Nghĩa của từ Curves – Từ điển Anh

 • /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  đường cong
  alignment of the curves in the track
  phương hướng đường cong trên đường
  Andrews’ curves
  đường cong Andrews (đẳng nhiệt)
  complex of curves
  mớ đường cong
  congruence of curves
  đoàn đường cong
  conic (al) curves
  họ đường cong conic
  conjugate curves
  đường cong liên hợp
  curves and arcs
  đường cong và cung
  envelop of curves
  hình bao của các đường cong
  envelope of a family of curves
  bao hình của một họ đường cong
  envelope of an one-parameter family of curves
  bao hình của họ một tham số của đường cong
  envelope of curves
  bao hình của các đường cong
  envelope of family of curves
  hình bao của họ đường cong
  Fletcher-Munson curves
  đường cong Fletcher-Munson
  iso-curves
  đường cong đẳng tích
  moment of a family of curves
  mômen của một họ đường cong
  n-parameter family of curves
  họ n-tham số của đường cong
  negotiation of curves
  thông qua đường cong
  net of curves
  lưới đường cong
  noise level curves
  họ đường cong mức ồn
  noise rating curves
  đường cong tiếng ồn danh định
  pencil of curves
  chùm đường cong
  plot-point on curves
  sự dựng đường cong theo diểm
  series of curves
  họ đường cong
  set of curves
  họ đường cong
  tapered curves
  họ đường cong cônic
  web of curves
  lưới các đường cong

  tác giả

  [external_link_head]

  [external_link offset=1]

  Tìm thêm với Google.com :

  [external_link offset=2]

  NHÀ TÀI TRỢ

[external_footer]

Viết một bình luận