Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng

Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng

Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng

Người được thuê làm kế toán trưởng nếu vi phạm các quy định trong hợp đồng sẽ bị chấm dứt hợp đồng thuê làm kế toán trưởng. Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng là mẫu quan trọng trong thủ tục bãi nhiệm (miễn nhiệm) kế toán trưởng của công ty.

Quý khách đang xem: Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng

1. Các bước chuẩn bị khi bãi nhiệm miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng

Khi thay đổi kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán phải tổ chức bàn giao công việc và tài liệu kế toán giữa kế toán trưởng cũ và kế toán trưởng mới, đồng thời thông báo cho các bộ phận có liên quan trong đơn vị và cho ngân hàng nơi mở tài khoản giao dịch biết họ, tên và mẫu chữ ký của kế toán trưởng mới. Kế toán trưởng mới chịu nghĩa vụ về công việc làm của mình kể từ ngày nhận bàn giao công việc. Kế toán trưởng cũ vẫn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, khách quan của thông tin, tài liệu kế toán trong thời gian mình phụ trách.

Ngoài ra cần đăng ký ở cơ quan thuế, Sở KHDT, và nếu cần thì đăng ký ở ngân hàng về thông tin kế toán trưởng thế hệ

2. Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng số 1

CÔNG TY …………………

Số: …/QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

V/v Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………

– Căn cứ luật doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn phiên bản hướng dẫn thi hành;

Xem nhiều hơn: Cách giải bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch chứa nguồn điện, máy thu hay, chi tiết | Vật Lí lớp 11.

– Căn cứ điều lệ công ty …………….;

– Căn cứ vào quyết định….. (QĐịnh bổ nhiệm)

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thôi bổ nhiệm bà: …………….

Sinh ngày: ……… Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMTND: …….. do công an………….cấp ngày …………………

Nơi đăng ký tầm thường trú: ………….

Thôi làm kế toán trưởng của công ty ………………

Điều 2: Bà ……………không có quyền, nhiệm vụ trong việc điều hành phòng kế toán Công ty……………, không được phép thay mặt Giám Đốc giao dịch với Ngân hàng hay bất kỳ khách hàng nào của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các ông, bà có tên trên và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

GIÁM ĐỐC

(ký, đóng dấu)

2. Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng số 2

CÔNG TY ……………

…………………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

Số: …. /20……/QĐ-

Xem nhiều hơn: Mẫu Báo Cáo Bài 15: Thực Hành Xác Định Công Suất Của Các Dụng Cụ Điện

………….., ngày……tháng……năm……..

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

V/v: Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty đối với bà ………….

  • Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;.
  • Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty ………………………………………………..;
  • Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty……………………………………….…………. ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Bà ………… thôi giữ chức vụ kế toán trưởng công ty …………… kể từ ngày ….. tháng … năm ……….

Điều 2: Bà ……………….. chịu bổn phận trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ ……………………

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày…..tháng…..năm….. cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Bà ……………. và các Phòng/Ban có liên quan chịu bổn phận thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

Như điều 3 (để thực hiện)

– Lưu HCNS

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

4. Hình ảnh quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng

Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

  • Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán
  • Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán
  • Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các câu kết dưới đây.

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Đánh giá – Review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *