Luận văn: Phát triển nguồn nhân lực hành chính quận Cẩm Lệ

Luận văn: Phát triển nguồn nhân lực hành chính quận Cẩm Lệ

Diese Präsentation wurde hoảng hốtrfolgreich gemeldet.

Download luận văn tóm tắt ngành kinh tế phát triển với đề tài: Phát triển nguồn nhân lực hành chính quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, cho các bạn làm luận văn tham khảo

Quý khách đang xem: Luận văn: Phát triển nguồn nhân lực hành chính quận Cẩm Lệ

 • 0 Kommentare
 • 0 Gefällt mir
 • Statistik
 • Notizen

 1. 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ KIM NHẠN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 0888806742 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng – Năm 2016
 2. 2. Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. TRƯƠNG BÁ THANH Phản biện 1: GS.TS. Võ Xuân Tiến Phản biện 2: TS. Cao Anh Dũng Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành kinh tế phát triển họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 20 tháng 8 năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại: – Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng – Trường Đại Học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 3. 3. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nhân lực luôn là một nguồn lực quan trọng, là nhân tố hàng đầu quyết định sự thành bại cũng như lợi thế của mỗi một tổ chức. Đặc biệt trong điều kiện nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực trong tổ chức ngày càng cao, nhu cầu về lao động có trình độ ngày càng lớn. Không chỉ các doanh nghiệp chú trọng đến vấn đề phát triển nguồn nhân lực, mà các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Để đạt được mục tiêu phát triển bền vững, chúng ta phải tạo dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và có chính sách sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực đó. Việc quản lý và sử dụng tốt nguồn nhân lực sau khi đã được đào tạo phù hợp với năng lực của mỗi người cho các công việc cụ thể là nhân tố quyết định dẫn đến thành công của tổ chức. Cẩm Lệ là một quận mới của Thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Nghị định 102/NĐ ngày 0888806742 của Chính phủ. Đến nay qua gần 10 năm hình thành và phát triển, trên cơ sở những tiềm năng thế mạnh sẵn có, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Cẩm Lệ đang đồng lòng nỗ lực khắc phục những khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội theo hướng toàn diện và bền vững, phấn đấu trở thành một quận trung tâm phát triển kinh tế năng động của thành phố Đà Nẵng trong tương lai.
 4. 4. 2 Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên thì việc cần phải có một đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) hành chính có trình độ, có năng lực và trách nhiệm với công việc là vô cùng cần thiết. Xuất phát từ yêu cầu đó tôi xin chọn đề tài “Phát triển nguồn nhân lực hành chính quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng” làm đề tài luận văn tốt nghiệp ngành Kinh tế phát triển của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu – Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực hành chính. – Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực hành chính quận Cẩm Lệ trong thời gian qua. – Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực hành chính quận Cẩm Lệ trong thời gian đến. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu a. Đối tượng nghiên cứu Là những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến việc phát triển nguồn nhân lực của các tổ chức, đơn vị b. Phạm vi nghiên cứu – Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu một số nội dung phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp quận bao gồm CBCC nằm trong biên chế của bộ máy quản lý hành chính Ủy ban nhân dân (UBND) quận Cẩm Lệ. – Về không gian: tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. – Về thời gian: từ năm 2012 đến năm 2015. Các giải pháp đề xuất trong luận văn có ý nghĩa trong những năm tới.
 5. 0888806742. Phương pháp nghiên cứu Để thực hiện các mục tiêu trên, tác giả sử dụng các phương pháp sau: phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích chuẩn tắc, phương pháp phân tích thống kê, phương pháp phân tích tổng hợp, phân tích so sánh và một số phương pháp khác… 5. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 6. Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và một số phụ lục, Luận văn được chia thành 3 chương: – Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực hành chính quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. – Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực hành chính quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. – Chương 3: Giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực hành chính quận Cẩm Lệ trong thời gian đến.
 6. 6. 4 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 1.1. TỔNG QUAN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH 1.1.1. Khái niệm về phát triển nguồn nhân lực hành chính a. Khái niệm nguồn nhân lực Nguồn nhân lực là tổng thể số lượng và chất lượng con người với tổng hoà các tiêu chí về trí lực, thể lực và những phẩm chất đạo đức – tinh thần tạo nên năng lực mà bản thân con người và xã hội đã, đang và sẽ huy động vào quá trình lao động sáng tạo vì sự phát triển và tiến bộ xã hội. b. Khái niệm nguồn nhân lực hành chính Nguồn nhân lực hành chính là tổng thể các tiềm năng lao động của những con người làm việc trong bộ máy hành chính. c. Khái niệm phát triển nguồn nhân lực hành chính Phát triển nguồn nhân lực hành chính là quá trình tạo ra sự biến đổi về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực hành chính nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng chúng để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, của vùng trong từng giai đoạn phát triển đồng thời đảm bảo sự phát triển của mỗi cá nhân. 1.1.2. Ý nghĩa của việc phát triển nguồn nhân lực hành chính Phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa rất lớn đối với các
 7. 7. 5 cơ quan, đơn vị hành chính. Nó là động lực, là chìa khóa mang lại lợi ích cho cả tổ chức và người lao động. 1.1.3. Đặc điểm của nguồn nhân lực hành chính nói chung – Là chủ thể của nền công vụ, là những người thực thi công vụ – Là đội ngũ chuyên nghiệp, có tính chuyên môn hóa cao với các hoạt động diễn ra thường xuyên, liên tục trên phạm vị rộng và mang tính phức tạp – Là nguồn nhân lực tương đối ổn định, mang tính kế thừa và không ngừng nâng cao về chất lượng – Được nhà nước đảm bảo lợi ích khi thực thi công vụ 1.2. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH 1.2.1. Xác định cơ cấu nguồn nhân lực hành chính phù hợp Cơ cấu lao động được hiểu là tổng thể các mối quan hệ tương tác giữa các bộ phận lao động trong tổng nguồn lao động xã hội và được biểu hiện thông qua những tỷ lệ nhất định. Tính đa dạng của cơ cấu nguồn nhân lực trong tổ chức được xác định dựa trên các tiêu chí sau: + Cơ cấu NNL theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ + Cơ cấu NNL theo ngành nghề đào tạo + Cơ cấu NNL theo đơn vị, tổ chức +Cơ cấu NNL theo độ tuổi, giới tính 1.2.2. Nâng cao trình độ chuyên môn của nguồn nhân lực hành chính Nâng cao trình độ chuyên môn của nguồn nhân lực là tìm
 8. 8. 6 cách trang bị cho người lao động những chuyên môn mới đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sẵn có cho người lao động. Các tiêu chí đánh giá trình độ chuyên môn của NNL sau: Số lượng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ người lao động đã đạt được: trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp.., tỷ lệ của từng chuyên môn, nghiệp vụ (đại học, cao đẳng, trung cấp…) trong tổng số; số lượng nhân lực được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ ở các trình độ hàng năm. 1.2.3. Năng cao kỹ năng của nguồn nhân lực hành chính Kỹ năng nghề nghiệp là một dạng năng lực nghề nghiệp đặc biệt, phản ánh sự hiểu biết về trình độ nghề nghiệp, mức độ tinh xảo, thành thạo, khéo léo. Việc lặp đi lặp lại các thao tác một cách thuần thục trở thành kỹ xảo. Kỹ năng nghề nghiệp có được nhờ quá trình giaó dục, đào tạo và sự rèn luyện trong công việc. Các tiêu chí đánh giá kỹ năng của NNL: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý hành chính, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng vận dụng kiến thức vào các thao tác như hành chính, lưu trữ, tổng hợp…kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng giao tiếp… 1.2.4. Nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi nguồn nhân lực hành chính Nâng cao trình độ nhận thức của NLĐ có thể hiểu là một quá trình đi từ trình độ nhận thức kinh nghiệm đến trình độ nhận thức lý luận, từ trình độ nhận thức thông tin đến trình độ
 9. 9. 7 nhận thức khoa học, để từ đó họ có thái độ, hành vi tích cực, từ đó nâng cao năng suất lao động, đem lại hiệu quả cao trong công việc. Các tiêu chí đánh giá nhận thức của nguồn nhân lực: Ý thức tuân thủ kỷ luật lao động, tác phong, lề lối làm việc; Tinh thần trách nhiệm phối hợp thực hiện công việc; Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ, nhận thức về chức trách; Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân… 1.2.5. Nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực hành chính a. Tạo động lực thông qua đảm bảo một hệ thống tiền lương Tiền lương là mối quan tâm hàng đầu và là động lực làm việc của người lao động trong bất cứ tổ chức nào. Do vậy, xây dựng một hệ thống tiền lương khoa học, hợp lý, làm đòn bẩy kích thích năng suất và hiệu quả lao động luôn là nhiệm vụ lớn đặt ra cho các cơ quan hành chính nhà nước. b. Tạo động lực thông qua công tác khen thưởng Khen thưởng là yếu tố tác động tích cực, nhiều khi nó là yếu tố quan trọng hàng đầu thúc đẩy người lao động tham gia tích cực hơn trong quá trình lao động. Đối với cơ quan hành chính Nhà nước thì việc được khen thưởng là rất quan trọng, bởi qua đó đánh giá được năng lực làm việc của cá nhân. c. Tạo động lực thông qua tạo cơ hội thăng tiến cho người lao động Con người luôn có sự cầu tiến trong công việc, luôn muốn
 10. 0888806742 được thể hiện mình, muốn được nể trọng và muốn mọi người công nhận thành đạt. Thăng tiến là một nhu cầu thiết thực của người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước. Chính sách về sự thăng tiến có ý nghĩa trong việc hoàn thiện cá nhân, tăng động lực làm việc cho cá nhân CBCC, đồng thời là cơ sở để thu hút, giữ chân người giỏi đến và làm việc với tổ chức. d. Tạo động lực thông qua xây dựng môi trường làm việc hiệu quả Môi trường làm việc bao gồm các điều kiện vật chất kỹ thuật và những người lao động xung quanh môi trường đó. Chỉ khi CBCC có chuyên môn và có những điều kiện vật chất thì họ mới có đủ khả năng thực hiện tốt công việc được giao. Các tiêu chí đánh gía động lực thúc đẩy NNL: + Công tác chi trả tiền lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi xã hội cho người lao động đảm bảo hợp lý, khoa học + Thực hiện dân chủ các chính sách về đề bạt, bố trí cán bộ, phân cấp, phân quyền cho cấp dưới + Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp + Cải thiện môi trường làm việc, điều kiện làm việc… 1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CỦA QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 1.3.1. Các yếu tố thuộc điều kiện tự nhiên Với những lợi thế về vị trí địa lý và tiềm năng lớn về tài nguyên thiên nhiên là những điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh
 11. 0888806742 tốc độ phát triển kinh tế xã hội. 1.3.2. Các yếu tố chính sách Người lao động luôn quan tâm đến cơ hội mới nghề nghiệp của họ, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc cân nhắc trong việc đào tạo và phát triển người lao động trong tổ chức tránh trường hợp đào tạo xong người lao động lại chuyển sang đơn vị mới. 1.4. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG 1.4.1. Kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh Hiện nay thành phố Hồ Chí Minh đã và đang thực hiện Chương trình quy hoạch cán bộ dài hạn; chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; chương trình đưa cán bộ trẻ về cơ sở, cùng với việc thực hiện chủ trương tăng biên chế dự phòng (15%) cho các địa phương để đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa…. Qua đó, phần lớn cán bộ trẻ tuổi đã có nhiều nỗ lực công tác, học tập, rèn luyện, có khả năng điều hành, quản lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, nhất là ở phòng, ban (quận, huyện) và cơ sở phường, xã, thị trấn. 1.4.2. Kinh nghiệm của Singapore – Singapore thực hiện mô hình đào tạo và bồi dưỡng CBCC thông qua 5 giai đoạn. Các giai đoạn đào tạo có liên quan chặt chẽ tới cuộc đời chức nghiệp của công chức, việc đào tạo được tổ chức các hình thức chính quy hoặc tại chức. Tùy theo yêu cầu của từng loại đối tượng, có thể có những phần hợp
 12. 0888806742 nhất giữa một vài giai đoạn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cá nhân cán bộ, công chức. 1.4.3. Kinh nghiệm của thành phố Đà Nẵng Thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều Chính sách mang tính đột phá về công tác cán bộ. Trong đó, việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ gắn với thực hiện một số Đề án đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ có năng lực, trình độ cao đạt hiệu quả cao.
 13. 0888806742 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI CỦA QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên Là quận nằm ở trung tâm của thành phố, tiếp giáp với 5/7 quận huyện còn lại của thành phố lại nằm ở vị trí cửa ngỏ Tây Nam là địa bàn trọng tâm trong việc mở rộng không gian đô thị của Thành phố Đà Nẵng về phía Tây Nam nên Cẩm Lệ có nhiều thuận lợi trong giao lưu tiếp cận và đầu tư phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội. 2.1.2. Điều kiện kinh tế – xã hội và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội Cơ cấu ngành nghề, quy mô sản xuất, chất lượng sản phẩm chuyển biến tích cực. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng hạ tầng đô thị cũng được tăng cường lãnh đạo và triển khai có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. 2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN QUA 2.2.1. Thực trạng cơ cấu nguồn nhân lực hành chính a. Về cơ cấu trình độ chuyên môn Quận Cẩm Lệ là quận có dân số trung bình tương đối thấp
 14. 0888806742 so với các quận khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cộng thêm là quận hành chính trẻ nhất vì vậy số lượng nhân lực hành chính cũng ở mức tương đối thấp. Tuy trình độ đại học, sau đại học chiếm tỷ lệ cao nhưng phân bố không đồng đều giữa các phòng thuộc UBND quận Cẩm Lệ: Trình độ thạc sĩ chủ yếu tập trung vào Văn phòng UBND, phòng Tài nguyên và Môi trường quận. Bảng 2.5. Số lượng và cơ cấu đội ngũ CBCC hành chính của quận Cẩm Lệ theo trình độ chuyên môn giai đoạn 0888806742 Trình độ chuyên môn Năm 0888806742 SL TL% SL TL% SL TL% SL TL % Tổng cộng 08888067423 100 Sau đại học 5 5,0888806742,0888806742,0888806742,30 Đại học 73 82,0888806742,0888806742,0888806742,24 Cao đẳng 0888806742,0888806742,21 Trung cấp 8 9,0888806742,2 8 9,0888806742,64 Sơ cấp 2 2,0888806742,3 2 2,0888806742,61 (Nguồn: Báo cáo của UBND quận Cẩm Lệ qua các năm) c. Về cơ cấu theo giới tính, độ tuổi – Về mặt giới tính của đội ngũ CBCC: nam chiếm tỷ lệ cao hơn, tỷ lệ nam, nữ không đồng đều. – Về độ tuổi: tỷ lệ cán bộ trong độ tuổi 30-50 chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu cán bộ của quận, tỷ lệ trên 50 có xu hướng giảm thể hiện xu hướng ngày càng trẻ hóa cán bộ trong đội ngũ
 15. 0888806742 cán bộ lãnh đạo của quận. 2.2.2. Thực trạng nâng cao trình độ chuyên môn của nguồn nhân lực hành chính quận Cẩm Lệ Xuất phát từ quan điểm chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ kế cận dự nguồn, nhằm nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, căn cứ vào quy hoạch cán bộ và nhu cầu đào tạo hằng năm, quận đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở từng đơn vị. Dưới đây là kết quả đạt được: Bảng 2.10. Công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công chức hành chính quận Cẩm Lệ giai đoạn 0888806742 Công tác đào tạo Năm Tổng số 0888806742 101 Tổng số Cử đi học cao học 0888806742 Cử đi học đại học 0888806742 Cử đi học các khóa học ngắn hạn 0888806742 (Nguồn: Báo cáo của UBND quận Cẩm Lệ qua các năm) 2.2.3. Thực trạng về nâng cao kỹ năng của nguồn nhân lực hành chính quận Cẩm Lệ Số lượng CBCC quận được bồi dưỡng kiến thức QLNN, Tin học, Ngoại ngữ tăng đều qua các năm và tổng số lượt CBCC được bồi dưỡng kiến thức QLNN là 61 lượt, 67 lượt CBCC được
 16. 0888806742 đào tạo Tin học và 66 lượt được đào tạo về Ngoại ngữ. 2.2.4. Thực trạng về nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi của nguồn nhân lực hành chính quận Cẩm Lệ Đối với nguồn nhân lực hành chính thì việc nâng cao nhận thức về lý luận chính trị là nhận thức cơ bản nhất. Trong thời gian qua, trình độ chính trị của cấp lãnh đạo cũng như các trưởng, phó phòng ngày càng được nâng cao. Bên cạnh những kết quả đạt được thì trình độ nhận thức của cán bộ, công chức vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần sớm giải quyết so với yêu cầu thực tế. Một số bộ phận cán bộ thiếu năng động sáng tạo, phong cách làm việc, tinh thần hợp tác trong công việc đôi lúc chưa cao; ý thức chấp hành nội quy, quy định nơi làm việc chưa nghiêm vẫn còn đi trễ, về sớm… 2.2.5. Thực trạng nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực hành chính a. Về hệ thống tiền lương Chế độ lương và phụ cấp của CBCC đều thực hiện áp dụng theo quy định khung lương của nhà nước ở từng cấp bậc và theo từng hệ số lương. Tuy hằng năm, Nhà nước đã có điều chỉnh mức lương tối thiểu nhưng so với yêu cầu cuộc sống thì chưa giải quyết được căn bản đời sống CBCC. b. Về việc tạo động lực thông qua công tác khen thưởng Hiện nay, công tác thi đua khen thưởng ở quận được thực hiện đầy đủ, tuyên dương những cán bộ có thành tích, cố gắng trong công tác tuy nhiên vẫn còn tồn tại các vấn đề như chính sách trọng dụng, tôn vinh, khen thưởng chưa thật sự mạnh mẽ,
 17. 0888806742 đồng bộ, vẫn còn mang nặng tính hình thức, theo ý kiến chủ quan của người lãnh đạo, xếp theo thứ tự ưu tiên, thứ tự từ trên xuống, lãnh đạo trước, chuyên viên sau, đây cũng là một bất cập trong chính sách thi đua khen thưởng. c. Về việc tạo cơ hội thăng tiến cho người lao động Trong thời gian qua, việc thực hiện công tác tuyển chọn, bổ nhiệm và điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện khá tốt, đúng quy trình, về cơ bản đảm bảo ổn định bộ máy và phát huy được trình độ, năng lực cán bộ. d. Tạo động lực thông qua xây dựng môi trường và điều kiện làm việc Trong những năm gần đây, thành phố nói chung và UBND quận nói riêng đã quan tâm cải thiện điều kiện làm việc cho CBCC Nhà nước nhằm tạo hiệu quả làm việc tốt hơn như sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc, trang bị máy móc thiết bị…Tuy nhiên, điều kiện làm việc và trang thiết bị vẫn còn thiếu, vẫn chưa đáp ứng nhu cầu trong tình hình hiện nay. 2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH QUẬN CẨM LỆ 2.3.1. Những kết quả đạt được Trình độ, kiến thức, nhất là trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, trình độ, kiến thức quản lý nhà nước, trình độ tin học, trình độ ngoại ngữ của nguồn nhân lực tại UBND quận không ngừng nâng lên. Phần lớn cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, được rèn luyện, thử thách qua nhiều giai đoạn, kiến thức, trình độ, chuyên môn
 18. 0888806742 nghiệp vụ và năng lực hoạt động thực tiễn của nguồn nhân lực từng bước được nâng cao về mọi mặt, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội với tốc độ tăng trưởng kinh tế của quận. Công tác tuyển dụng; quy hoạch; đào tào, bồi dưỡng; sử dụng, bố trí nguồn nhân lực ngày càng đổi mới, hoàn thiện theo hướng chặt chẽ, dân chủ. 2.3.2. Những tồn tại, hạn chế Trình độ còn chưa đồng đều, quy mô nguồn nhân lực chưa tương xứng. Đào tạo, bồi dưỡng chưa đáp ứng với nhu cầu thực tế, số lượng cán bộ có trình độ trên đại học còn ít. Chính sách đãi ngộ chưa đủ mạnh để tạo động lực cho người lao động phấn đấu. Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển chung. Công tác tuyển dụng còn tiêu cực, vẫn còn tình trạng chạy việc bằng tiền, bằng các mối quan hệ.
