Mẫu giấy giới thiệu song ngữ Việt


(1)………………………………………

…………………………………………..

Số/No. (2) ………………………….

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST  REPUBLIC OF VIETNAM 

[external_link_head]

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

GIẤY GIỚI THIỆU

LETTER OF INTRODUCTION

Kính gửi/ Kindly Attn.: (3)…………………………………………………………

[external_link offset=1]

……………………………………………………………………………………………….

Trân trọng giới thiệu Ông/bà ……………………………………………………………………………………..

We has the honor to introduce Mr/Ms:

Chức vụ/ Position:……………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh thư số/ Identity card number: ………………………………………………………………………

Được cử đến/ Being assigned to: ……………………………………………………………………………….      

Để/ For the purpose of: (4) ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị/We respecfully request: (5)…………………………………………………………………………..

 hỗ trợ ông/bà/ to assist Mr/Ms ……………………………………………………….hoàn thành nhiệm vụ / for the task completion.

[external_link offset=2]

Có giá trị từ/ Valid from: (6)…………………….

đến ngày/ until (7)………………………………..

Ngày….tháng….năm….

Date………………

ĐẠI DIỆN (8)……………………………………… 

(Ký tên và đóng dấu / sign and seal)    

                                                                       

Họ tên/name: (9)……………………………….

Chức vụ/Position:……………………………..

HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN / INTRODUCTION

  • (1) Tên tổ chức giới thiệu / name of the introducing organization.
  • (2) Số văn bản theo quy định riêng của mỗi tổ chức / Number of the document in accordance with the documentary number system of the introducing organization.
  • (3) Tên của tổ chức được cử đến / name of the organization (company) to which the person will be sent.
  • (4) Công việc mà người được giới thiệu được cử đến để thực hiện. Quý khách vui lòng ghi cụ thể những công việc để người được cử đến có đầy đủ cơ sở để hoàn thành nhiệm vụ. / works that the introduced person is assigned to perform. Please detail the works to create a sufficient legal ground for the task completion
  • (5) Tên của tổ chức được cử đến / name of the organization (company) to which the person will be sent.
  • (6) Ngày kí hoặc một ngày cụ thể phụ thuộcvào từng hoàn cảnh / date of signing or another specific date depending on the assigned works and the signing context. 
  • (7) Một ngày cụ thể do bên giới thiệu dự tính hoặc có thể ghi là “ngày hoàn thành công việc”/ a specific date predicted by the introducing organization or simply “when the work is completed” or “date of work completion”
  • (8) Tên tổ chức giới thiệu / name of the introducing organization.
  • (9) Người giới thiệu (thông thường là đại diện theo pháp luật) / a manager of the introducing organization (usually the legal representative of the organization).

[external_footer]

Viết một bình luận