Mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ mới năm 2021 ? Cách viết công văn yêu cầu trả nợ, tiền ?

>> Tải ngay:Mẫu thư đề nghị thanh toán

Đơn vị: ………..

[external_link_head]

Địa chỉ:………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Ngày ……. tháng …….. năm 20…

THƯ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Họ và tên người đề nghị: ……………………………………………………………………….

Số giấy GT, CMT: ………………………………………………………………………………

Bộ phận công tác:………………………………………………………………………………..

Số tiền đề nghị thanh toán:…………………………………………………………………….

Bằng chữ:………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

Hình thức thanh toán: Tiền mặt Ngân hàng Mở L/C

Thời hạn thanh toán:………………………. /………… /……………………………………..

[external_link offset=1]

Tên dự án/hợp đồng: ………………………………………………………………………….

Mã dự án:…………………………………………………………………………………………

Trả cho đơn vị:…………………………………………………………………………………..

Số tài khoản:……………………………………………………………………………………..

Tại Ngân hàng:…………………………………………………………………………………..

Nội dung thanh toán:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

Kèm theo………………. chứng từ.

LÃNH ĐẠO CÔNG TY KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

—————————————–

>> Tham hảo dịch vụ pháp lý liên quan: Dịch vụ công chứng sang tên sổ đỏ

5. Mẫu biên bản đề nghị thanh toán

Sau khi gửi các Công văn đề nghị thanh toán và các bên có phúc đáp lại thông tin và làm rõ quyền và trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện việc thanh toán. Thì các bên cần tiến hành một cuộc họp hoặc gặp mặt để lập thành biên bản đề nghị thanh toán, ghi nhận lại toàn bộ thông tin, cam kết đã đạt được và những vấn đề bất đồng cần giải quyết. Dựa trên biên bản này, các bên sẽ tiến hành thực hiện hoặc thanh toán phù hợp với nội dung đã thỏa thuận.

Giới thiệu mẫu biên bản họp, làm việc về vấn đề thanh toán:

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

———————–

Số: … /BB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

——————–

…….. ngày …. tháng …. năm …….

[external_link offset=2]

BIÊN BẢN

(V/v đề nghị thanh toán theo hợp đồng…..)

Thời gian bắt đầu……………………

Địa điểm……………………………….

Thành phần tham dự………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Chủ trì (chủ tọa):………………………………………………………………………

Thư ký (người ghi biên bản):…………………………………………………………

Nội dung: Về việc đề nghị ……….thanh toán.

Cụ thể: …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào ….. giờ ….., ngày …. tháng ….. năm …… ./.

THƯ KÝ

(Chữ ký)

CHỦ TỌA

(Chữ ký, dấu (nếu có))

Nơi nhận:

– ……….;

– Lưu văn phòng

[external_footer]

Viết một bình luận