 19. 0888806742 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1. Định hướng phát triển kinh tế – xã hội của Quận Cẩm Lệ Mục tiêu tổng quát là tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, đẩy mạnh phát triển kinh tế trong đó ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ; tiếp tục cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội, quyết tâm xây dựng quận Cẩm Lệ phát triển bền vững, văn minh, từng bước hiện đại. 3.1.2. Định hướng phát triển nguồn nhân lực hành chính của Quận Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có chất lượng ngày càng cao; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. 3.1.3. Nguyên tắc khi xây dựng giải pháp – Phát triển đảm bảo hài hòa lợi ích của tổ chức và cá nhân – Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức – Đào tạo và phát triển phải tạo động lực cao cho người lao động – Phát triển nguồn nhân lực phải đảm bảo cơ cấu hợp lý phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan đơn vị.
 20. 0888806742. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CỦA QUẬN TRONG THỜI GIAN TỚI 3.2.1. Hoàn thiện cơ cấu nguồn nhân lực hành chính a. Thực hiện tốt công tác quy hoạch Quy hoạch phải đảm bảo mục tiêu, yêu cầu nhằm nâng cao nguồn nhân lực tại Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ hiện nay và tương lai Mục tiêu của quy hoạch đội ngũ cán bộ,công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn thuộc quận phải đảm bảo thực hiện được các yêu cầu sau: – Về số lượng: Đủ số lượng đáp ứng yêu cầu công vụ hiện tại và số lượng để bổ sung cho các giai đoạn kế tiếp, bổ sung cho số công chức phải thay thế vì không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới, bổ sung số công chức nghỉ hưu, nghỉ bệnh hoặc do sắp xếp lại tổ chức.v.v. – Về cơ cấu: Do thiếu hẳn việc quy hoạch tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nên tính kế thừa trong bộ máy hành chính nhà nước của quận chưa thật rõ ràng. Vì vậy, mục tiêu của quy hoạch là phải khắc phục cho được tình trạng thiếu tính kế thừa, đảm bảo sự liên tục giữa các thế hệ công chức, nhằm đáp ứng tốt cả nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài. – Về tiêu chuẩn năng lực thực thi công vụ (gồm cả trình độ, kiến thức; kỹ năng; tinh thần, thái độ thực thi công vụ): Chất lượng nguồn nhân lực tại UBND quận hiện nay không đồng đều về trình độ, năng lực thực thi công vụ, trước hết là trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Vì vậy, quy hoạch phải dựa
 21. 0888806742 trên cơ sở khung tiêu chuẩn năng lực của công chức các cơ quan HCNN quận. Quy hoạch đảm bảo tạo nguồn nhân lực có năng lực cho các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân quận trong thời gian đến Trong những năm qua, công tác dự nguồn công chức lãnh đạo ở quận có thực hiện, nhưng chưa được chủ động và chưa thực hiện tốt, còn bị động. Do vậy, khi lựa chọn công chức để đưa vào quy hoạch dự nguồn phải được tiến hành kỹ lưỡng, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, đảm bảo nguyên tắc “mở” và “động”. Mỗi chức danh công chức cần quy hoạch từ 2 đến 3 người dự bị, mỗi công chức có thể dự kiến xếp từ 2 đến 3 chức danh khác nhau. Công chức trong diện quy hoạch của từng cấp phải là những công chức đáp ứng những tiêu chuẩn cơ bản trong tiêu chuẩn chức danh, hình thành đội ngũ công chức có ba độ tuổi kế tiếp nhau; công chức dự bị được đưa vào các vị trí kế cận tiếp tục hoàn thiện thông qua đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển để thử thách, rèn luyện trong thực tiễn. b. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng – Xác định rõ đối tượng, chỉ tiêu, tiêu chuẩn, mục tiêu tuyển chọn: Các tiêu chuẩn tuyển chọn phải xuất phát trên cơ sở những tiêu chuẩn đã được xây dựng trong bản tiêu chuẩn chức danh hoặc khung tiêu chuẩn năng lực công chức. Chỉ tiêu tuyển chọn phải bám sát nhu cầu thực tế của cơ quan HCNN quận và phải xuất phát từ công tác quy hoạch công chức của quận. Khắc phục ngay tình trạng của những năm trước quận đã gặp phải
 22. 0888806742 trong công tác tuyển dụng công chức đó là cơ quan HCNN quận có người trước rồi sau đó mới xây dựng cơ cấu cần tuyển cho đơn vị mình, khi tuyển dụng không đúng với yêu cầu vị trí công việc, khép kín trong thi tuyển. Sở Nội vụ là cơ quan giúp UBND thành phố Đà Nẵng cần phải kiểm tra và xác định cơ cấu chính xác. Nếu các quận đề nghị không đúng cơ cấu cần tuyển, mặc dù đơn vị đó còn biên chế, cũng kiên quyết không cho thi tuyển (trả lời rõ ràng bằng văn bản). – Đảm bảo tuyển được người có năng lực bổ sung cho các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân quận: Cần có quy trình, chính sách thu hút những người giỏi tham gia dự tuyển vào cơ quan HCNN quận. Để có được nguồn nhân lực có năng lực, chất lượng cao thì trước hết việc tuyển chọn công chức phải được thực hiện một cách chặt chẽ. Căn cứ vào các quy định về tuyển dụng mà Nhà nước đã ban hành, quận phải xây dựng văn bản tuyển dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn của quận nhưng không trái với văn bản quy định của Nhà nước. c. Bố trí, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực hành chính – Lập kế hoạch sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân quận: Việc lập kế hoạch sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân quận phải căn cứ vào tiêu chuẩn, năng lực và sở trường và có kế hoạch cụ thể. – Đổi mới việc sắp xếp, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm công chức
 23. 0888806742 các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân quận: Khi thực hiện điều động phải căn cứ vào nhu cầu công tác của cơ quan HCNN và trình độ, năng lực của công chức. Khi bổ nhiệm lần đầu vào vị trí chủ chốt cấp phòng thì đối với những công chức hạn chế về chuyên môn (hoặc không có bằng đại học) cương quyết không bổ nhiệm (mặc dù những công chức này có phiếu tín nhiệm cao). d. Hoàn thiện công tác luân chuyển nguồn nhân lực hành chính Luân chuyển công chức ở các cơ quan HCNN quận là để đào tạo, rèn luyện, thử thách cán bộ, công chức qua đó phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm của từng người, tạo nên niềm hưng phấn mới, tích cực hóa tính năng động của công chức, viên chức. Luân chuyển phải xuất phát từ quy hoạch, không luân chuyển những công chức không nằm trong quy hoạch, bị kỷ luật, hoặc không có khả năng phát triển. Luân chuyển phải được coi là nhiệm vụ thường xuyên. Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm tốt mối quan hệ giữa ổn định và phát triển bình thường với yêu cầu bồi dưỡng, rèn luyện xây dựng đội ngũ công chức hành chính có năng lực toàn diện, chuyên sâu. 3.2.2. Nâng cao trình độ chuyên môn của nguồn nhân lực hành chính Thứ nhất, Xâydựng và hoàn thiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng Thứ hai. Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng Thứ ba. Đánh giá kết quả sau đào tạo, bồi dưỡng Đào tạo, bồi dưỡng được hiểu là một qúa trình họat
