KDC là gì? Ý nghĩa của từ kdc

KDC là gì ?

KDC là “Khu dân cư” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KDC

KDC có nghĩa “Khu dân cư”.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

KDC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KDC là “Khu dân cư”.

[external_link offset=2]

Gợi ý viết tắt liên quan đến KDC:

+ KDL: Khu du lịch.

+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.

+ UBNDTP: Ủy ban nhân dân Thành phố.

+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.

+ CMND: Chứng minh nhân dân.

+ NDT: Nhân dân tệ.

+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.

+ KĐTM: Khu đô thị mới.

+ KTM: Khu thương mại.

+ VKSND: Viện kiểm sát nhân dân.

+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.

+ CSKV: Cảnh sát khu vực.

+ TĐC: Tái định cư.

+ KĐS: Khu đường sông.

+ CHDCND: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.

+ KV3: Khu vực 3.

+ NSND: Nghệ sỹ nhân dân.

+ HKDD: Hàng không dân dụng.

+ CHND: Cộng hòa Nhân dân.

+ DS: Dân số.

[external_footer]

Viết một bình luận