in reality in Vietnamese – English-Vietnamese Dictionary

Yet in reality, it’s perfectly clean.

Trong thực tế thì nó lại rất sạch.

[external_link_head]

OpenSubtitles2018.v3

In reality, now is the time.

Nhưng trong thực tế, bây giờ chính là lúc để giúp đỡ!

LDS

He convinced her that Jehovah had unduly restricted her freedom, when in reality the opposite was true.

Hắn thuyết phục bà là Đức Giê-hô-va hạn chế quá mức sự tự do của bà, nhưng trong thực tế thì ngược lại.

jw2019

The so-called kings, or wise men, were in reality astrologers, not royalty, and they are not numbered.

Ba vị vua hoặc ba nhà thông thái được đề cập ở trên sự thật là chiêm tinh gia, không thuộc hoàng tộc và Kinh Thánh không nói có bao nhiêu người.

jw2019

In reality, it is their permissiveness that will do their children real, lasting harm.

Trên thực tế, sự dễ dãi của họ lại gây tổn hại lâu dài cho con.

jw2019

* In reality, though, the teaching of evolution rests on three myths.

Nhưng thật ra, học thuyết của thuyết tiến hóa dựa vào ba giả thuyết.

jw2019

In reality she was twice that age.

Thật ra thì tuổi chị gấp đôi.

[external_link offset=1]

jw2019

But in reality, Christendom deviated greatly from true Christianity.

Nhưng trên thực tế, giáo hội tự xưng theo Đấng Christ đã trôi giạt khỏi đạo thật Đấng Christ rất xa.

jw2019

In reality, much of the force I led looked exactly like you.

Trên thực tế, phần lớn binh lính của tôi trông hoàn toàn giống các bạn.

QED

In reality, even the most independent of thinkers cannot avoid being influenced.

Trên thực tế, ngay cả người có lối suy nghĩ độc lập nhất cũng không thể hoàn toàn tránh được sự ảnh hưởng từ người khác.

jw2019

In reality they mean only “acquaintance” or sometimes not even that.

Thật ra thì họ chỉ muốn nói đến “người quen” hoặc đôi khi ngay cả không phải là thế.

jw2019

In reality, though, the number of stars is overwhelming, like the sand of the sea.

Song, thực ra, con số các vì sao vô cùng lớn, nhiều như cát bờ biển.

jw2019

In reality, however, it is extremely unlikely that all rounding errors point in the same direction.

Trong thực tế, tuy nhiên, vô cùng khó xảy ra trường hợp tất cả các sai số làm tròn chỉ về cùng một hướng.

WikiMatrix

In reality, it is much easier to be “all in” than partially in.

Trong thực tế, sự “cam kết trọn vẹn” thì dễ dàng hơn là cam kết một phần.

LDS

In reality, capital structure may be highly complex and include dozens of sources of capital.

Trong thực tế, cơ cấu vốn có thể là rất phức tạp và bao gồm hàng chục nguồn.

WikiMatrix

Who is this Delgadina in reality?

Trong đời thực thì Delgadina này là ai?

OpenSubtitles2018.v3

When in reality, no such thing happened.

Trong khi đó, trên thực tế, chẳng có gì như vậy đã xảy ra.

OpenSubtitles2018.v3

[external_link offset=2]

Other Italian translations —in reality revisions of Brucioli’s Bible— were published, some by Catholics.

Một số bản dịch khác bằng tiếng Ý được xuất bản, trong đó có những bản của Công Giáo, nhưng thật ra chỉ là những bản sửa lại từ bản Kinh Thánh của Brucioli.

jw2019

In reality, however, I did need to make changes —especially to my personality.

Tuy nhiên, trên thực tế tôi cần phải thay đổi, đặc biệt là nhân cách.

jw2019

In reality, these animals have no terrestrial counterpart; they’re unique in the world.

Trong thực tế, những động vật này không có bản sao trên đất liền; chúng là duy nhất trên thế giới.

ted2019

Why do we have an innate craving for things that, in reality, contribute little materially to our survival?

Tại sao chúng ta lại có những ao ước bẩm sinh khát khao những điều thẩm mỹ, là những thứ mà trên thực tế góp phần rất ít, xét về phương diện vật chất, cho sự sống còn của chúng ta?

jw2019

In reality, they do collide.

Trong thực tế, chúng va chạm.

QED

In reality, methane has four bonds of equivalent strength separated by the tetrahedral bond angle of 109.5°.

Tuy nhiên theo thực tế, metan có bốn liên kết với sức mạnh bằng nhau và với góc liên kết tứ diện 109.5°.

WikiMatrix

In reality, those leaders were disturbed because Jesus had exposed their hypocrisy.

Trên thực tế, điều khiến những nhà lãnh đạo ấy khó chịu là vì Chúa Giê-su đã phơi bày sự giả hình của họ.

jw2019

Body proportions of human anime characters tend to accurately reflect the proportions of the human body in reality.

Tỷ lệ cơ thể của các nhân vật anime con người có xu hướng phản ánh chính xác tỷ lệ cơ thể con người trong thực tế.

WikiMatrix [external_footer]

Viết một bình luận