Ngân hàng câu hỏi Lý 8 kì II – Vật lý 8 – Dương Nguyên Đức – Thư viện Giáo án điện tử

NGÂN HÀNG CÂU HỎI HỌC Kè II

MÔN: VẬT LÍ 8

Câu 1: (Nhận biết, kiến thức đến tuần 19, thời gian làm 3 phút)

Một lực F tác dụng vào vật làm vật dịch chuyển quãng đường S theo phương của lực thì công của lực F được tính bằng công thức:

A. ; B. A= F.S; C. ; D. A = F.v.

[external_link_head]

Đáp án: B.

Câu 2: (Nhận biết, kiến thức đến tuần 19, thời gian làm 3 phút)

Đơn vị của công là:

A. N, J; B. J, N/m; C. J/s, N.m; D. J, N.m.

Đáp án: D.

Câu 3: (Nhận biết, kiến thức đến tuần 19, thời gian làm 3 phút)

Công cơ học phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Khối lượng của vật và quãng đường vật dịch chuyển.

Lực tác dụng vào vật và khối lượng của vật.

Lực tác dụng vào vật và quãng đường vật dịch chuyển theo phương của lực.

Quãng đường vật dịch chuyển và vận tốc chuyển động của vật.

[external_link offset=1]

Đáp án: C.

Câu 4: (Thông hiểu, kiến thức đến tuần 19, thời gian làm 3 phút)

Trường hợp nào sau đây không có công cơ học?

Người lực sĩ đang đỡ quả tạ ở tư thế thẳng đứng.

Đầu tàu đang kéo các toa tàu chuyển động.

Người công nhân đang dùng ròng rọc kéo 1 vật lên cao.

Con bò đang kéo 1 chiếc xe đi trên đường.

Đáp án: A

Câu 5: (Thông hiểu, kiến thức đến tuần 19, thời gian làm 3 phút)

Trọng lực tác dụng lên 1 vật không thực hiện công cơ học trong trường hợp:

Vật được ném lên theo phương thẳng đứng.

Vật chuyển động thẳng trên mặt bàn nằm ngang.

Vật trượt trên một mặt phẳng nghiêng.

Vật rơi từ trên cao xuống.

Đáp án: B.

Câu 6: (Vận dụng, kiến thức đến tuần 19, thời gian làm 3 phút)

Một quả dừa nặng 2,5kg rơi từ trên cây cách mặt đất 800cm. Công của trọng lực là bao nhiêu?

A. 200J; B. 2000J; C. 20J; D. 320J.

Đáp án: A.

Câu 7: (Vận dụng, kiến thức đến tuần 19, thời gian làm 3 phút)

Cách nói nào sau đây là đúng:

Trong quá trình học sinh mang cặp sách xuống lầu, trọng lực tác dụng lên cặp sách không sinh công.

Vận động viên cầm lao ném ra, anh ta không thực hiện công đối với cây lao.

Khi thả dù rơi xuống với vận tốc không đổi thì lực cản không khí đối với chiếc dù không sinh công.

Khi quả cầu nhỏ lăn trên mặt bàn ngang trơn nhẵn thì trọng lực tác dụng lên quả cầu không sinh công.

Đáp án: D

[external_link offset=2]

Câu 8: (Vận dụng, kiến thức đến tuần 19, thời gian làm 3 phút)

Đầu tàu hoả kéo toa xe với một lực 4000N làm toa xe đi được 2km. Công lực kéo của đầu tàu là:

A. 8000J; B. 2000J; C. 8000KJ; D. 2000KJ.

Đáp án: C

Câu 9: (Vận dụng, kiến thức đến tuần 19, thời gian làm 3 phút)

Một hòn bi có khối lượng 50g chuyển động đều với vận tốc 10,8km/h trên một mặt phẳng nhẵn nằm ngang( coi như không có ma sát và sức cản của không khí). Công của viên bi là bao nhiêu?

A. 540J; B. 150J; C. 0,54J; D. 0J.

Đáp án: D

Câu 10: (Nhận biết, kiến thức đến tuần 20, thời gian làm 3 phút)

Câu nào sau đây là đúng khi nói về tính chất của các máy cơ đơn giản:

Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi.

Được lợi bao nhiêu lần về lực thì lợi bấy nhiêu lần về đường đi.

Được lợi bao nhiêu lần về lực thì lợi bấy nhiêu lần về công.

Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về công.

Đáp án: A

Câu 11: (Thông hiểu, kiến thức đến tuần 20, thời gian làm 3 phút)

Khi lực tác dụng lên vật tăng n lần nhưng quãng đường dịch chuyển nhờ lực đó giảm n lần thì công sinh ra thay đổi như thế nào?

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Công tăng lên n2 lần.

Công giảm đi n2 lần.

Công tăng lên n lần [external_footer]

Viết một bình luận