Mẫu số 01/KHBS : Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

Mẫu số 01/KHBS : Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh


Mẫu số 01/KHBS : Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Quý khách đang xem: Mẫu số 01/KHBS : Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Mẫu số: 01/KHBS

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH

(Bổ sung, điều chỉnh các thông tin đã khai tại Tờ khai thuế …………mẫu số …………..

kỳ tính thuế………. ngày … tháng … năm …)

[01] Tên người nộp thuế:………………………………………………………………………….

[02] Mã số thuế :

Mẫu số 01/KHBS : Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

[03] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[04] Quận/huyện: ………………. [05] Tỉnh/thành phố: ………………………………………..

[06] Điện thoại:…………..[07] Fax:……………………..[08] Email: …………………………..

[09] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………………………………

[10] Mã số thuế :

Mẫu số 01/KHBS : Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

Xem nhiều hơn: Hướng dẫn cách sử dụng Amibroker cho người mới từ A-Z

[11] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[12] Quận/huyện: ………………. [13] Tỉnh/thành phố: …………………………………………

[14] Điện thoại: ………………… [15] Fax: ……………… [16] Email: ……………………….

[17] Hợp đồng đại lý thuế số………………………………………….ngày………………………………..

A. Nội dung bổ sung, điều chỉnh thông tin đã kê khai:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu điều chỉnh

Mã số

chỉ tiêu

Số đã kê khai

Số điều chỉnh

Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I

Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp

1

II.

Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp

1

Xem nhiều hơn: Avast Activation Code 2019 Free Working 100%

III

Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp (tăng: +; giảm: -)

B. Tính số tiền phạt chậm nộp:

1. Số ngày chậm nộp: …………………………………………………………………………………..

2. Số tiền phạt chậm nộp (= số thuế điều chỉnh tăng x số ngày chậm nộp x 0,05%): ………

C. Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm:

1. Tờ khai thuế …………mẫu số …….. kỳ tính thuế………. đã được bổ sung, điều chỉnh.

……………

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:…….

Ngày …....tháng …….năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

>> Tải Mẫu số 01/KHBS (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 01/KHBS , 01/KHBS , Mẫu số 01/KHBS : Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh , mau so 01/khbs : ban giai trinh khai bo sung, dieu chinh

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Kinh nghiệm – Hướng dẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *