mẫu bìa các sổ kế toán theo quyết định 48 – 123doc

mẫu bìa các sổ kế toán theo quyết định 48 – 123doc

Quý khách đang xem: mẫu bìa các sổ kế toán theo quyết định 48 – 123doc

Tài liệu Hướng dẫn hạch toán kế toán theo quyết định 15/2009/QĐ-BTC doc

Kế toán – Kiểm toán

… – Tạm ứngCó các TK 111, 112, 152,…2- Khi thực hiện xong xuôi công việc được giao, người nhận tạm ứng lập Bảng thanh toán tạm ứng kèm theo các chứng từ gốc đã được ký duyệt để quyết toán khoản tạm … nhập lại quỹ hoặc tính trừ vào lương;- Các khoản vật tư sử dụng không hết nhập lại kho.Số dư bên Nợ:Số tạm ứng chưa thanh toán. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU1- … hợp số thực chi đã được duyệt lớn hơn số đã nhận tạm ứng, kế toán lập phiếu chi để thanh toán thêm cho người nhận tạm ứng, ghi:Nợ các TK 152, 153,156, 241, 621, 622, 627,…Có TK 111- Tiền mặt….

 • 2
 • 1,020
 • 4

Trình tự ghi sổ kế toán theo vẻ ngoài nhật ký chứng từ tại Công ty EMI CO

Kế toán

… tiền+ Hình thức sổ kế toán Để theo dõi các khoản chi phí bán hàng, kế toán mở sổ chi tiết chi phí bán hàng. Sổ chi tiết chi phí bán hàng được mở theo quý.Hàng ngày khi phát sinh các khoản chi … của Công ty, khi đó kế toán chưa định khoản. Chỉ khi khách hàng ký nhận đã thanh toán hoặc chấp + Hình thức sổ kế toán Để theo dõi chi phí quản lý doanh nghiệp kế toán mở sổ chi tiết chi phí … nghị sau:*Về ghi sổ kế toán bán hàng.Việc ghi sổ kế toán bán hàng ở Công ty có sự trùng lắp giữa Sổ chi tiết vật tư hàng hoá và Sổ chi tiết bán hàng. Cụ thể cả hai sổ đều theo dõi doanh thu…

 • 42
 • 2,704
 • 2

Sổ kế toán, phân loại sổ kế toán, liên hệ với hệ thống sổ kế toán theo hình thức nhật ký bình thường

Chuyên ngành kinh tế

… 4 : Sổ kế toán, phân loại sổ kế toán, liên hệ với hệ thống sổ kế toán theo hình thức nhật ký tầm thường.Nhóm 1012/18/13Nhóm 10 Sổ kế toán, phân loại sổ kế toán  theo cấu trúc:  Sổ kế toán … luậnHạch toán kế toán và vai trò của hạch toán kế toán trong quản lý kinh tế  Sổ kế toán, phân loại sổ kế toán Hình thức kế toán. 12/18/13Nhóm 10 12/18/13Nhóm 10Hình thức kế toán Khái … phận kế toán của công ty Kế toán chi nhánh CHDCND Triều Tiên Kế toán nhật ký và thanh toán Kế toán ngân hàng Kế toán thuế và tài sản cố định Kế toán chi nhánh Hòa Bình Kế toán chi…

 • 15
 • 1,275
 • 6

Mẫu văn bản (ban hành kèm theo quyết định)

Biểu mẫu

Mẫu văn phiên bản (ban hành kèm theo quyết định) (*) TÊN CQ, TC CHỦ QUẢNTÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA … phúcTÊN LOẠI VĂN BẢN ………………… (1) ………………… (Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ- ngày … tháng … năm 20…… của …….) Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1 Điều 2 ;Chương …………………………………………Điều…

 • 2
 • 1,897
 • 1

Hạch toán theo quyết định 15 – loại tài sản 3

Kế toán – Kiểm toán

… (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán) Nợ TK 315 – Nợ dài hạn đến hạn trả (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán) Nợ TK 341 – Vay dài hạn (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán) Nợ TK 342 – Nợ dài hạn (Theo tỷ giá ghi sổ … tài chính (Lỗ tỷ giá) Có các TK 0888806742), 0888806742) (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán) . – Nếu tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán TK 315 lớn hơn tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán TK 111, TK 112, ghi: … hối đoái (Lỗ tỷ giá) Có các TK 0888806742), 0888806742) (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán) . – Nếu tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán TK 315 lớn hơn tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán TK 111, TK 112, ghi:…

 • 97
 • 964
 • 6

Hạch toán theo quyết định 15 – loại tài sản 4

Kế toán – Kiểm toán

… cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp phải xác định kết quả hoạt động SXKD. Toàn bộ doanh thu thuần thực hiện trong kỳ kế toán được kết chuyển vào Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh. Các tài … tỷ giá trên sổ kế toán) Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Số chênh lệch tỷ giá thực tế bán lớn hơn tỷ giá trên sổ kế toán) . 4. Theo định kỳ tính lãi, tính toán xác định số lãi cho … TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU 1. Việc xác định và ghi nhận doanh thu phải tuân thủ các quy định trong Chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” và các Chuẩn mực kế toán khác có liên…

 • 46
 • 645
 • 4

Hạch toán theo quyết định 15 – loại tài sản 6

Kế toán – Kiểm toán

… một cách tách biệt, thì chi phí sản xuất tầm thường được phân bổ cho các loại sản phẩm theo tiêu thức phù hợp và nhất quán giữa các kỳ kế toán. 5. Cuối kỳ, kế toán tiến hành tính toán, phân bổ kết … trị hàng hoá mua vào và xuất bán trong kỳ kế toán và kết chuyển giá trị hàng hoá tồn kho đầu kỳ, tồn kho cuối kỳ kế toán. PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU – … kế toán TK 111, 112, ghi: Nợ các TK 311, 315, 331, 336, 341, 342, (Tỷ giá ghi sổ kế toán) Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (Lỗ tỷ giá hối đoái) Có các TK 0888806742), 0888806742) (Tỷ giá trên sổ…

 • 57
 • 1,919
 • 5

Hạch toán theo quyết định 15 – loại tài sản 7

Kế toán – Kiểm toán

… giá TSCĐ). Các bút toán ghi nhận tài sản thuê và nợ phải trả về thuê tài chính, trả tiền thuê từng kỳ thực hiện theo quy định tại TK 212 – Tài sản cố định thuê tài chính. 7- Kế toán thu nhập … phải nộp (nếu có) tính theo phương pháp trực tiếp đối với các khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp. – Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản thu nhập … hàng vi phạm hợp đồng; – Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ; – Các khoản thuế được NSNN hoàn lại; – Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ; – Các khoản tiền thưởng của khách…

 • 11
 • 697
 • 2

Hạch toán theo quyết định 15 – loại tài sản 8

Kế toán – Kiểm toán

… Cuối năm tài chính kế toán phải kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm vào Tài khoản 911 – “Xác định kết quả kinh doanh” để xác định kết quả sản xuất, kinh … Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác. 6- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí khác phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh, … sổ lớn hơn giá đánh giá lại) Có các TK 152, 153, 155, 156, 611 (Giá trị ghi sổ kế toán) . 3.2- Khi góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bằng tài sản cố định có giá bình chọn lại của TSCĐ…

Xem nhiều hơn: Doraemon truyện ngắn – Tập 2 (Bìa mềm)

 • 12
 • 654
 • 2

Hạch toán theo quyết định 15 – loại tài sản 9

Kế toán – Kiểm toán

… TK 003 theo giá hợp đồng còn phải ghi các bút toán trên các tài khoản trong Bảng Cân đối kế toán phản ánh các nghiệp vụ bán hàng và thanh toán với tổ chức, cá nhân có hàng gửi bán. CÁC TÀI … khó đòi đã được xoá sổ trong Bảng Cân đối kế toán để tiếp tục theo dõi ngoài Bảng. Bên Có: – Số đã thu được về các khoản nợ khó đòi; – Số nợ khó đòi được xoá sổ theo quyết định của cơ quan … ánh các khoản nợ phải thu đã được xoá sổ, nhưng cần theo dõi để tiếp tục đòi nợ. Các khoản nợ khó đòi tuy đã xoá sổ trong Bảng Cân đối kế toán nhưng không có nghĩa là xoá bỏ khoản nợ đó, tuỳ theo…

 • 13
 • 546
 • 2

Hạch toán theo quyết định 15 – loại tài sản 5

Kế toán – Kiểm toán

… PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 1.Cuối kỳ kế toán, kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh: a) Trường hợp lãi, ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh … (Tỷ giá ghi sổ kế toán) . – Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ, ghi: Nợ các TK 311, 315, 331, 336, 341, 342, (Tỷ giá ghi sổ kế toán) Có TK … PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 1. Khi có quyết định của Nhà nước về bình chọn lại tài sản cố định, bất động sản đầu tư, vật tư, hàng hóa… hoặc định giá khi tiến…

 • 51
 • 782
 • 6

Tài liệu Hạch toán theo quyết định 15 – loại tài sản 1 ppt

Kế toán – Kiểm toán

… phủ; – Các loại chứng khoán khác theo qui định của pháp luật. HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU 1. Chứng khoán đầu tƣ ngắn hạn phải đƣợc ghi sổ kế toán theo giá … tỷ giá mua hoặc tỷ giá thanh toán. Bên Có các TK 1112, 1122 đƣợc quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá trên sổ kế toán TK 1112 hoặc TK 1122 theo một trong các phƣơng pháp: Bình quân gia … thanh toán nợ phải trả, ghi: Nợ các TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,…(Tỷ giá ghi sổ kế toán) Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4132) (Lỗ tỷ giá) Có TK 0888806742) (Tỷ giá ghi sổ kế toán) ….

 • 167
 • 479
 • 2

Tài liệu Hạch toán theo quyết định 15 – loại tài sản 2 pdf

Kế toán – Kiểm toán

… trả tiền ngay đƣợc hạch toán vào chi phí tài chính theo kỳ hạn thanh toán, trừ khi số chênh lệch đó đƣợc tính vào nguyên giá BĐS đầu tƣ theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 16 “Chi phí … chuyển thành BĐS đầu tƣ khi kết thúc giai đoạn xây dựng, bàn giao đƣa vào đầu tƣ (Trong giai đoạn thành lập phải kế toán theo Chuẩn mực kế toán số 03 “ Tài sản cố định hữu hình”). Việc chuyển … 8.2. Trƣờng hợp quá trình đầu tƣ XDCB không hạch toán trên cùng hệ thống sổ kế toán của đơn vị (Đơn vị chủ đầu tƣ có tổ chức kế toán riêng để theo dõi quá trình đầu tƣ Đối với TSCĐ mua sắm dùng…

 • 104
 • 621
 • 1

Xem thêm

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *