false show , front , guise , mannerism , masquerade , mien , positure , posture , posturing , pretense , pretension , role , stance , stand , affectedness , aspect , bearings , bewilder , coign , embarrass , employment , exposure , kinesthesia , niche , nonplus , orientation , poseur , position , posture (assumed).–v. attitudinize , proprioception , rating , staginess , theatricality , ubiety , vocation
  verb
  arrange , model , peacock , poise , position , posture , sit for , strike a pose , strut , act , affect , attitudinize , feign , grandstand * , impersonate , make believe , make out like , masquerade , pass off * , peacock * , playact , profess , purport , put on airs , put up a front , sham * , show off * , strike an attitude , take off as , advance , ask , extend , give , hold out , posit , prefer , present , proffer , propose , proposition , propound , put , query , question , set , state , submit , suggest , tender , sit , pass , counterfeit , dissemble , fake , play-act , pretend , put on , sham , simulate , offer , put forward , set forth , raise , affectation , air , align , attitude , baffle , expression , guise , locate , mannerism , orient , orientate , pinpoint , stance

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  [external_link_head]

  NHÀ TÀI TRỢ

  [external_link offset=1]

[external_footer]

Viết một bình luận