Mẫu C1-07a/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mới nhất

Mẫu C1-07a/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mới nhất


Mẫu C1-07a/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mới nhất theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài Chính thay thế Mẫu C1-07/NS theo Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính.

1. Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN Mẫu C1-07a/NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC:

[external_link_head]

———————————————————————————–

CƠ QUAN THU   Mẫu số C1-07a/NS
  GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THU NSNN (Theo TT số  77/2017/TT-BTC

ngày 28/7/2017 của Bộ Tài Chính)
    Số: ………………….

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước:…………… Tỉnh, TP:………………..


THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH:


Cơ quan đề nghị điều chỉnh:………………………..Mã cơ quan thu:……………..

Địa chỉ: …………………. Xã …………. Quận/Huyện ……………. Tỉnh, TP………………

Hình thức nộp tiền: 

nộp tiền mặt tại KBNN                          nộp tiền mặt tại ngân hàng

nộp bằng chuyển khoản tại KBNN       nộp bằng chuyển khoản tại NH

Do việc lập thông tin thu NSNN chưa chính xác, nay đề nghị KBNN ……………………. điều chỉnh lại như sau:

Mẫu C1-07a/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mới nhất

[external_link offset=1]

——————————————————–

 

Tải Mẫu C1-07a/NS về tại đây nhé:

Nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: 
danhgiaazz@gmail.com  (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

2. Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN Mẫu C1-07a/NS theo Thông tư 08/2013/TT-BTC:

——————————————————–

CƠ QUAN, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ…….   Mẫu số C1-07/NS
  GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THU NSNN (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính)
    Số: ………………….


   Kính gửi: Kho bạc Nhà nước:…………… Tỉnh, TP:………………..

THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH:

Cơ quan/cá nhân đề nghị điều chỉnh:………..

Mã số thuế/HC/CMND,CQ thu: ……………….

Địa chỉ: ……….Xã………..Huyện………….Tỉnh, TP…………………….

Hình thức nộp tiền: nộp tiền mặt tại KBNN    nộp tiền mặt tại ngân hàng 

[external_link offset=2]

nộp bằng chuyển khoản tại KBNN   nộp bằng chuyển khoản tại NH 

Do việc lập thông tin thu NSNN chưa chính xác, nay đề nghị cơ quan thu …………..(hoặc)……………..KBNN điều chỉnh lại như sau:

Cơ quan quản lý thu : ………….. Mã số: ………………..

Mẫu C1-07a/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mới nhất

KHO BẠC NHÀ NƯỚC   Ngày ….. tháng …… năm ….
Ngày……tháng…….năm…. Người lập Thủ trưởng cơ quan/ Người đề nghị
     
Kế toán              Kế toán trưởng    

————————————————————————-

 

Tải Mẫu C1-07/NS theo Thông tư 08/2013/TT-BTC về tại đây:

Chúc các bạn thành công!

__________________________________________________

Mẫu C1-07a/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mới nhất

[external_footer]

Viết một bình luận