NCF Net Cash Flow – Dòng tiền mặt và Ý nghĩa của NCF VuaDigital.net

NCF Net Cash Flow có nghĩa là gì? NCF là viết tắt của Net Cash Flow – Hay còn gọi là dòng tiền thuần. Vậy cashflow là gì? Dòng tiền thuần là gì? Cách tính cash flow như thế nào? Ngoài ra, bạn có thể phân biệt: Sự khác nhau giữa dòng tiền thuần và lợi nhuận.

Dòng tiền là gì?

Dòng tiền (cash flow là gì)? Nó chính là sự vận động của tiền. Các khoản tương đương tiền vào hoặc ra của một doanh nghiệp phát sinh trong một thời kỳ nhất định. NCF

Net Cash Flow là gì?

Dòng tiền thuần (NCF) là khoản tiền thu được và sử dụng trong một doanh nghiệp. Kết quả dòng tiền thuần chung của doanh nghiệp được tổng hợp từ các số liệu dòng tiền từ 3 nhóm chính.

Dòng tiền của doanh nghiệp được chia thành 3 nhóm: NCF Net Cash Flow từ hoạt động sản xuất kinh doanh, NCF từ hoạt động đầu tư và NCF từ hoạt động tài chính.

Cách tính dòng tiền thuần trong Doanh nghiệp

Dòng tiền thuần được tính dựa trên 3 loại đã kể trên. Như vậy, để tính được dòng tiền thuần, ta cần tìm ra giá trị của 3 loại đó.

1. Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh

Phát sinh từ các hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu và các hoạt động khác không phải là hoạt động đầu tư hay hoạt động tài chính.

Các dòng tiền đi vào của hoạt động kinh doanh:

[external_link_head]

 • Tiền thu từ cung cấp dịch vụ
 • Dòng tiền thu từ bán hàng
 • Tiền bản quyền, phí, hoa hồng,…
 • Dòng tiền bán chứng khoán vì mục đích thương mại

Các dòng tiền đi ra của hoạt động kinh doanh:

 • Khoản tiền nộp thuế Khoản tiền trả lãi vay
 • Tiền trả lương, thanh toán thù lao cho người lao động
 • Tiền trả cho nhà cung ứng vật tư, hàng hóa, dịch vụ

Dòng tiền thuần (chênh lệch thu – chi) từ HĐKD = Tổng dòng tiền đi vào của HĐKD – Tổng dòng tiền đi ra của HĐKD

2. Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư

Phát sinh từ các hoạt động mua sắm, xây dựng, thanh lý nhượng bán các tài sản dài hạn. NCF Net Cash Flow – Các khoản đầu tư khác không thuộc các khoản tương đương tiền.

Các dòng tiền đi vào của hoạt động đầu tư:

[external_link offset=1]

 • Dòng tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
 • Dòng tiền thu hồi cho vay, bán lại chứng khoán nợ của những tổ chức khác
 • Tiền thu hồi đầu tư vốn chủ sở hữu vào doanh nghiệp khác
 • Tiền thu từ lãi vay, cổ tức và lợi nhuận được chia.

NCF Net Cash Flow đi ra của hoạt động đầu tư:

 • Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác.
 • Tiền chi cho vay và mua các chứng khoán nợ của những tổ chức khác.
 • Khoản tiền chi đầu tư vốn chủ sở hữu vào doanh nghiệp khác.

Dòng tiền thuần (chênh lệch thu – chi) từ hoạt động đầu tư = Tổng dòng tiền đi vào của hoạt động đầu tư – Tổng dòng tiền đi ra của hoạt động đầu tư.

3. Dòng tiền từ hoạt động tài chính

NCF Net Cash Flow phát sinh từ các hoạt động tạo ra thay đổi về quy mô và kết cấu vốn của doanh nghiệp.

Dòng tiền đi vào của hoạt động tài chính:

 • Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu.
 • Tiền vay nhận được (từ vay nợ ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc phát hành chứng khoán nợ – trái phiếu).

Dòng tiền đi ra của hoạt động tài chính:

 • Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu.
 • Khoản tiền chi trả nợ vay (gốc vay).
 • Tiền chi trả nợ thuê tài chính. Trả cổ tức, chia lợi nhuận.

Dòng tiền thuần (chênh lệch thu – chi) từ hoạt động tài chính = Tổng dòng tiền đi vào của hoạt động tài chính – Tổng dòng tiền đi ra của hoạt động tài chính

Sự khác nhau giữa dòng tiền thuần và lợi nhuận

 • Dòng tiền thuần = Dòng tiền vào – Dòng tiền ra
 • Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí

Nhiều người sẽ hỏi ngay “Thế thì có gì khác nhau đâu?”.Vì nghĩ rằng dòng tiền vào cũng là doanh thu và dòng tiền ra cũng như chi phí. Nhưng sự thật lại không phải vậy! Bạn có lợi nhuận chưa chắc bạn có tiền mặt (ví dụ như bạn bán nợ). Có tiền mặt cũng chưa chắc sinh được lời. Hãy xem qua ví dụ dưới đây sẽ giúp bạn hiểu được:

[external_link offset=2]

Bạn mở một cửa hàng, xong xuôi đâu vào đó bạn còn dư 500 triệu tiền vốn. Tháng đầu tiên bạn thu được 100 triệu tiền bán hàng. Bố mẹ bạn thấy bạn buôn bán có lời thế là liền đầu tư thêm cho bạn 200 triệu nữa. Vậy ở đây Dòng tiền vào = 0987366789 = 300 triệu. Trong khi đó doanh thu của bạn chỉ có 100 triệu mà thôi.

[external_footer]

Viết một bình luận