Mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu mới nhất năm 2021 ? Thủ tục nhập hộ khẩu cho con ?

Mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu mới nhất năm 2021 ? Thủ tục nhập hộ khẩu cho con ?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quý khách đang xem: Mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu mới nhất năm 2021 ? Thủ tục nhập hộ khẩu cho con ?

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi:……………………

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên (1):…………… 2. Giới tính: …………………….

3. CMND số:……………… 4. Hộ chiếu số: ………………

5. Nơi thường trú: ……………………….…………………..

6. Địa chỉ chỗ ở hiện giờ: …………..………………….…

……………… Số điện thoại liên hệ:………….……………

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

1. Họ và tên (1):…………………… 2. Giới tính: ………….…

3. Ngày, tháng, năm sinh:… /….. /… 4. Dân tộc: … 5. Quốc tịch:…….………..……

6. CMND số:…………………..…… …………..…… 7. Hộ chiếu số: ………………….……..…

8. Nơi sinh: …………………….…………..………………….………………………………………

9. Quê quán: …………………….…………..……………….…………………………………….…

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:……….………………………..……………………………………

11. Nơi thường trú: …………………………..………………………….……………………………

12. Địa chỉ chỗ ở hiện thời: ……..…….….……………..………..………..…………………….…

………………………………….……..…… Số điện thoại liên hệ:………….……..………………

13. Họ và tên chủ hộ:…………..………….….……..14. Quan hệ với chủ hộ:……………..…..

Xem nhiều hơn: Mơ thấy máu: Giải mã giấc mơ thấy máu, đánh số gì khi mơ?

15. Nội dung chỉnh sửa hộ khẩu, nhân khẩu (2):………..……………….……..….………………

…………………………………………………………………………….……………………………

………………………..……………..………………………………………………………….………

16. Những người cùng thay đổi:

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):………………………….………………………………

.…………………………………………………………….………………………….………………

….…………..…………………………………………………………………………………..………

.…………………………………………………………….………………………….………………

….…………..…………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………

……….………ngày ………tháng………..năm…….……

TRƯỞNG CÔNG AN:………………………………………..

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu

(2) Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu …

(3) Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.

(4) Áp dụng đối với trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú và trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: …………………………………

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên (1):…………………… 2. Giới tính: ……..……………

3. CMND số:……………………… 4. Hộ chiếu số: ………………

5. Nơi thường trú: ……………………….…………………..………

6. Địa chỉ chỗ ở hiện giờ: …………..………………….…………

……………… Số điện thoại liên hệ:………….…………………

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

1. Họ và tên (1):………………….. 2. Giới tính: ……………..……

3. Ngày, tháng, năm sinh: …. /…. /…. 4. Dân tộc: … 5. Quốc tịch: …

6. CMND số:…………… 7. Hộ chiếu số: ………………………

8. Nơi sinh: …………………….…………..………………….……

9. Quê quán: …………………….…………..……………….……

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:……….………………………..…

Xem nhiều hơn: Mèo vào nhà hên hay xui ? đánh con gì

11. Nơi thường trú: …………………………..……………………

12. Địa chỉ chỗ ở hiện giờ: ……..…….….……………..……….

…………………………… Số điện thoại liên hệ:………….……..

13. Họ và tên chủ hộ:…………..… 14. Quan hệ với chủ hộ:…

15. Nội dung chỉnh sửa hộ khẩu, nhân khẩu (2):………..…………

…………………………………………………………………………

……………………..……………..……………………………………..

16. Những người cùng thay đổi:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Nghề nghiệp

Dân

tộc

Quốc

tịch

CMND số

(hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ với người có thay đổi

…….… ,ngày… .tháng … năm …

Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)

(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

… ,ngày… tháng… năm…

NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *