look away in Vietnamese – English-Vietnamese Dictionary

  • To look to another place.

translations look away

Add

  • en To look to another place.

    [external_link_head]

    I couldn’t look away when I first saw you.

    Ta đã không thể quay đi khi lần đầu thấy nàng.

I’m simply a man who could no longer look away.

Tôi là một gã đơn giản kẻ không thể quay lại.

OpenSubtitles2018.v3

You look away, skinny addict.

Mày xem đi, gầy như thằng nghiện.

OpenSubtitles2018.v3

So I force my eyes to look away, and I tell myself: ‘Pray to Jehovah!

Vì vậy, tôi bắt mắt mình phải nhìn đi chỗ khác và tự nhủ: ‘Cầu nguyện với Đức Giê-hô-va!

jw2019

You just need to look away.

Bà chỉ cần nhìn đi nơi khác.

OpenSubtitles2018.v3

I wanted to make him look away first.

[external_link offset=1]

Tôi muốn ông ta phải là người ngoảnh mặt đi trước.

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

He looked at me, then looked away.

Nó nhìn tôi, rồi nhìn đi chỗ khác.

Literature

You might want to look away.

Cô có thể muốn nhìn đi chỗ khác đấy.

OpenSubtitles2018.v3

Most people’s instinct is to look away.

Hầu hết bản năng con người là nhìn đi chỗ khác khi nói chuyện với cướp.

OpenSubtitles2018.v3

How different the rest of David’s life might have been if he had just looked away.

Cuộc đời còn lại của Đa Vít sẽ khác đi rất nhiều nếu ông chỉ cần quay mặt đi.

LDS

OpenSubtitles2018.v3

Harvey smiled, and, as I watched his smile break across his face, I would not look away.

Harvey mỉm cười; thấy nụ cười nở trên mặt hắn, tôi không tài nào quay mắt đi được

Literature

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

Don’t look anybody in the eye, but don’t look away either.

Đừng nhìn thẳng vào mắt ai cả, nhưng cũng đừng quay đi.

OpenSubtitles2018.v3

Don’t look away from me, Brownie.

Đừng nhìn ra chỗ khác, Brownie.

[external_link offset=2]

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

In fact, I’d appreciate it if you might look away for a moment here.

Thật tình, tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn quay mặt đi một tí

OpenSubtitles2018.v3

And it gets bored, so it will then look away at something else.

Và nó trở nên chán, nên nó sẽ nhìn một thứ khác.

QED

You’ll get to see, you can look away too if you’d like to.

Các bạn có thể quay mặt đi nếu muốn.

ted2019

And if you’re squeamish, please look away now.

Và nếu như các bạn hay dễ buồn nôn thì bây giờ xin hãy nhìn sang chổ khác.

ted2019

Look away and plug your ears.

Quay mặt đi và bịt tai lại.

OpenSubtitles2018.v3

When you see erotic images, look away

Khi nhìn thấy những hình ảnh khêu gợi, hãy quay đi

jw2019

The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M

[external_footer]

Viết một bình luận