“iron ore” là gì? Nghĩa của từ iron ore trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

"iron ore" là gì? Nghĩa của từ iron ore trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt "iron ore" là gì? Nghĩa của từ iron ore trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt "iron ore" là gì? Nghĩa của từ iron ore trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

Tìm

[external_link_head]

iron ore"iron ore" là gì? Nghĩa của từ iron ore trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

"iron ore" là gì? Nghĩa của từ iron ore trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt quặng sắt
 • black iron ore: quặng sắt đen
 • brown iron ore: quặng sắt nâu
 • calcareous iron ore: quặng sắt vôi
 • oolithic iron ore: quặng sắt trứng cá
 • red iron ore: quặng sắt đỏ
 • titanic iron ore: quặng sắt titan
 • titanium iron ore: quặng sắt chứa titan

 • clay iron ore

  "iron ore" là gì? Nghĩa của từ iron ore trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt quặng sét sắt

  iron ore cement

  [external_link offset=1]

  "iron ore" là gì? Nghĩa của từ iron ore trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt xi măng chứa sắt


  o   quặng sắt

  "iron ore" là gì? Nghĩa của từ iron ore trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

  "iron ore" là gì? Nghĩa của từ iron ore trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

  "iron ore" là gì? Nghĩa của từ iron ore trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

  [external_link offset=2]

  Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

  iron ore

  Từ điển WordNet

   n.

  • an ore from which iron can be extracted  [external_footer]

  Viết một bình luận