 24. 0888806742 động có mục đích, có tổ chức nhằm hình thành và phát triển có hệ thống các tri thức, kỹ năng, kỹ xảo cho mỗi cá nhân, tạo tiền đề cho họ có thể làm việc thành thạo, hiệu qủa. Đào tạo, bồi dưỡng công chức là họat động của quản lý nhà nước, theo đó công chức với những chức danh công việc, nhu cầu công vụ của từng ngạch được đào tạo cơ bản theo tiêu chuẩn về kiến thức theo quy định. 3.2.3. Nâng cao kỹ năng của nguồn nhân lực hành chính – Bồi dưỡng kỹ năng cho công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Phải xuất phát từ nhu cầu thực tế về số lượng lãnh đạo, quản lý cần được bổ sung kiến thức, kỹ năng. Với công chức lãnh đạo, quản lý, nội dung cần đào tạo bổ sung là kỹ năng về lập kế hoạch, đánh giá, giải quyết vấn đề, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kỹ năng giám sát, kỹ năng quản lý nhân sự, kỹ năng tư duy, kỹ năng dự báo… Đây là các kỹ năng thực hành, vì vậy, hình thức đào tạo nên dưới dạng các buổi thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, học theo phương pháp xử lý tình huống. 3.2.4. Nâng cao nhận thức của nguồn nhân lực hành chính Cần nâng cao nhận thức của ban lãnh đạo cũng như đội ngũ người lao động về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác phát triển NNL. Cần được cụ thể hóa trong Nghị quyết của cấp ủy Đảng, trong chỉ đạo điều hành của ban lãnh đạo. Tổ chức thường xuyên, định kỳ sinh hoạt chuyên môn để CBCC trao đổi học tậ, tự phát hiện những yếu kém, hạn chế về trình độ chuyên môn…
 25. 0888806742. Hoàn thiện các động lực thúc đẩy NNL hành chính – Cải thiện chế độ đãi ngộ và chính sách tiền lương đối với đội ngũ CBCC hành chính – Cải thiện điều kiện làm việc – Cải thiện chính sách khen thưởng – Về công tác đề bạt bổ nhiệm Ngoài ra, cần thực hiện đánh giá thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức căn cứ vào tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và hiệu qủa công việc thực tế của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Bản thân cán bộ, công chức, viên chức phải nghiêm túc tự đánh giá và có tinh thần khiêm tốn, lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp cũng như nghiêm túc tiếp thu các ý kiến nhận xét đánh giá của lãnh đạo cơ quan đối với mình. Thực hiện công khai, dân chủ trong công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.
 26. 0888806742 KẾT LUẬN Phát triển nguồn nhân lực hành chính đóng góp một vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công vụ, nâng cao hiệu quả công tác; giúp Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân quận kịp thời ra quyết định để ban hành các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; chỉ đạo, điều hành, để đảm bảo ổn định, phát triển kinh tế – xã hội đúng định hướng của quận và thành phố đề ra. Phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay trở thành một vấn đề cấp bách, nhất là yêu cầu của sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Thực tiễn cho thấy nguồn nhân lực còn nhiều vấn đề cần bàn, chỉ tính trong cơ quan hành chính sự nghiệp hiện nay tình trạng vừa thừa, vừa thiếu diễn ra thường xuyên đã và đang nói nhiều nhưng chưa khắc phục được, thiếu cán bộ chuyên gia, chuyên nghiệp và cũng không ít người là thiếu tâm huyết với nghề. Nhận thức là vậy, nhưng tổ chức thực hiện thì vô cùng khó khăn, trong các năm qua thành phố Đà Nẵng, quận Cẩm Lệ cũng đã có nhiều cố gắng phát triển nguồn nhân lực bằng nhiều giải pháp nhưng kết quả chưa được như mong muốn. Để có được đội ngũ “biết việc” cần phải có cả một quá trình công phu, kiên trì từ chủ quan, nỗ lực của cán bộ, công chức và của tổ chức như về cơ chế chính sách về quản lý, phát triển hoặc dựa vào thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức… ở phạm vi địa phương lâu nay cũng chỉ xoay quanh việc tìm các giải pháp nhằm tạo các chuyển biến nằm trong khả năng, từng bước nâng cao trình độ về mọi mặt, nhưng nếu chỉ nhìn vào thang trình độ cán bộ, công chức thì cũng chưa đủ, năng lực thực tiễn còn yêu cầu cao hơn nhiều và đó cũng là mục tiêu mà Ủy ban Nhân dân quận, thành phố đang tập trung hướng tới.

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Đánh giá – Review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *