Mẫu giấy biên nhận giao hàng hóa

Giấy biên nhận giao hàng hóa

Để đảm bảo việc giao nhận hàng hóa được diễn ra thuận lợi và quý khách hàng có thể an tâm, hoatieu.vn xin giới thiệu đến các bạn mẫu giấy biên nhận giao hàng hóa, để đảm bảo rằng những hàng hóa vẫn giữ nguyên được chất lượng ban đầu khi đến tay người mua cũng như về việc khiếu nại khi xảy ra sự cố, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy biên nhận giao hàng hóa tại đây.

[external_link_head]

Mẫu giấy biên nhận tiền

Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc

Giấy biên nhận đơn khiếu nại, tố cáo

Mẫu giấy biên nhận của công đoàn cơ sở

Mẫu giấy biên nhận giao hàng hóa

Mẫu giấy biên nhận giao hàng hóa

Nội dung cơ bản của mẫu giấy biên nhận giao hàng hóa như sau:

[external_link offset=1]

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ………./GBN- …..(3)….. …………(4). , ngày…..tháng…..năm…..

GIẤY BIÊN NHẬN GIAO HÀNG HÓA

Phiếu số….

Họ và tên:(5)……………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ, đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………….

Đã tiếp nhận hàng hóa của:

Ông (bà): (6)………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Bao gồm:

(7)…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi nhận:

– (8)……..;

– Lưu: phiếu số …..

NGƯỜI TIẾP NHẬN

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Họ và tên

Ghi chú:

[external_link offset=2]

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức cấp giấy biên nhận hàng hóa.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức cấp giấy biên nhận hàng hóa.

(4) Địa danh.

(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người tiếp nhận hàng hóa.

(6) Họ và tên, nơi công tác hoặc giấy tờ tùy thân của người gửsi hàng hóa.

(7) Liệt kê đầy đủ, cụ thể các hàng hóa, tài liệu có khi gửi hàng hóa.

(8) Tên người hoặc cơ quan sẽ nhận hàng hóa…

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.[external_footer]

Viết một bình luận