Nghĩa của từ Indeed – Từ điển Anh

Thông dụng

Phó từ

Thực vậy, thực mà, quả thực, thực lại là
I was indeed very glad to hear the news
tôi quả thực rất vui mừng khi nghe tin ấy
thank you very much indeed
thực rất cảm ơn ông
he is indeed a clever man
anh ta quả thực là một người thông minh
yes, indeed!
có, thực mà
no, indeed!
không, thực mà!
this seeming reason for sorrow is indeed one for joy
cái có vẻ là lý do làm cho buồn thì thực lại là một lý do làm cho vui
Thực vậy ư, thế à, vậy à, thế
he spoke to me about you – Oh, indeed
ông ta nói với tôi về anh ồ, thực vậy ư!
who is this Mr. Smith? – who is he indeed?
ông Xmít này là ai đây? ừ, ông ấy là ai thế?

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adverb
absolutely , amen * , certainly , doubtlessly , easily , even , for real , in point of fact , in truth , much , naturally , of course , positively , really , strictly , surely , sure thing * , to be sure , truly , undeniably , undoubtedly , verily , veritably , very , very much , well , actually , fairly , genuinely , truthfully , admittedly , honestly , undeniable , yea

[external_link offset=1]

[external_link offset=2][external_footer]

Viết một bình luận