IN NEED – Translation in Vietnamese

Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.

Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.

[external_link_head]

Do I need a social security number before I start working?

Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?

If you need any additional assistance, please contact me.

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.

We also need the following equipment and services:

Chúng tôi còn cần những trang thiết bị và dịch vụ sau:

[external_link offset=1]

Do I need a visa to visit [country]?

Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?

I need financial help for ____________.

Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.

Do I need private health insurance?

Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?

Do I need an import license?

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?

I need to see a doctor immediately!

Làm ơn cho tôi gặp bác sĩ gấp!

Do I need a work permit?

[external_link offset=2]

Tôi có cần giấy phép làm việc hay không

I need to go to __[location]__.

Cho tôi đến _[địa điểm]_.

I need a sick note.

Tôi cần giấy chứng nhận bị ốm/bệnh.

I need a replacement card.

Tôi cần một thẻ mới thay thế

I need to go to the hospital.

[external_footer]

Viết một bình luận