Mẫu tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu tư vấn

MẪU TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI THẦU

[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]

[external_link_head]

[TÊN BÊN MỜI THẦU]

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

Số: ……./…..…….

[Địa danh], ngày …… tháng ….. năm …..

TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI THẦU 

[external_link offset=1]

Gói thầu [tên gói thầu]

Thuộc dự án [tên dự án]

Kính gửi: [tên chủ đầu tư]

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn;

Căn cứ Quyết định số ……/……., ngày ..…/..…/..…..  về việc phê duyệt dự án [tên dự án] (nếu có);

Căn cứ Quyết định số ……/……., ngày ..…/..…/..…..  về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu,

Căn cứ (các văn bản pháp lý liên quan khác)

[Tên bên mời thầu] trình [tên chủ đầu tư] phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu [tên gói thầu] với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên gói thầu: ………………………

[external_link offset=2]

2. Thuộc dự án: ………………..

3. Tên chủ đầu tư: ………………………

4. Đơn vị lập hồ sơ mời thầu: …………………….

5. Nội dung hồ sơ mời thầu như Dự thảo hồ sơ mời thầu (đính kèm)

Kính đề nghị [tên chủ đầu tư] xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu….

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU


[Ký tên, đóng dấu (nếu có)]

[external_footer]

Viết một bình luận