Huong dan dung proteus

Successfully reported this slideshow.

 • 4 Likes
 • Statistics
 • Notes

 1. 1. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 1: Caøi Ñaët Chöông Trình Trong thö muïc goác cuûa Proteus, baïn chuù yù file setup.exe vaø patchNoKey.exe. Ñeå caøi chöông trình, ta nhaáp ñoâi file Setup.exe Trình caøi ñaët seõ ñöôïc kích hoaït: Choïn Next ñeå tieáp tuïc sau lôøi chaøo möøng cuûa chöông trình : SVTH: NGUYEÃN QUANG ANH TUÙ -Trang 6 –
 2. 2. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 1: Caøi Ñaët Chöông Trình Baïn haõy ñoïc baûn thoaû thuaän baûn quyeàn saûn phaåm vaø choïn Yes ôû cöûa soå License Agreement. Tieáp theo choïn Next ôû khung Product Licence Key. Ñaây laø trang hieån thò thoâng tin ñaêng kyù saûn phaåm nhöng do ñaây laø baûn Crack neân nhöõng thoâng tin naøy ñöôïc boû troáng. SVTH: NGUYEÃN QUANG ANH TUÙ -Trang 7 –
 3. 3. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 1: Caøi Ñaët Chöông Trình Phaàn choïn thö muïc caøi ñaët hieän ra, baám Browse ñeå thay ñoåi thö muïc ñích cho quaù trình caøi ñaët. Neáu khoâng muoán thay ñoåi thì ta baám Next ñeå tieáp tuïc. Khi ñoù thö muïc caøi ñaët maëc ñònh seõ laø C:ProgramFilesLabcenterElectronicProteus 6 Professional: Trong cöûa soå Panel Select Components ñaùnh daáu vaøo 3 oâ choïn vaø baám Next. SVTH: NGUYEÃN QUANG ANH TUÙ -Trang 8 –
 4. 4. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 1: Caøi Ñaët Chöông Trình Baûng Select Program Folder xuaát hieän, baïn ñaët teân thö muïc ISIS seõ xuaát hieän ôû Start Menu. Sau ñoù choïn Next ñeå tieáp tuïc. Chöông trình seõ thöïc hieän quaù trình caøi ñaët: SVTH: NGUYEÃN QUANG ANH TUÙ -Trang 9 –
 5. 5. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 1: Caøi Ñaët Chöông Trình Cuoái cuøng, ta baám vaøo Finish ñeå keát thuùc quaù trình caøi ñaët. Caùc Shortcut kích hoaït chöông trình seõ coù treân Desktop vaø trong Start Menu Programs vôùi teân maø baïn ñaõ ñaët ôû treân. Ñeå thuaän tieän söû duïngchöông trình, baïn neân xem qua file Readme cuûa Proteus. Trong ñoù giôùi thieäu toång quaùt veà caùc tính naêng môùi nhaát cuûa phieân baûn 6.1 so vôùi caùc baûn tröôùc. SVTH: NGUYEÃN QUANG ANH TUÙ -Trang 10 –
 6. 6. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 1: Caøi Ñaët Chöông Trình Ñeå coù theå söû duïng ñöôïc chöông trình , ta caàn lieân heä vôùi Coâng ty Labcenter ñeå mua baûn quyeàn saûn phaåm qua Website www.labcenter.co.uk . Neáu khoâng baïn coù theå söû duïng file patchNoKey.exe coù trong boä saûn phaåm ñeå Crack chöông trình.(Chæ caàn chaïy file naøy vaø choïn Installer ôû baûng hieän ra). Tuy nhieân caàn chuù yù neáu baïn söû duïng phöông phaùp naøy thì baïn seõ khoâng theå caäp nhaät caùc linh kieän môùi cho ISIS töø Lapcenter ! SVTH: NGUYEÃN QUANG ANH TUÙ -Trang 11 –
 7. 7. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX /LØßMÕSÈRKGLÚØRKXVÐRL 7XEVX%PP4VSKVEQW4VSXIYW4VSJIWWMSREP-7-74VSJIWWMSREP ‘LÚØRK XVÐRL ÕÚØÓG OLØßM ÕSÈRK ZØÝM KMES HMIÈR RLÚ WEY 8LERL 8EÝG :YÓ 8LERL 8VÐRL µØR :YÜRK LMIÉR XLÖ 8LERL ‘SÆRK ‘YÓ :YÜRK PEÜQ ZMIÈG GLÑRL :YÜRK GLSÓR PÚÓE ‘EÝG RYÝX QSÆ TLSßRK 7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK 8SEÓ ÕSÈ GSR XV =
 8. 8. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX +MESHMIÈRGLÚØRKXVÐRL E8LERLXVÐRLÕØR ES KSÄQ GEÝG 1IRY UYIR XLYSÈG RLÚ *MPI :MI[ )HMX 8EGSÝ XLIÉ XLÚÓG LMIÈR LEÄYLIÅXGEÝGPIÈRLGYßE-7-7XEÓMÕEÆ]
 9. 9. XVÚÜGEÝGPIÈRLGYßEXLERLGSÆRKGYÓ F8LERLXEÝGZYÓ ‘LÚÝEQSÈXWSÅPIÈRLGYßEXLERLXVÐRLÕØRØßHEÓRK7LSVXGYXRLÚ2I[7EZI3TIR ZEÜGEÝGRYÝXWEY 0EÜQXÚØM QEÜRLÐRLZEÜGEÝGGLÊRLWÚßE EÈX8EÍXPÚØÝMGLSFEßRZIÙ ‘LSÓR KSÅG XSEÓ ÕSÈ ‘EÝG GSÆRK GYÓ TLSÝRK XS XLY RLSß XSEÜR QEÓGL 9RHS6IHS ‘EÍX WES GLIÝT HEÝR ‘EÝG PIÈRL XEÝG ÕSÈRK PIÆR ÕSÅM XÚØÓRK ÕEÙ ÕÚØÓG GLSÓR XVÚØÝG ‘EÝGGSÆRKGYÓGLÊRLWÚßEXEÓSXLÚZMIÈRPMRLOMIÈR EÈX 8EÍX GLIÅ ÕSÈ QSÆ TLSßRK XVIÆR RIÄR XLØÜM KMER XLÚÓG EÈX 8EÍX GLIÅ ÕSÈ XÚÓ ÕM HEÆ] XVSRK WØ ÕSÄ RKY]IÆR P]Ý 8ÐQ OMIÅQ PMRL OMIÈR ‘LÊRL WÚßE XLYSÈG XÑRL GLYRK ‘EÝG GSÆRK GYÓ UYEßR P]Ý XVERK PEÜQ ZMIÈG YEÅX HERL WEÝGL PMRL OMIÈR /MIÉQ XVE PSÉM QEÓGL ÕMIÈR
 10. 10. )6′ 7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK
 11. 11. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX 0MIÆRXLSÆRK%6)7ÕIÉZIÙQEÓGLMR G8LERLGSÆRKGYÓ ‘SQTSRIRX8LIÆQPMRLOMIÈRZEÜSFEßRZIÙ .YRGXMSR(SX8LIÆQÕMIÉQRSÅMRØMKMESRLEYGYßEÕÚØÜRKHEÆ] ;MVI0EFIP+EÝRXIÆRGLSÕÚØÜRKHEÆ] 8IX 7GVMTX 8LIÆQ 8IX ZEÜS FEßR ZIÙ YW :IÙ ÕÚØÜRK YW 7YF ‘MVGYMX 1EÓGL TLYÓ -RWXERX )HMX 1SHI ‘LÊRL WÚßE RLERL XLYSÈG XÑRL OMRL OMIÈR -RXIVWLIIX 8IVQMREP 2SÅM ÕEÄY GÚÓG (IZMGI 4MR :IÙ GLEÆR PMRL OMIÈR 7MQYPEXMSR +VETL :IÙ ÕSÄ XLÖ QSÆ TLSßRK 8ETI6IGSVHIVEÎRKKLM +IRIVEXSV’EÝGQEÝ]TLEÝXXÑRLMIÈY 7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK
 12. 12. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX :SPXEKI4VSFIµEÄYHSÜÕMIÈREÝT ‘YVVIRX4VSFIµEÄYHSÜHSÜRKÕMIÈR :MVXYEP-RWXVYQIRXW’EÝGXLMIÅXFÖEßS ‘EÝGGSÆRKGYÓZIÙ( H ‘EÝG RYÝX QSÆ TLSßRK 1SÆ TLSßRK PMIÆR XYÓG 1SÆ TLSßRK XÚÜRK FÚØÝG (ÚÜRK QSÆ TLSßRK 8EÓQ HÚÜRK I:YÜRK LMIÉR XLÖ ,MIÉR XLÖ OLEÝM UYEÝX ZYÜRK PEÜQ ZMIÈG LMIÈR LEÜRL OLYRK QEÜY ERL HÚØRK FMIÉY LMIÈR GLS XSEÜR FEßR ZIÙ OLYRK ERL PEÝ FMIÉY LMIÈR GLS TLEÄR FEßR ZIÙ ÕERK LMIÉR XLÖ XVIÆR ZYÜRK PEÜQ ZMIÈG GLÑRL /LM XE GLSÓR QSÈX PMRL OMIÈR O]Ý LMIÈY RKY]IÆR P]Ý GYßE RSÝ GYÙRK ÕÚØÓG LMIÉR XLÖ PIÆR ZYÜRK REÜ] J :YÜRK PEÜQ ZMIÈG GLÑRL µEÆ] PEÜ RØM XLÚÓG LMIÈR XSEÜR FSÈ GEÝG XLES XEÝG ÕIÉ LSEÜR XLEÜRL FEßR ZIÙ ‘EÝG XLES XEÝG GØ FEßR XVSRK ZYÜRK PEÜQ ZMIÈG GLÑRL ‘LSÓR ÕSÅM XÚØÓRK 2LEÅT GLYSÈX TLEßM PIÆR ÕSÅM XÚØÓRK Sß GLSÓR 2LEÅT GLYSÈX TLEßM PIÆR ZYÜRK XVSÅRK SEÝ ÕSÅM XÚØÓRK 2LEÅT ÕSÆM GLYSÈX TLEßM PIÆR ÕSÅM XÚØÓRK (M GLY]IÉR ‘LSÓR /IÝS VIÆ FEÌRK GLYSÈX XVEÝM ÕIÅR ZÖ XVÑ QØÝM µIÉ ÕÚE ÕSÅM XÚØÓRK ZEÜS KMÚßE ZYÜRK PEÜQ ZMIÈG GLÊ GEÄR ÕÚE GSR XVSß ÕIÅR ZÖ XVÑ ÕSÝ ZEÜ RLEÅR * ,SEÏG HYÜRK RYÝX 6IGIRXIV XVIÆR XLERL XEÝG ZYÓ (YÜRK FEÝRL I GYßE GLYSÈX ÕIÉ TLSÝRK XS LSEÏG XLY RLSß ÕIÅR XÚÜRK ÕSÅM XÚØÓRK 7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK
 13. 13. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX (YÜRKFEÜRTLÑQ *TLSÝRKXS *XLYRLSß *IQXSEÜRQEÓGL µIÉ TLSÝRKXSQSÈXTLEÄRQEÓGLÕIÜ 7LMJXZEÜ OIÝSGLSÓRZYÜRKGEÄRXLESXEÝG
 14. 14. 7LMJX SSQ µIÜ 7LMJXZEÜ VIÆ GLYSÈXÕIÅRPIÄ GYßEZYÜRKPEÜQZMIÈGÕIÉ HMGLY]IÉRÕIÅRZÖXVÑOLEÝG
 15. 15. 7LMJX4ER LE]ÕØRKMEßRLØRLEÙ]GPMGOPIÆRTLEÄRÕSÝXVIÆRZYÜRKLMIÉRXLÖ 7ÚßHYÓRKXLÚZMIÈR-7-7 µIÉ QØß XLÚ ZMIÈR -7-7 XE GLSÓR RYÝX ‘SQTSRIRX RLEÅT XVEÝM PIÆR RYÝX 4
 16. 16. 4MGO (IZMGIW 8LÚZMIÈR -7-7 ÕÚØÓG QØß ‘EÝG XLÚ ZMIÈR PMRL OMIÈR 0SEÓM PMRL OMIÈR 1SÆ LÐRL RKY]IÆR P]Ý 1SÆ LÐRL QEÓGLMR ‘EÝG PMRL OMIÈR EÓR GSÝ XLIÉ XÐQ RLERL ÕIÅR QSÈX XLÚ ZMIÈR FEÌRK GEÝGL RLEÅT ZEÜS ZYÜRK XLÚ ZMIÈR ÕSÝ KSß O]Ý XÚÓ ÕEÄY XMIÆR GYßE XIÆR XLÚ ZMIÈR ÕSÝ
 17. 17. RIÅY GSÝ LØR XLÚ ZMIÈR GYÜRK O]Ý WEY XÚÓ ÕEÄY XLÐ FEÓR GEÄR RLEÅR ÕIÅR OLM KEÏT ÕYÝRK XLÚ ZMIÈR GEÄR 8ÚØRK XÚÓ XLIÅ GLS ZYÜRK GEÝG PMRL OMIÈR 7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK
 18. 18. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX 8VSRKXLÚZMIÈRGYßEQÐRL-7-7GLMEXLEÜRLPSEÓMPMRLOMIÈR 0MRLOMIÈRGLÊHYÜRKÕIÉQSÆTLSßRK
 19. 19. 2S4’4EGOEKI 0MRLOMIÈROLSÆRKHYÜRKÕIÉQSÆTLSßRK
 20. 20. 2S7MQYPEXSV1SHIP 0MRLOMIÈRGSÝÕYßGEÝGGLÚÝGREÎRK 0MRLOMIÈRGLÊÕIÉZIÙWØÕSÄRKY]IÆRP]Ý (SÕSÝOLMXLÚÓGLMIÈRQSÆTLSßRKXEGEÄRGLYÝ]ÝPEÅ]ÕYÝRKPSEÓMGYßEPMRLOMIÈR 8EPEÄRPÚØÓXRLEÅTÕSÆMZEÜSGEÝGPMRLOMIÈRGEÄRHYÜRKGEÝGPMRLOMIÈRREÜ]WIÙYEÅXLMIÈRØß ZYÜRKPEÅ]XLMIÅXFÖ/LMPEÅ]ÕYßPMRLOMIÈRFEÅQ’PSWIÕIÉÕSÝRKXLÚZMIÈR 8VIÆRZYÜRKGLSÓRPÚÓERLEÅTXVEÝMÕIÉ GLSÓRPMRLOMIÈRWEYÕSÝ RLEÅTXVEÝMPIÆRZYÜRKPEÜQ ZMIÈGÕIÉÕEÏXPIÆRQEÓGL 2LEÅT GLSÓR PMRL OMIÈR RLEÅT PIÆR QEÓGL ZEÜ OIÝS VIÆ ÕIÉ ÕEÏX PMRL OMIÈRÕYÝRKZÖXVÑQSRK QYSÅR 8VSRKOLMÕERKGLSÓRPMRLOMIÈRXEGSÝ XLIÉ WÚß HYÓRKGEÝGRYÝX KSÝG •S ZEÜ GEÝG RYÝX ÕIÉ PEÅ] ÕSÅM ÚÝRK RKERK HSÓG GLS PMRL OMIÈR 2KSEÜMVE-7-7GSÜRLSÉXVØÓGSÆRK GYÓ XÐQ OMIÅQ PMRL OMIÈR OLEÝ RLERL 8VSRK PYÝG ÕERK ZIÙ QEÓGL FEÓR FEÅQ TLÑQ 4 ÕIÉ YEÅX LMIÈR GÚßE WSÉ 4MGO6ITPEGI 0MFVEV] 4EVX 7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ ÕIÉ SE] GEÝG 8VERK
 21. 21. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX 8VSRKGÚßEWSÉ4MGO6ITPEGI0MFVEV]4EVXXEGSÝGEÝGGLSÓRPÚÓEWEY 8ÐQPMRLOMIÈR 8ÐQO]ÝLMIÈY 8ÐQGEÝGÕEÄYRSÅM 8ÐQGSÉRK1SÆHYR 8ÐQGLEÆRPMRLOMIÈR 8ÐQGLÑRLEÝGXIÆR EÍX ÕEÄY FEÌRK XÚÜ ‘LÚÝE XÚÜ ÕÚØÓG RLEÈT /IÅX XLYÝG ZØÝM XÚÜ ‘LÊ XÐQ GEÝG GLÚÙ WSÅ 7EYOLMGLSÓRGEÝGXLSÆRKWSÅFEÓRRLEÈTXIÆRLSEÏGQSÈXTLEÄRXIÆRPMRLOMIÈRZEÜSSÆ 2EQI SV XIX XS WIEVGL JSV GEÝG PMRL OMIÈR XÐQ XLEÅ] WIÙ LMIÉR XLÖ PEÈT XÚÝG XVSRK OLYRK 1EXGLIW 2LEÅT GLSÓR PMRL OMIÈR FEÓR GEÄR WEY ÕSÝ RLEÅT 3/ 0MRL OMIÈR ÕSÝ WIÙ YEÅX LMIÈR XVSRK ZYÜRK PÚÓY GLSÓR :Ñ HYÓ XE XÐQ -‘ ‘EÝG PMRL OMIÈR XÐQ XLEÅ] +Sß ZEÜS SÆ XÐQ OMIÅQ ‘LSÓRPSEÓM-‘GEÄRHYÜRK ,MIÉR XLÖ PMRL OMIÈR ÕERKÕÚØÓGGLSÓR 2LEÅT3/ 7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK
 22. 22. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX -‘ÕÚØÓGYEÅXLMIÈRXVSRKOLYRKPÚÓYGLSÓRPMRLOMIÈR µMIÄY GLÊRL XLÚ ZMIÈR ‘LSÓR ‘SQTSRIRX RLEÅT XVEÝM PIÆR RYÝX0
 23. 23. 1EREKI 0MFVEVMIW ,E] 1IRY 0MFVEV]@0MFVEV] 1EREKIV 8EÓM ÕEÆ] XE GSÝ XLIÉ PÚÓE GLSÓR QSÈX WSÅ PMRL OMIÈR XLÚØÜRK HYÜRK RLEÅX ZEÜ ÕÚE ZEÜS XLÚ ZMIÈR RKÚØÜM HYÜRK GSÝ XIÆR PEÜ 97)6(:’ ÕIÉ RLERL GLSÝRK XÐQ ÕÚØÓG WEY REÜ]
 24. 24. OLM GEÄR XE ZEÜS 4MGO (IZMGI VSÄM ZEÜS XLEÞRK XLÚ ZMIÈÆR 97)6(:’ ÕIÉ PEÅ] 8LÚ ZMIÈR RKÚØÜM HYÜRK 2KSEÜM VE GSÜR GSÝ GEÝG PIÈRL OLEÝG RLÚ /IÅX YEÅX 8LÚ :MIÈR
 25. 25. (YQT 0MFVEV] 8EÓS XLÚ ZMIÈR QØÝM /LSÆM TLYÓG XLÚ ZMIÈR GYÙ ØßM-7-7XLMIÆRZIÄ QSÆ TLSßRKRIÆRÕIÉ GSÝ XLIÉ XEÓSQØÝMLE]GLÊRLWÚßEXLÚZMIÈRXETLEßM HÚÓE XVIÆR GEÝG XLSÆRK WSÅ GYßE QSÆ LÐRL 74-‘) OLEÝ TLÚÝG XEÓT Øß TLEÄR WEY GEÝG FEÓR WIÙ ÕÚØÓG KMØÝM XLMIÈY GEÝGL XEÓS RLÚÙRK QEÓGL XÑGL LØÓT XÚÜ GEÝG PMRL OMIÈR GSÝ WEÞR GYßE -7-7 ÕIÉ WÚß HYÓRK 7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK
 26. 26. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX 8EÓSQEÓGLXÑGLLØÓT
 27. 27. QEÓGLTLYÓ 8VSRKUYEÝXVÐRLXLMIÅXOIÅQEÓGLÕMIÈRGSÝRLÚÙRKQEÓGLQEÜXEKEÏTÕMKEÏTPEÓMRLMIÄY PEÄRXVSRKGEÝGLIÈ XLSÅRKOLEÝGRLEYµIÉ XVEÝRLZIÙ PEÓMGEÝGQEÓGLREÜ]QEÙMQSÈXGEÝGLZSÆ ÑGLFEÓRLEÙ]XEÓSQSÈXQEÓGLXÑGLLØÓTWEÞRRSÝ FIÆRXVSRKOLMGEÄRXEWIÙ PEÅ]VEWÚß HYÓRK QSÈXGEÝGLRLERLGLSÝRK-7-7ÕEÙLSÉXVØÓGLYÝRKXEXVSRKZMIÈGREÜ]ZØÝMGSÆRKGYÓXEÓSQEÓGL TLYÓ
 28. 28. 7YF’MVGYMXW µIÉXEÓSQSÈXQEÓGLTLYÓFEÓRXLISGEÝGFÚØÝGWEYÕEÆ] 8EÓSQSÈXFEßRZIÙQØÝM8VIÆRXLERLGSÆRKGYÓRLEÅTGLSÓR7YFGMVGYMX 2LEÅTGLYSÈXXVEÝMZEÜOIÝSVIÆXVIÆRZYÜRKPEÜQZMIÈGÕIÉZIÙLÐRLHEÓRK GYßEQEÓGLTLYÓXLISOÑGLXLÚØÝGQSRKQYSÅR 2LEÅT TLEßMXVEÝM PIÆR QEÓGL ÕIÉ YEÅX LMIÈR GÚßE WSÉ )HMX 7YFGMVGYMX WEY ÕSÝ XLE] ÕSÉM XIÆR QEÓGL GLÚÝG REÎRK ZEÜ GEÝG KLM GLYÝ OLEÝG 8IÆR QEÓGL 8IÆR GLÚÝG REÎRK +LM GLYÝ 7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK
 29. 29. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX 8VIÆRZYÜRKPÚÓEGLSÓRPMRLOMIÈRRLEÅTGLSÓR-RTYXÕIÉKEÍRGEÝGRKSÙZEÜSGLSQEÓGL 0ÚY]ÝXEGLÊGSÝXLIÉKEÍRGEÝGRKSÙZEÜSØßLEMFIÆRXLEÜRLGYßEQEÓGL 8ÚØRKXÚÓGLSGEÝGRKSÙVE
 30. 30. GLSÓR3YXTYX 7EY OLM KEÍR ÕYß GEÝG RKSÙ GLS QEÓGL FEÓR GSÝ XLIÉ XLE] ÕSÉM PEÓM GEÝG ZÖ XVÑ QEÓGL ZÖ XVÑ GLEÆR GLS TLYÜ LØÓT ]Ý XLÑGL
 31. 31. ,EÙ] HYÜRK GEÝG GSÆRK GYÓ XÚØRK XÚÓ PYÝG ZIÙ QEÓGL 8MIÅT XLIS LEÙ] ÕEÏX XIÆR GLS GEÝG RKSÙ ZEÜSVE XLIS ]IÆY GEÄY QEÓGL GEÄR ZIÙ FEÌRK GEÝGL RLEÅT TLEßMXVEÝM PIÆR RKSÙ GEÄR ÕSÉM XIÆR ZEÜ RLEÈT XIÆR ZEÜS SÆ 7XVMRK ZEÜ RLEÅT 3/ 7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK
 32. 32. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX ‘YSÅMGYÜRKXEÕÚØÓGLÐRLHEÓRKQEÓGLRLÚWEY 8MIÅT XLIS XE WIÙ XLMIÅX OIÅ GEÝG XLEÜRL TLEÄR FIÆR XVSRK QEÓGL 8VSß GLYSÈX PIÆR QEÓGL ZEÜ RLEÅR ‘XVP’ 1SÈX WLIIX GSR YEÅX LMIÈR ZØÝM XIÆR PEÜ XIÆR GYßE QEÓGL QEÜ FEÓR ÕEà ÕEÏX Øß XVIÆR 8ÚÜ ÕEÆ] ÕIÉ GLY]IÉR PIÆR YSÅRK KMÚßE WLIIX FEÓR FEÅQ ‘XVP
 33. 33. PIÆR LSEÏG ‘XVP’
 34. 34. YSÅRK 8VIÆR 7LIIX GSR RLEÅT GLSÓR -RXIV7LIIX 8IVQMREP ‘LSÓR -RTYX XVIÆR ZYÜRK PÚÓE GLSÓR ZEÜ ÕEÏX GEÝG RKSÙ ZEÜS REÜ] PIÆR QEÓGL ZØÝM WSÅ PÚØÓRK ÕYÝRK FEÌRK WSÅ RKSÙ ZEÜS ÕEÙ ZIÙ GLS QEÓGL Øß XVIÆR 7EY ÕSÝ ÕEÏX XIÆR GEÝG RKSÙ REÜ] XVYÜRK OLØÝT ZØÝM XIÆR GEÝG RKSÙ ÕEÙ XEÓS 8ÚØRKXÚÓGLSGEÝGRKSÙ3YXTYX8EÕÚØÓGRLÚWEY EÆ] KMØÜ XE HYÜRK XLÚ ZMIÈR -7-7 ÕIÉ PEÅ] PMRL OMIÈR ZEÜ VEÝT QEÓGL GLS QEÓGL TLYÓ GLYÝ ]Ý RSÅM GEÝG RKSÙ ZEÜSVE ÕYÝRK XLIS RKY]IÆR P]Ý QEÓGL GEÄR XEÓS :Ñ HYÓ QEÓGL WEY 7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK
 35. 35. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX µIÅRÕEÆ]GØFEßRXEÕEÙXEÓSSRKQSÈXQEÓGLTLYÓµIÉUYE]PEÓMWLIIXFERÕEÄYFEÓR HYÜRKTLÑQ’XVPLSEÏGRLEÅT+SXSWLIIXZEÜGLSÓRXVERK6SSX7LIIX µIÉPÚYQEÓGLZÚÜEXEÓSFEÓRGLSÓR*MPI@)TSVX 7IGXMSR 8VSRK GÚßE WSÉ )TSVX 7IGXMSR FEÓR GLSÓR XLÚ QYÓG ÕIÉ PÚY ZEÜ ÕEÏX XIÆR GLS 7IGXMSR REÜ] WEY ÕSÝ RLEÅT 7EZI 7EY REÜ] OLM GEÄR HYÜRK ÕIÅR FEÓR GLSÓR *updating 7IGXMSR ZEÜ XÐQ ÕIÅR JMPI 7IGXMSR REÜ] ZEÜ RLEÅT 3TIR 1EÓGLTLYÓ REÜ]WIÙ ÕÚØÓGGLIÜR ZEÜSFEßRZIÙ RLÚQSÈX-‘FÐRL XLÚØÜRK 7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK
 36. 36. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX 7ÚßHYÓRKGEÝGGSÆRKGYÓÕSÕEÓGLMIÉRXLÖHEÓRKWSÝRKGØFEßR E(ESÕSÈRKO]Ý3WGMPPSWGSTI
 37. 37. 37′- ‘LSÓR:MVXYEP-RWXVYQIRXW3WGMPPSWGSTI ÕEÏXPIÆRQEÓGL µEÏGÕMIÉQ ‘SÝOIÆRLRKSÙZEÜS ,MIÉRXLÖÕØROIÆRLOIÆRLLSEÏGGLIÅÕSÈ= µSÈGLMEFMIÆRÕSÈ:HMZ Q:HMZ µSÈGLMEXLØÜMKMERQWHMZ ™WHMZ µIÉ WÚß HYÓRK XE RSÅM GEÝG OIÆRL GYßE 37′- ZØÝM GEÝG ÕMIÉQ GEÄR UYER WEÝX HEÓRK WSÝRK WEY ÕSÝ GLS QEÓGL GLEÓ] QSÆ TLSßRK PEÈT XÚÝG QEÜR LÐRL LMIÉR XLÖ GYßE 37’- FEÈX PIÆR ZØÝM GEÝG RYÝX ÕMIÄY GLÊRL RLÚ WEY µMIÄY GLÊRL ZÖ XVÑ XVYÓG ‘LSÓR GLIÅ ÕSÈ LMIÉR XLÖ :YÜRK LMIÉR XLÖ ‘LSÓR ÕØR ZÖÕSÈ GLME 8ÑR LMIÈY RKSÙ ZEÜS ‘LSÓR XLØÜM KMERÕSÈ GLME :MIÈG ÕMIÄY GLÊRL GEÝG XLSÆRK WSÅ ZEÜ ÕSÓG HÚÙ PMIÈY XÚÜ 37′-Ý GYßE -7-7 LSEÜR XSEÜR XÚØRK XÚÓ QSÈX 37’- XLÚÓG XIÅ MIÆR ÕSÈ !
 38. 38. 7SÅ SÆ
 39. 39. 7SÅ ÕØR ZÖ ÕSÈ GLME 8LØÜMKMER!
 40. 40. 7SÅSÆ
 41. 41. 8LØÜMKMERÕSÈGLME 7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK
 42. 42. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX F’EÝGFMIÉYÕSÄHEÓRKWSÝRK -7-7GLSTLIÝTGLYÝRKXEZIÙÕÚØÓGPSEÓMFMIÉYÕSÄQSÆTLSßRKXÑRLMIÈYOLEÝGRLEY 8ÑRLMIÈYXÚØRKXÚÓ WSÅ
 43. 43. %REPSK
 44. 44. (MKMXEP XÚØRKXÚÓWSÅ
 45. 45. 1MIH XEÄRWSÅ
 46. 46. *VIUYIRG] XVY]IÄRHEÉR
 47. 47. 8VERWJIV RLMIÇY
 48. 48. 2SMWI QIÝS
 49. 49. (MWXSVXMSR TLSÉ
 50. 50. *SYVMIV EÆQ XEÄR
 51. 51. %YHMS XÚØRK LSÉ
 52. 52. -RXIV%GXMZI XLÑGL RKLM
 53. 53. ‘SRJSVQERGI UYIÝX (‘
 54. 54. (‘ 7[IIT UYIÝX %’
 55. 55. %’ 7[IIT µIÉ ZIÙ FMIÉY ÕSÄ XE GLSÓR 7MQYPEXMSR +VETL WEY ÕSÝ GLSÓR PSEÓM FMIÉY ÕSÄ OIÝS VIÆ GLYSÈX XVEÝM ZIÙ QSÈX OLYRK FMIÉY ÕSÄ ZØÝM OÑGL XLÚØÝG TLYÜ LØÓT XVSRK ZYÜRK PEÜQ ZMIÈG :Ñ HYÓ XE ZIÙ QSÈX FMIÉY ÕSÄ TLEÆR XÑGL XÑR LMIÈY XÚØRK XÚÓ RLÚ WEY 2LEÅT ZEÜS XLERL XMIÆY ÕIÄ ÕIÉ XLMIÅX PEÈT GEÝG XLSÆRKWSÅ 7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ :YÜRK LMIÉR XLÖ HEÓRK WSÝRK 8VERK
 56. 56. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX 2LEÅTGLYSÈXZEÜSXLERLXMIÆYÕIÄGYßEFMIÉYÕSÄFEßRKXLMIÅXPEÈTXLSÆRKWSÅLMIÈRVE 1IRY µÚØÜRKKMSÝRK 8VYÓGXLØÜMKMER µMIÄY OLMIÉR (SQEÏGÕÖRLGEÝGFMIÉYÕSÄ GYßE-7-7GSÝ QEÜY ÕIRRIÆRGSÝ XLIÉ KEÆ]OLSÝ OLEÎROLMLMIÉRXLÖ ZEÜ MR EÅR ‘LYÝRK XE GSÝ XLIÉ XLE] ÕSÉM QEÜY WEÍG GYßE FMIÉY ÕSÄ FEÌRK GEÝGL GLSÓR 3TXMSR+VETL ‘SPSYVW XVIÆR FEßRK XLMIÅX PEÈT XLSÆRKWSÅ 8ÚÜ ÕEÆ]XEGSÝ XLIÉ XLE]ÕSÉMXSEÜRFSÈ QEÜYWEÍG FMIÉYÕSÄXLIS]ÝQYSÅR 7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK
 57. 57. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX 8EUYERXEÆQÕIÅRTLEÄRÕMIÄYOLMIÉRFMIÉYÕSÄKSÄQGSÝGEÝGGSÆRKGYÓWEY (YÜRKÕIÉXLE]ÕSÉMXIÆR FMIÉYÕSÄXIÆRXVYÓGXSEÓ ÕSÈXLØÜMKMERFEÍXÕEÄY OIÅXXLYÝG ‘SÆRKGYÓ GLSÓRGEÝG ÕEÄYHSÜGLS FMIÉYÕSÄ 6EPIÈRLQSÆTLSßRKZEÜ KLMPEÓMHEÓRKWSÝRKPIÆR FMIÉYÕSÄ :EÜGEÝGGSÆRKGYÓUYIRXLYSÈG 5YEXVEÝMTLEßMGYßEFMIÉYÕSÄ ‘S +MEßR XVYÓG XLØÜM KMER IQXEÈTXMRQSÆXEßUYEÝXVÐRLQSÆTLSßRK
 58. 58. 0SKJMPI ‘EÝG FMIÉY ÕSÄ GYßE -7-7 ÕSÓG HÚÙ PMIÈY XÚÜ GEÝG ÕEÄY HSÜ XÑR LMIÈY
 59. 59. 4VSFI GSÝ XVIÆR QEÓGL ÕMIÈR QSÆ TLSßRK HS ÕSÝ ÕIÉ ZIÙ HEÓRK WSÝRK XE GEÄR ÕEÏX XVÚØÝG GEÝG ÕEÄY HSÜ REÜ] XEÓM GEÝG ZÖ XVÑ GEÄR XLMIÅX ,EÙ] GLSÓR ZEÜ ÕEÏX PIÆR ÕÚØÜRK HEÆ] ÕIÉ ÕS EÝT LSEÏG GLSÓR FIÆR GEÓRL ÕIÉ ÕS HSÜRK ÕMIÈR 7EY ÕSÝ LEÙ] ÕEÏX GLS RSÝ QSÈX GEÝM XIÆR ÕIÉ HIÉ TLEÆR FMIÈX WEY REÜ] :Ñ HYÓ µIÉ KEÝRGEÝGÕEÄY HSÜ GLS FMIÉY ÕSÄXÚÜ FEßRKXLMIÅXPEÈTXEGLSÓR %HH 8VEGI ,SEÏG 1IRY@+VETL@%HH 8VEGI 4LÑQ XEÍX ‘XVP% 7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK
 60. 60. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX 8ÚÜFEßRKLMIÈRVEXEGLSÓRGEÝGÕEÄYHSÜGEÄRHYÜRK 7EY ÕSÝ RLEÅT 3/ 8MIÅTXYÓGRLEÅT6YR LSEÏG TLÑQ 7TEGI ÕIÉ XMIÅR LEÜRL QSÆ TLSßRK (EÓRKWSÝRKXÑRLMIÈYWIÙYEÅXLMIÈRµIÉÕSÓGÕÚØÓGKMEÝXVÖGYÓXLIÉXEÓM GEÝG XLØÜM ÕMIÉQ FEÓR RLEÅT GLYSÈX PIÆR FMIÉY ÕSÄ XEÓM ZÖ XVÑ FEÅX O]Ü ÕIÉ YEÅX LMIÈR ÕÚØÜRK KMSÝRK WEY ÕSÝ VIÆ ÕÚØÜRK KMSÝRK REÜ] ÕIÅR XLØÜM ÕMIÉQ GEÄR ZEÜ ÕSÓG KMEÝ XVÖ Øß KSÝG HÚØÝM FIÆR TLEßM GYßE FMIÉY ÕSÄ 2IÅY XVIÆR FMIÉY ÕSÄ GSÝ XÚÜ ÕSÄ XLÖ XVØß PIÆR QYSÅR ÕSÓG KMEÝ XVÖ GYßE ÕSÄ XLÖ REÜS FEÓR RLEÅT GLYSÈX PIÆR RSÝ VSÄM QØÝM VIÆ ÕÚØÜRK KMSÝRK µÚØÜRK KMSÝRK +MEÝ XVÖ ÕÚØÓG ÕSÓG µSÅM ZØÝM GEÝG HEÓRK FMIÉY ÕSÄ OLEÝG XE XLÚÓG LMIÈR XÚØRK XÚÓ 7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK
 61. 61. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX G’EÝG%QTIVIOIÅZEÜ:SPXOIÅ
 62. 62. %1ZEÜ:1 +SÄQGSÝGEÝGPSEÓMWEY µSEÝT(‘ µSHSÜRK(‘ µSEÝT%’ µSHSÜRK%’ µIÉPEÅ]%1ZEÜ:1FEÓRGLSÓR:MVXYEP-RWXVYQIRXW 7EY ÕSÝ RLEÅT GLSÓR PSEÓM %1 LSEÏG :1 GEÄR HYÜRK :SPX OIÅ (‘ %QTIVI OIÅ (‘ :SPX OIÅ %’ %QTIVI OIÅ %’ ‘LS HYÜ ÕS (‘ LE] %’ PYSÆR RLØÝ VEÌRK :SPX OIÅ TLEßM QEÍG WSRK WSRK ZEÜ %QTIVI OIÅ TLEßM QEÍG RSÅM XMIÅT ZØÝM ÕSEÓR QEÓGL GEÄR ÕS 7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK
 63. 63. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX µIÉXLE]ÕSÉMXLERKÕSGYßEGEÝG%1ZEÜ:1FEÓRRLEÅTGLYSÈXTLEßMXVEÝMPIÆRRSÝFEßRK )HMX’SQTSRIRXYEÅXLMIÈRXLE]ÕSÉMXLERKÕSXVSRKSÆ(MWTPE]6ERKI µSÅMZØÝM:SPXOIÅGEÝG XLERKÕSPEÜ :SPX 1MPMZSPX 1MGVSZSPX %QTIVIOIÅGSÝGEÝGXLERK %QTIVI 1MPMEQTIVI 1MGVSEQTIVI EÓR GYÙRK GSÝ XLIÉ ÕMIÄY GLÊRL ÕMIÈR XVØß GYßE GEÝG :SPX OIÅ ÕIÉ OLSÆRK EßRL LÚØßRK ÕIÅR QEÓGL GEÄR ÕS LSEÏG ÕIÉ TLYÜ LØÓT ZØÝM XLÚÓG XIÅ FEÌRK GEÝGL XLE] ÕSÉM KMEÝ XVÖ XVSRK SÆ 0SEH 6IWMWXERGI
 64. 64. 1EÏG ÕÖRL PEÜ 1 7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK
 65. 65. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX 8LMIÅXPEÈTGEÝGXLSÆRKWSÅXLÚØÜRKHYÜRK E+MESHMIÈRGLÚØRKXVÐRL -7-7 GLS TLIÝT GLYÝRK XE XLE] ÕSÉM LEÄY RLÚ XSEÜR FSÈ QEÜY WEÍG TLSÆRK GLÚÙ GYßE RSÝ ,EÙ] GLSÓR 1IRY updating(IWMKR(IJEYPXW ‘ÚßEWSÉ)HMX (IWMKR (IJEYPXW YEÅX LMIÈR 1EÜY RIÄR 1EÜY HEÆ] HÚØRK 1EÜY PÚØÝM 1EÜY HEÆ] QEWW :YÜRK PEÜQ ZMIÈG 1EÜY HEÆ] EÆQ 0IÄ FEßR ZIÙ 1EÜY QÚÝG 8 ÕERK GLSÓR 1EÜY QÚÝG 8 OLM OIÝS 1EÜY QÚÝG # ,MIÈR GEÝG GLÚÙ EÉR ‘LSÓR TLSÆRK GLÚÙ ,MIÈR GLEÆR EÉR 1EÜY GLEÆR EÉR 7EY OLM XLMIÅX PEÈT FEÅQ3/ÕIÉ EÝTHYÓRK ZEÜS FEßR ZIÙ F /ÑGL XLÚØÝG FEßR ZIÙ 1IRY 7]updating 7LIIX 7M^IW 7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK
 66. 66. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX EÓRGSÝXLIÉXLE]ÕSÉMOÑGLXLÚØÝGFEßRZIÙXÚÜ%ÕIÅR%LSEÏGOÑGLXLÚØÝGXY]ÜGLSÓR RIÅYÕEÝRLHEÅYSÆ9WIVZEÜRLEÈTKMEÝXVÖGLMIÄYGYßEFEßRZIÙ G ,MIÉR XLÖ QSÆ TLSßRK 1IRY7]updating%RMQEXMSR3TXMSRW ‘EÝG XLSÆRK WSÅ /LYRK LÐRL KMEÆ]
 67. 67. *VEQIW TIV WIGSRH 7SÅ FÚØÝG /LYRK LÐRL
 68. 68. 8MQI WXIT TIV JVEQI 8LØÜM KMER QSÉM FÚØÝG
 69. 69. 7MRKPI WXIT XMQI µMIÈR EÝT XSÅM ÕE
 70. 70. 1EMQYQ :SPXEKI 2KÚØÙRK HSÜRK
 71. 71. ‘YVVIRX 8LVIWLSPH ,MIÉR XLÖ XVEÓRK XLEÝM 0SKMG Øß GLEÆR PMRL OMIÈR ,MIÉR XLÖ QEÜY ÕMIÈR EÝT
 72. 72. 7LS[ [MVI ZSPXEKI F] GSPSYV ,MIÉR XLÖ GLMIÄY HSÜRK ÕMIÈR
 73. 73. 7LS[ [MVI GYVVIRX [MXL %VVS[W 7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK
 74. 74. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX ‘EÝGXLSÆRKWSÅ74-‘)GLSQSÆTLSßRK ‘LSÓR1IRY7]WXIQ7IX7MQYPEXSV3TXMSRW ‘ÚßEWSÉ(IJEYPX7MQYPEXSV3TXMSRWYEÅXLMIÈRZØÝM XLIßXY]ÜGLSÓR8SPIVERGIW137*)8-XIVEXMSR 8IQTIVEXYVI8VERWMIRX(7-1 MR GLSÓR KMEßM XLÑGL QSÈX WSÅ XLSÆRK WSÅ UYER XVSÓRK
 75. 75. 8LEQ OLEßS GLÊRL WÚßE XLIS -7-7 XÚÜ TLEÄR %REP]WMW 3TXMSRW5Y]IÉR ); 87 8VEÄR 8LY ,EÜ /7 2KY]IÇR 4LÚØRK 5YERK /7 4LEÓQ 5YERK ,Y]2 8LSÅRK OIÆ 7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK
 76. 76. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX 8LIß8SPIVERGIW 1EÏG ÕÖRL µØR ZÖ +LMGLYÝ % 2LSßLØR ÕIÅRPEÄRFMIÆR ÕSÈHSÜRKPØÝR RLEÅX : 2LSßLØR ÕIÅRPEÄRFMIÆR ÕSÈEÝTPØÝR RLEÅX ‘ µÚÜRK XLE] ÕSÉM /]ÝLMIÈY 8IÆR 1SÆXEß %7830 %FWSPYXI GYVVIRXIVVSV XSPIVERGI 8LMIÅXPEÈTGEÝGWEM WSÅPSÉMHSÜRKÕMIÈR XY]IÈXÕSÅM :2830 %FWSPYXI ZSPXEKIIVVSV XSPIVERGI 8LMIÅXPEÈTGEÝGWEM WSÅPSÉMHSÜRKÕMIÈR XY]IÈXÕSÅM ‘,+830 ‘LEVKIIVVSV XSPIVERGI 8LMIÅXPEÈTWEMWSÅ REÓTÕMIÈR updatingIPEXMZIIVVSV XSPIVERGI 7EMWSÅPSÉMXÚØRK ÕSÅMGYßEQSÆ TLSßRK7ÚßHYÓRK KMEÝXVÖXÚÜÕIÅR ÕIÅR 4-:830 1MRMQYQ %GGITXEFPI 4MZSX:EPYI +MEÝXVÖRLSßRLEÅX GLS QSÈX RKSÙ ZEÜS QEXVEÈR µÚÜRK XLE] ÕSÉM 4-:6)0 +MEÝXVÖXÚØRKÕSÅM 1MRMQYQ KMÚÙERKSÙZEÜSGSÈX %GGITXEFPI PØÝRRLEÅXZEÜKMEÝXVÖ VEXMSSJ4MZSX XVYÓGÕÚÝRK µÚÜRKXLE]ÕSÉM 1MRMQYQ GSRHYGXERGI 3QL µÚÜRK XLE] ÕSÉM +1-2 µSÈHEÉRRLSßRLEÅX XVSRKQEÓGLÕMIÈR 7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK
 77. 77. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX 8LIß-XIVEXMSR /]ÝLMIÈY 8IÆR 1SÆXEß 1EÏG ÕÖRL 1)8,3( -RXIKVEXMSR 1IXLSH ‘LSÓRTLÚØRKTLEÝTXÑGL +)% TLEÆRXVSRKTLEÆRXÑGL 6 UYEÝÕSÈ 1%36( 1E MRXIKVEXMSR SVHIV 8LMIÅXPEÈTFEÈGPØÝRRLEÅX GLSTLIÝTXÑGLTLEÆROLM HYÜRKTLÚØRKTLEÝT +)%6 7’updatingYQFIVSJ 7SYVWIWXIT 8LMIÅXPEÈTWSÅFÚØÝGXVSRK XLYEÈXXSEÝRFÚØÝGRKYSÄR updatingLMIÅX PEÈT WSÅ FÚØÝG XVSRK XLYEÈXXSEÝR+1-2 -80 (‘MXIVEXMSR PMQMX 8LMIÅXPEÈTKMØÝMLEÓRXVIÆR ÕIÅRWSÅGEÝGXMIÆYGLYEÉR 2I[XSR6ETLWSR XVSRK WYSÅXUYEÝXVÐRLTLEÆRXÑGL ÕMIÉQLSEÓXÕSÈRK(‘ -80 (‘XVERWJIV GYVZI MXIVEXMSR PMQMX -80 8LMIÅX PEÈT KMØÝM LEÓR XVIÆR ÕIÅRGEÝGXMIÆYGLYEÉR 2I[XSR6ETLWSRXEÓM 9TTIV QSÇMÕMIÉQXLØÜMKMERUYEÝ XVERWMIRX MXIVEXMSRPMQMX ÕSÈ2IÅYKMEßQWIÙPEÜQ XEÎRKGEÝGXLE]ÕSÉM OLSÆRKLSÈMXYÓ ‘LSÓR8VETI^SMHEP RIÅYQYSÅRGSÝHES ÕSÈRKWSÅLSÓGEß]VE XVSRKUYEÝXVÐRLQSÆ TLSßRK 2YQFIV SJ +1-2WXIT +LMGLYÝ 7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8ÚÜÕIÅR 2IÆRÕIÉRKY]IÆR 2IÅYFEÌRKXLÐ XLYEÈXXSEÝR+1-2 OLSÆRKXLÚÓGLMIÈR 8EÎRKPIÆRÕIÅR RIÅYFEÓRRLEÈR ÕÚØÓG PSÉM 2S GSRZIVKIRGIMR (‘EREP]WMW 8VERK 8EÎRKPIÆRLSEÏG RIÅYGSÝXLSÆRK FEÝSPSÉM 8MQI WXIT XSSWQEPP LSEÏG 2S GSRZIVKIRGI MRXLIXVERWMIRX EREP]WMW
 78. 78. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX 8LIß8IQTIVEXYVI /]ÝLMIÈY 8IÆR 1SÆXEß 1EÏGÕÖRL µØRZÖ +LMGLYÝ 8)14 3TIVEXMRK 2LMIÈXÕSÈGLSQEÓGL XIQTIVEXYVI LSEÓXÕSÈRK S ‘ µÚÜRKXLE]ÕSÉM 8231 4EVEQIXIV 2LMIÈXÕSÈXEÓMÕSÝXE QIEWYVIQIRX ÕSGEÝGXLSÆRKWSÅ XIQTIVEXYVI QSHIP S ‘ µÚÜRKXLE]ÕSÉM 7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK
 79. 79. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Baøi 1 : Maïch dao ñoäng RLC Trong ví duï naøy nhoùm xin trình baøy cho caùc baïn caùch veõ vaø chaïy moâ phoûng moät maïch dao ñoäng RLC baèng chöông trình ISIS. Sô ñoà nguyeân lí: Böôùc 1: khôûi ñoäng chöông trình ISIS baèng caùch choïn Start/ All Program/ Proteus 6 Professional/ ISIS 6 Professional. SVTH: MAI KHANG SINH – Trang 39 –
 80. 80. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Sau ñoù cöûa soå chöông trình seõ xuaát hieän vôùi taát caû caùc coâng cuï hoã trôï thieát keá vaø chaïy moâ phoûng nhö hình sau: Böôùc 2: choïn linh kieän. Ñeå laáy linh kieän, haõy choïn nuùt Component: Sau ñoù choïn nuùt Pick Devices : Ñeå môû cöûa soå thö vieän linh kieän. SVTH: MAI KHANG SINH – Trang 40 –
 81. 81. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Ñeå laáy ñieän trôû, vaøo thö vieäân DEVICE, roài choïn RES (nhaáp ñoâi chuoät ) trong danh muïc linh kieän cuûa thö vieän: Cuõng trong thö vieän DEVICE: Ñeå laáy tuï ñieän, choïn CAP Ñeå laáy cuoän daây, choïn INDUCTOR SVTH: MAI KHANG SINH – Trang 41 –
 82. 82. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Ñeå laáy nguoàn moät chieàu, choïn BATTERY Ñeå laáy nuùt nhaán vaøo thö vieän ACTIVE, choïn BUTTON Caùc linh kieän ñaõ choïn seõ xuaát hieän trong vuøng linh kieän : Böôùc 3: Veõ maïch Ñeå ñöa linh kieän vaøo vuøng veõ maïch, haõy choïn teân linh kieän roài sang vuøng veõ maïch nhaáp chuoät traùi vaøo vò trí caàn ñaët. Ví duï: choïn cuoän daây sau ñoù ñöa vaøo vuøng veõ maïch Ñeå di chuyeån linh kieän, haõy nhaáp chuoät phaûi vaøo linh kieän ñeå choïn ( linh kieän ñoåi maøu ), sau ñoù nhaáp chuoät traùi vaø keùo reâ ñeán vò trí caàn ñaët. Ngoaøi ra coøn coù theâm caùc coâng cuï: Ñoái xöùng doïc quay phaûi Ñoái xöùng ngang quay traùi Chuù yù: phaûi choïn linh kieän (nhaáp chuoät phaûi ) tröôùc khi söû duïng caùc coâng cuï treân. Caên cöù vaøo sô ñoà nguîeân lí, ta choïn linh kieän vaø saép xeáp vaøo vò trí töông öùng trong vuøng veõ maïch nhö sau: SVTH: MAI KHANG SINH – Trang 42 –
 83. 83. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Ñeå noái daây cho linh kieän, tröôùc heát ñaët con troû oû chaân linh lieän thöù nhaát ( ñaàu con troû xuaát hieän daáu cheùo ), ENTER, sau ñoù ñöa ñeán chaân linh kieän thöù hai (ñaàu con troû cuõng coù daáu cheùo ), ENTER Chuù yù: ñeå xoaù linh kieän hay xoaù ñöôøng noái daây thì ta nhaáp chuoät phaûi hai laàn vaøo caùi ñoù. Ñeå ISIS hoã trôï töï ñoäng ñi ñöôøng daây thì choïn nuùt Enable/Disable wire auto-router Taïi ñieåm noái caùc ñöôøng daây seõ coù daáu chaám: Sau khi noái daây caùc linh kieän, ta coù sô ñoà maïch: SVTH: MAI KHANG SINH – Trang 43 –
 84. 84. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Chuù yù: ñeå laáy noái ñaát cho maïch, haõy choïn nuùt: Inter-sheet Terminal Roài choïn GROUND trong vuøng linh lieän. Ñeå ñaët teân hay thay ñoåi giaù trò linh kieän, haõy nhaáp chuoät phaûi vaøo linh kieän, roài ENTER ñeå môû hoäp thoaïi Edit Component cuûa linh kieän. Ví duï: môû hoäp thoaïi Edit Component cuûa ñieän trôû: SVTH: MAI KHANG SINH – Trang 44 –
 85. 85. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Nhaäp teân ñieän trôû vaøo oâ: Component Reference Nhaäp giaù trò linh kieän vaøo oâ: Resistance Coøn caùc oâ khaùc ñeå maëc ñònh roài choïn OK Caùc linh kieän khaùc töông töï. Ñeå gaén que ño ñieän aùp, haõy choïn nuùt Voltage probe Roài nhaáp chuoät vaøo vò trí caàn ño. Sau khi ñaët teân vaø nhaäp giaù trò linh kieän, ta coù sô ñoà nguyeân lí: Böôùc 4: Chaïy moâ phoûng Maïch dao ñoäng RLC laø maïch dao ñoäng coù bieân ñoä giaûm daàn neáu khoâng ñöôïc boå sung nguoàn. Ñeå thaáy ñöôïc ñieàu naøy ta duøng bieåu ñoà ANALOGUE Ñeå laáy bieåu ñoà ANALOGUE, haõy choïn nuùt Simulation Graph. Roài choïn ANALOGUE trong vuøng linh kieän: SVTH: MAI KHANG SINH – Trang 45 –
 86. 86. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Sau ñoù sang vuøng veõ maïch, nhaán chuoät traùi keùo reâ moät ñoaïn ñeå taïo ñoàng hoà ño ANALOGUE. Ñeå môû bieåu ñoà, haõy nhaáp vaøo chöõ ANALOGUE ANALYSIS (hình treân ). Bieåu ñoà xuaát hieän Ñeå gaùn que ño ñieän aùp vaøo bieåu ñoà, haõy nhaáp nuùt Sau ñoù cöûa soå Add Transient Trace xuaát hieän, SVTH: MAI KHANG SINH – Trang 46 –
 87. 87. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. tieáp theo nhaäp L1(1) (teân que ño ) vaøo oâ Probe P1, roài choïn OK: Sau ñoù nhaáp vaøo nuùt Edit current graph Xuaát hieän cöûa soå Edit Transient Graph: Boû choïn oâ Initial DC solution (boû thaønh phaàn ñieän aùp DC ). Nhaáp “00” vaøo oâ Start time ( thôøi gian baét ñaàu ). Nhaäp 200m vaøo oâ Stop time ( thôøi gian keát thuùc ), vì bieân ñoä dao ñoäng suy giaûm raát nhanh. Caùc oâ khaùc ñeå maëc ñònh, roài chon OK. Sau ñoù chon nuùt Run simulation for current graph xem daïng tín hieäu cuûa dao ñoäng : SVTH: MAI KHANG SINH – Trang 47 –
