Mẫu giấy xác nhận lương chuẩn dùng để vay vốn ngân hàng

Mẫu giấy xác nhận lương dùng để vay vốn ngân hàng cần chuẩn, đầy đủ thông tin, đủ để làm căn cứ thẩm định khả năng trả nợ của người vay vốn.

Mẫu giấy xác nhận lương chính là giấy xác nhận mức thu nhập thực tế mà cá nhân nhận được khi làm việc tại một cơ quan, đơn vị hoặc doanh nghiệp. Mục đích của giấy xác nhận mức lương là để chứng minh khả năng tài chính của cá nhân với các cơ quan như ngân hàng, đại sứ quán, cơ quan thuế….

[external_link_head]

Thông thường trong giấy xác nhận mức lương sẽ cần xác nhận thu nhập của ít nhất 3 tháng liên tiếp gần nhất thời điểm xác nhận.

Mặc dù mẫu xác nhận thu nhập, lương nộp cho các cơ quan khác nhau có sự tương đồng, tuy nhiên với ngân hàng là lĩnh vực tài chính, liên quan tới việc cấp vốn nên sẽ có những đặc điểm sau:

Những thông tin liên quan tới lương, thưởng luôn là những thông tin mang tính cá nhân và cần được bảo mật. Vì vậy khi cá nhân vay vốn nộp thông tin này thì ngân hàng sẽ phải tuân thủ quy tắc bảo mật cho khách hàng.

Thông thường một mẫu xác nhận lương được coi là đầy đủ, đúng chuẩn sẽ gồm những nội dung sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— oOo ———

[external_link offset=1]

ĐƠN XIN XÁC NHẬN MỨC LƯƠNG

Kính gửi: Ban Giám Đốc…..

Tôi tên là:………………………………………………Ngày sinh:…………………………………….

Số CMND:…………………………..Ngày cấp…………………………….Nơi cấp:………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ tạm trú:…………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại di động:……………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ công ty:……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại công ty:………………………………………………………………………………………….

Phòng ban:………………………………………………..Chức vụ:……………………………………..

Thời gian công tác: từ ngày…….tháng……..năm tới nay

Loại hợp đồng lao động:……………………………………………………………………………………

[external_link offset=2]

Hình thức nhận lương: (tiền mặt hoặc chuyển khoản)

  • Mức lương tháng……./……….là:…………………………..VND
  • Mức lương tháng……./……….là:…………………………..VND
  • Mức lương tháng……./……….là:…………………………..VND

Diễn giải mức lương:………………………………………………………………………………………….

Nay tôi viết đơn này kính mong Ban Giám Đốc xác nhận cho tôi những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Xác nhận của Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, ghi chức vụ)

……., ngày……tháng…….năm…….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phần nội dung điền thông tin trong giấy xác nhận lương không khó, bạn chỉ cần điền đúng, chính xác theo thông tin thực tế của mình. Cụ thể như sau:

Mỗi ngân hàng sẽ yêu cầu các thông tin và mẫu xác nhận lương riêng khi đăng ký vay vốn. Bạn có thể tham khảo biểu mẫu này ở một số ngân hàng uy tín như sau:[external_footer]

Viết một bình luận