 88. 88. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Thôøi gian Ñieän aùp Ñeå xem giaù trò ñieän aùp taïi töøng thôøi ñieåm treân bieåu ñoà, haõy nhaáp chuoät vaøo bieåu ñoà khi ñoù seõ xuaát hieän moät ñöôøng doùng thaúng ñöùng. Giaù trò ñieän aùp vaøthôøi gian taïi ñieåm giao cuûa ñöôøng gioùng vaø bieåu ñoà ñöôïc theå hieän trong khung TIME phía döôùi bieåu ñoà. Keát luaän: qua bieåu ñoà treân, ta deã daøng thaáy ñöôïc daïng tín hieäu vaø ñoä suït giaûm bieân ñoä cuûa dao ñoâng RLC. SVTH: MAI KHANG SINH – Trang 48 –
 89. 89. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Baøi 2: Maïch Schmitt bieán ñoåi sin thaønh vuoâng duøng Transistor I-Giôùi thieäu. Sô ñoà nguyeân lí: Phaân tích: maïch naøy goàm coù caùc loaïi linh kieän: ñieän trôû, tuï ñieän, tuï phaân cöïc,transistor loaïi 2N3904, nguoàn cung caáp moät chieàu, nguoàn tín hieäu xoay chieàu hình sin. II- Veõ vaø moâ phoûng Böôùc 1: khôûi ñoäng chöông trình ISIS baèng caùch choïn Start/ All Program/ Proteus 6 Professional/ ISIS Professional. SVTH: MAI KHANG SINH – Trang 49 –
 90. 90. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Sau ñoù cöûa soå chöông trình seõ xuaát hieän vôùi taát caû caùc coâng cuï hoã trôï thieát keá vaø chaïy moâ phoûng nhö hình beân: Component Böôùc 2: Choïn linh kieän. Ñeå laáy linh kieän, haõy nhaáp vaøo nuùt Component, roài choïn Pick Device Cöûa soå linh kieän thö vieän seõ xuaát hieän: SVTH: MAI KHANG SINH – Trang 50 –
 91. 91. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Ñeå laáy ñieän troû, vaøo thö vieän DEVICE, choïn RE Strong danh muïc linh kieän ( nhö hình sau ): Cuõng trong thö vieän DEVICE: Ñeå laáy tuï ñieän, choïn CAP. Ñeå laáy tuï phaân cöïc, choïn CAP-ELEC. Ñeå laáy nguoàn moät chieàu, choïn BATTERY. SVTH: MAI KHANG SINH – Trang 51 –
 92. 92. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Ñeå laáy transistor 2N3904, haõy vaøo thö vieän BIPOLAR ( hoaëc FAIRCHLD ), choïn 2N3904 nhö hình sau: Caùc linh kieän ñöôïc choïn seõ xuaát hieän trong vuøng linh kieän: Nhö vaäy ta ñaõ coù caùc linh kieän caàn thieát ñeå veõ maïch. Böôùc 3: Veõ maïch Ñeå ñöa linh kieän vaøo vuøng veõ maïch, haõy nhaáp chuoät traùi vaøo linh kieän, roài nhaáp chuoät traùi vaøo vò trí töông öùng trong vuøng veõ maïch: Ví duï choïn ñieän trôû roài nhaáp vaøo vuøng veõ maïch Chuù yù: trong quaù trình laáy linh kieän, ta coù theå söû duïng caùc coâng cuï: Ñoái xöùng doïc Quay phaûi Quay traùi SVTH: MAI KHANG SINH Ñoái xöùng ngang – Trang 52 –
 93. 93. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Ta cuõng coù theå di chuyeån linh kieän baèng caùch nhaáp chuoät phaûi ñeå choïn linh kieän ( linh kieän ñoåi maøu ) sau ñoù nhaáp chuoät traùi vaø keùo reâ ñeán vò trí caàn ñaët. Caên cöù vaøo sô ñoà nguyeân lí, ta choïn linh kieän vaø saép xeáp vaøo vuøng veõ maïch nhö hình sau: Ñeå noái daây caùc linh kieän, tröôùc heát ñaët con troû ôû chaân linh kieän thöù nhaát (xuaát hieän daáu cheùo ôû ñaàu con troû ) roài nhaáp chuoät traùi, sau ñoù ñöa con troû ñeán chaân linh kieän thöù hai (con troû cuõng xuaát hieân daáu cheùo), roài nhaáp chuoät traùi laø xong. Chuù yù: ISIS hoã trôï töï ñoäng ñi ñöôøng daây, khi noái chaân linh kieän vôùi moät daây khaùc thì taïi ñieåm noái seõ xuaát hieän moät chaám: Sau khi noái daây caùc linh kieän, ta coù sô ñoà maïch: SVTH: MAI KHANG SINH – Trang 53 –
 94. 94. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Ñeå ñaët teân vaø thay ñoåi giaù trò linh kieän, ta nhaáp chuoät phaûi vaøo linh kieän ñeå choïn sau ñoù nhaáp tieáp chuoät traùi ñeå môû hoäp thoaïi Edit Component cuûa linh kieän. Ví duï ñeå ñaët teân vaø thay ñoåi giaù trò ñieän trôû, môû hoäp thoaïi Edit component cuûa ñieân trôû: Nhaäp teân linh kieän vaøo oâ: Component Reference ( ví duï R2 ). Nhaäp giaù trò linh kieän vaøo oâ: Resistance ( ví duï 47k) Roài choïn: OK Töông töï ñoái vôùi caùc linh kieän khaùc. Ghi chuù: ñeå laáy nguoàn xoay chieàu hình SINE, haõy nhaáp vaøo nuùt Generator, roài choïn SINE nhö hình sau: Generator SVTH: MAI KHANG SINH – Trang 54 –
 95. 95. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Ñeå laáy ñieåm noái ñaát, haõy choïn nuùt Inter-sheet Terminal, roài choïn GROUND, nhö hình sau: Inter-sheet Terminal Sau khi hoaøn taát ñaët teân vaø nhaäp giaù trò linh kieän, ta coù sô ñoà nguyeân lí: Böôùc 4: Chaïy moâ phoûng Ñeå xem quaù chaïy moâ phoûng cuûa maïch naøy ta coù theå duøng dao ñoäng kí OSCILLOSCOPE. Baèng caùch: Choïn Virtual Instrument: SVTH: MAI KHANG SINH – Trang 55 –
 96. 96. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Roài choïn OSCILLOSCOPE trong vuøng linh kieän: Roài nhaáp traùi vaøo vuøng veõ maïch, dao ñoäng kí xuaát hieän, roài noái ñaàu A cuûa dao ñoäng kí vaøo cöïc C cuûa transistor Q1, ñaàu B cuûa dao ñoäng kí vaøo nguoàn xoay chieàu, nhö hình veõ: Ñeå tieán haønh chaïy moâ phoûng, nhaán nuùt PLAY: SVTH: MAI KHANG SINH – Trang 56 –
 97. 97. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Ta coù daïng soùng vaøo ñaàu B cuûa dao ñoäng kí (tin hieäu ngoõ vaøo ) laø soùng SINE: Keânh B Ta coù daïng soùng vaøo ñaàu A cuûa dao ñoäng kí ( tín hieäu ngoõ ra ) laø soùng vuoâng: Keânh A SVTH: MAI KHANG SINH – Trang 57 –
 98. 98. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Sau ñaây laø töông quan cuûa hai tín hieäu treân cuøng moät ñoà thò: Keânh A vaø B Keát luaän: Qua ví duï naøy, ta coù theå thaáy ñöôïc daïng soùng ngoõ ra vaø ngoõ vaøo cua maïch bieán ñoåi soùng SIN thaønh vuoâng. Qua ñoù coù theå kieåm tra hoaït ñoäng cuûa maïch tröôùc khi thi coâng, hoaëc thöû thay ñoåi caùc giaù trò linh kieän ñeå coù daïng soùng phuø hôïp. SVTH: MAI KHANG SINH – Trang 58 –
 99. 99. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá BAØI 1: THÍ NGHIEÄM VEÀ COÅNG LOGIC AND Trong baøi taäp naøy, baïn seõ ñöôïc höôùng daån veõ vaø moâ phoûng coång logic AND, coù sô ñoà nguyeân lyù nhö sau: Tröôùc tieân, ta khôûi ñoäng chöông trìng ISIS baèng caùch: töø maøn hình Desktop nhaán choïn Start Programs Protues 6 Professional ISIS 6 Professional SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN – Trang 61 –
 100. 100. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá Cöûa soå laøm vieäc cuûa chöông trình hieän ra nhö sau: Ñeå tieán haønh laáy linh kieän, ta click chuoät vaøo kyù hieäu P treân maøn hình, vaø cöûa soå sau hieän ra: Nôi laáy linh kieän SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN – Trang 62 –
 101. 101. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá Ôû baøi taäp naøy, ta caàn laáy 2 coâng taét SW, 3 Led ñôn, 1 coång AND, vaø 4 möùc logic traïng thaùi. Ñeå laáy coâng taéc SW, Led ñôn ta vaøo thö vieän ACTIVE, choïn SW-SPDT, double click chuoät vaøo teân linh kieän .Töông töï ta laáy ñöôïc LED-RED vaø LOGICSTATE trong thö vieän ACTIVE Linh kieän ñaõ ñöôïc choïn Ñeå laáy coång AND-2 ta vaøo thö vieän 74LS, laáy IC 74LS08 Ñeå tieán haønh veõ maïch, tröôùc heát ta laáy linh kieän, ñaët vaøo khung veõ baèng caùch: click chuoät vaøo vò trí linh kieän ôû khung beân traùi maøn hình, vaø di chuyeån chuoät ñeán vò trí caàn ñaët linh kieän, click chuoät. SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN – Trang 63 –
 102. 102. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá Ñeà tieán haønh noái daây cho linh kieän, ta click chuoät ñeán ñaàu linh kieän caàn noái, sao cho hieän ra daáu x nhö hình: tieáp theo ta di chuyeån chuoät ñeán vò trí ñaàu daây cuûa linh kieän coøn laïi vaø click chuoät. Thöïc hieän noái daây cho caùc linh kieän coøn laïi, ta ñöôïc sô ñoà maïch nhö sau: Ñeå tieán haønh moâ phoûng, ta click chuoät vaøo nuùt Play ôû goùc döôùi, phía beân traùi maøn hình: Maïch soá treân duøng ñeå moâ phoûng coång AND-2 INPUT vôùi baûng söï thaät nhö sau: SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN – Trang 64 –
 103. 103. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá Caùc traïng thaùi H(high) hieån thò led saùng, coøn caùc traïng thaùi L(low) hieån thò led taét. Ta duøng chuoät ñeå ñieàu chænh coâng taét cuûa SW1, SW2 ñeå xem caùc traïng thaùi cuûa ngoû vaøo, ngoû ra. Nhö vaäy, ngoõ ra (led D3) chæ saùng khi caû 2 traïng thaùi ngoõ vaøo o möùc cao (led D1, led D2 ñeàu saùng). Ñeå keát thuùc moâ phoûng, ta click chuoät vaøo nuùt Stop Baïn coù theå laøm baøi töông töï cho caùc loaïi coång logic khaùc, vaø xem traïng thaùi cuûa noù. Ví duï a1 Sô ñoà maïch: Baät coâng taét SW1, SW2 ñeå xem traïng thaùi logic cuûa ngoõ vaøo vaø ngoõ ra, vaø ghi keát quaû vaøo baûng söï thaät sau: SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN – Trang 65 –
 104. 104. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. BAØI 2: Phaàn 4: Moâ phoûng soá DUØNG COÅNG NAND ÑEÅ THIEÁT KEÁ COÅNG EX-OR Muïc ñích cuûa baøi taäp naøy laø giuùp ta thaáy ñöôïc söï ña naêng cuûa coång NAND, vaø phaùt huy khaû naêng saùng taïo trong vieäc öùng duïng coång coång NAND thaønh caùc maïch logic khaùc nhö mong muoán. Ta coù sô ñoà maïch caàn thieát keá nhö sau: Tröôùc tieân, ta khôûi ñoäng chöông trìng ISIS baèng caùch: töø maøn hình Desktop nhaán choïn Start Programs Protues 6 Professional ISIS 6 Professional SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN – Trang 66 –
 105. 105. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá Cöûa soå laøm vieäc chöông trình xuaát hieän: Ôû baøi taäp naøy, ta caàn laáy ra caùc linh kieän sau: 5 IC NAND-2, 2 SW, 2 traïng thaùi logic (LOGICSTATE), 3 LOGICPROBE (BIG) duøng ñeå hieån thò möùc logic. Ñeå tieán haønh laáy linh kieän, ta choïn bieåu töôïng Component P (Pick Device) vaø double click vaøo ñeå laáy linh kieän ñoù. SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN – Trang 67 –
 106. 106. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá Ñeå laáy IC NAND-2 ta choïn thö vieän 74LS74LS00 Ñeå laáy SW, LOGICSTATE, LOGICPROBE (BIG) ta vaøo thö vieän ACTIVE vaø choïn caùc teân linh kieän treân vaø double click vaøo nhö beân döôùi: Ñeå laáy linh kieän veõ thaønh maïch, ta click chuoät vaøo teân linh kieän, vaø di chuyeån chuoät vaøo trong khung veõ, sau ñoù click chuoät vaøo. SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN – Trang 68 –
 107. 107. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá Ñeå di chuyeån linh kieän, ta click chuoät phaûi vaøo linh kieän, khi ñoù linh kieän hieän maøu ñoû. Ñeå di chuyeån ta click traùi chuoät vaøo linh kieän vaø keùo ñeán nôùi caàn ñaët. Sau khi tieán haønh saép xeáp caùc linh kieän, ta noái daây cho caùc linh kieän laïi, vaø ñöôïc maïch ñieännhö beân döôùi: Ta bieát coång EX-OR coù baûng söï thaät nhö sau: 1 = saùng. 0= taét. Ñeå tieán haønh moâ phoûng, ta click chuoät vaøo nuùt play ôû beân döôùi, goùc traùi maøn hình: Ta coù theå thay ñoåi traïng thaùi cho ngoõ vaøo baèng caùch click vaøo vò trí caùc coâng taét SW. baèng caùch quan saùt möùc logic ôû ngoõ ra, ta coù theå kieåm tra ñöôïc baûng söï thaät cuûa coång EX-OR. SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN – Trang 69 –
 108. 108. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. BAØI 3: Phaàn 4: Moâ phoûng soá ÑEØN SAÙNG DAÀN LEÂN VAØ TAÉT DAÀN Trong baøi taäp naøy, baïn seõ ñöôïc höôùng daån veõ vaø moâ phoûng maïch coù sô ñoà nguyeân lyù nhö sau: Tröôùc tieân ta cuõng khôûi ñoäng chöông trình baèng caùch choïn: Start Programs Protues 6 Professional ISIS 6 Professional SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN – Trang 70 –
 109. 109. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá Cöûa soå laøm vieäc hieän ra nhö beân döôùi: Trong baøi taäp naøy, ta caàn coù caùc linh kieän sau: 4 Logicprode (Big), 4 DFlipFlop, 1 xung Clock. Ñeå laáy caùc linh kieän treân, ta choïn P ACTIVE, vaø choïn caùc linh kieän treân nhö caùc thao taùc ôû baøi taäp 1. SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN – Trang 71 –
 110. 110. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá Sau khi choïn xong linh kieän, ta ñaët vaø saép xeáp linh kieän vaøo trong khung veõ, vaø tieán haønh noái daây: Vaø ta coù sô ñoà maïch hoaøn taát nhö sau: Ñeå moâ phoûng, ta nhaán nuùt PLAY ôû goùc döôùc, beân traùi maøn hình, vaø quan saùt maïch ñeám voøng xoaén: Ñeå bieát ñöôïc daïng soùng tín hieäu caùc ngoõ ra so vôùi tín hieäu ngoõ vaøo, tröôùc tieân ta click choïn caùc ñaàu doø ñieän aùp (Voltage Probe) SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN – Trang 72 –
 111. 111. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá Sau ñoù ñaët vaøo caùc vò trí caàn ño (baøi naøy ta ñaët vaøo caùc ngoõ ra cuûa caùc D-FF. Ta ñaët laïi teân cho caùc ñaàu doø ñieän aùp baèng caùch click phaûi, sau ñoù click traùi chuoät vaøo ñaàu doø, hoäp thoaïi xuaát hieän: Ñaët laïi teân trong oâ Probe Name, vaø choïn OK Choïn bieåu ñoà ñieän aùp baèng caùc click chuoät vaøo nuùt SimulationGraph, vaø keùo choïn 1 vuøng trong khung veõ, ta ñuôïc bieåu ñoà nhö hình beân: Click chuoät vaøo vò trí tieâu ñeà DIGITAL ANALYSIS, cöûa soå moâ phoûng xuaát hieän: SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN – Trang 73 –
 112. 112. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá Choïn nuùt Add, vôùi bieåu töôïng daáu”+” nhö beân treân, cöûa soå xuaát hieän: Laàn löôïc choïn teân caùc daïng soùng caàn xem, vaø click OK. Sau khi hoaøn thaønh, click vaøo bieåu töôïng moâ phoûng, ta coù ñöôïc giaûn ñoà daïng soùng nhö beân döôùi: SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN – Trang 74 –
 113. 113. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá Ta coù theå thay ñoåi ñoä roäng xung, thôøi gian baét ñaàu vaø thôøi gian keát thuùc cuûa quaù trình moâ phoûng baèng caùch click vaøo bieåu töôïngsau: Hoäp thoaïi beân döôùi xuaát hieän: Choïn thôøi gian baét ñaàu vaø keát thuùc baèng caùch thay ñoåi giaù trò trong caùc oâ: Start Time, vaø Stop Time. Ñeå thay ñoåi ñoä roäng xung, ta click phaûi, roài click traùi vaøo xung CLOCK, hoäp thoaïi xuaát hieän: Vaø ta thay ñoåi giaù trò taàn soá ôû oâ Clock Frequency. SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN – Trang 75 –
 114. 114. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá Ví duï ta choïn thôøi gian baét ñaàu laø 0s, keát thuùc laø 5s, vaø choïn taàn soá laø 10Hz, thì ta coù keát quaû moâ phoûng sau: SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN – Trang 76 –
 115. 115. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá Höôùng daån theâm veà caùch taïo thö vieän linh kieän rieâng: Ñaët vaán ñeà: trong ISIS coù hôn 30 thö vieän linh kieän, vôùi haøng nghìn linh kieän. Do ñoù ñeå laáy 1 linh kieän quen thuoäc cuõng ñoøi hoûi phaûi nhôù roû ñòa chæ nôi chöùa linh kieän ñoù, vaán ñeà naøy coù theå gaây maát nhieàu thôøi gian. Ñeå taïo 1 thö vieän linh kieäân rieâng cho mình, tröôùc heát baïn caàn coù nhöõng linh kieän hay söû duïng, do nhöõng linh kieän naøy ñöôïc chöùa trong caùc thö vieän khaùc nhau, gaây khoù khaên vaø maát nhieàu thôøi gian, neân ta seõ goâm chuùng laïi thaønh 1 thö vieän rieâng cho mình, tieän ích cho vieäc söû duïng. Ñeå taïo ñöôïc thö vieän linh kieän rieâng, baïn choïn bieåu töôïng Component ôû goùc treân, beân traùi maøn hình. Sau ñoù baïn click chuoät vaøo kyù hieäu L treân maøn hình: Cöûa soå hieän ra; click chuoät vaøo nuùt Create Library ñeå taïo vaø ñaët teân cho thö vieän môùi SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN – Trang 77 –
 116. 116. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá Cöûa soå hieän ra nhö beân döôùi: Ñeå ñaët teân cho thö vieän môùi, baïn vaøo oâ File name, goõ teân vaø nhaán nuùt Save. Cöûa soå môùi hieän ra, hoûi baïn muoán taïo thö vieän môùi vôùi toái ña bao nhieâu linh kieän, baïn coù theå thay ñoåi soá linh kieän trong thö vieän cuûa mình baèng caùch thay ñoåi soá trong oâ: Maximum Entries Sau khi choïn xong, click OK. SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN – Trang 78 –
 117. 117. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá Teân thö vieän cuûa baïn hieän leân ôû goùc beân phaûi, phía treân maøn hình: Ñeå add 1 linh kieän naøo ñoù vaøo thö vieän rieâng, ta click chuoät vaøo teân linh kieän ñoù, vaø click vaøo nuùt Copy Items Linh kieän ñöôïc add seõ naèm ôû goùc treân, beân phaûi maøn hình: Vaø vôùi nhöõng linh kieän ñaõ quen söû duïng, baïn coù theå laøm theo caùch töông töï ñeå taïo cho mình 1 thö vieän rieâng, tieän lôïi cho vieäc söû duïng. SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN – Trang 79 –
 118. 118. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá. Baøi 4 : MAÏCH ÑEÁM BAÁT ÑOÀNG BOÄ Trong baøi taäp naøy seõ höôùng daãn caùc baïn veõ vaø moâ phoûng maïch ñeám baát ñoàng (maïch chia taàn soá) mod 8 coù sô ñoà nguyeân lyù nhö hình veõ : Khôûi ñoäng chöông trình ISIS : Start Programs Proteus 6 Professional ISIS 6 Professional. SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU – Trang 80 –
 119. 119. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá. Maïch naøy goàm caùc linh kieän sau :3 D FlipFlop(74LS74) , xung Clock ,2 coång Logicstate Khi maøn hình ISIS xuaát hieän choïn File Design ñeå vaøo trang laøm vieäc môùi. Ñeå saép xeáp vaø veõ linh kieän thuaän lôïi hôn ta choïn löôùi grid töø Menu ViewGrid Ñeå laáy linh kieän vaøo thö vieän taïi bieåu töôïng Component P (Pick Devices) Sau ñaây laø caùc böôùc ñeå tieán haønh laáy linh kieän caàn thieát cho maïch: Chuù yù khi laáy linh kieän caàn nhaáp ñoâi vaøo linh kieän ñoù hoaëc nhaáp vaøo linh kieän sau ñoù nhaán Enter . SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU – Trang 81 –
 120. 120. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá. Böôùc 1: Trong thö vieän linh kieän Pick Devices choïn74LS DFlipFlop 74LS74 Böôùc 2: Laáy coång Logicstate töø thö vieän Pick Devices : choïn Active Logicstate SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU – Trang 82 –
 121. 121. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá. Böôùc 3: Xung Clock trong Pick Devices : ActiveClock Sau khi laáy linh kieän xong , trôû laïi maøn vuøng laøm vieäc chính cuûa ISIS . tieán haønh laáy caùc linh kieän töø vuøng Device vôùi caùc linh kieän ñaõ laáy ôû treân . Laáy linh kieän ra vaø tieán haønh saép xeáp treân vuøng laøm vieäc , xoay chuyeån linh kieän baèng caùc bieåu töôïng xoay traùi phaûi (Set Rotation), laáy ñoái xöùng ngang (Horizontal Reflection) , laáy ñoái xöùng doïc (Vertical Reflection) SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU – Trang 83 –
 122. 122. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá. Caùc linh kieän ñöôïc saép xeáp trong vuøng laøm vieäc nhö sau: Tieán haønh noái daây cho linh kieän baèng caùch ñöa con troû vaøo ñaàu caùc chaân caàn noái daây , khi ñoù taïi chaân xuaát hieän daáu ‘x’ nhaáp chuoät vaøo chaân caàn noái roài keùo tôùi chaân caàn noái khaùc. Tieán haønh nhö theá cho ñeán khi noái xong maïch . Maïch khi noái xong 🙁 thay ñoåi traïng thaùi cuûa loâgicstate töø ‘0’ leân ‘1’) SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU – Trang 84 –
 123. 123. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá. Maïch maéc nhö treân vôùi taàn soá xung ban ñaàu laø 1hz , FlipFlop D ñöôïc keát theo kieåu laät traïng thaùi , caùc ngoõ Preset , clear ñöôïc noái leân möùc cao (khoâng söû duïng ) Chaïy moâ phoûng maïch treân baèng caùch nhaáp nuùt Play döôùi maøn hình laøm vieäc Ñeå quan saùt ngoõ ra ôû Q cuûa caùc FlipFlop D ta söû duïng caùc ñaàu doø Logic ñöôïc laáy trong Pick Devices: Active Logicprobe(Big) Laáy ñaàu doø gaén vaøo caùc ngoõ Q cuûa caùc FlipFlop roài tieán haønh chaïy moâ phoûng tín hòeâu ngoõ ra SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU – Trang 85 –
 124. 124. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá. Ñeå thaáy ñöôïc daïng xung tín hieäu ngoõ ra cuûa caùc FlipFlop vaø xung Clock ta söû duïng ñoà thò moâ phoûng soá baèng caùch : choïn Simulation Graph Digital Treân vuøng laøm vieäc chính nhaáp chuoät traùi sau ñoù keùo roäng moät khoaûng tuyø yù Muoán ñoà thò moâ phoûng hieån thò tín hieäu ta phaûi söû duïng caùc ñaàu doø . Laáy ñaàu do ø: choïn bieåu töôïng voltage probe Laáy ñaàu doø noái vaøo caùc ñieåm caàn hieån thò xung . Ñaët laïi teân cho caùc ñaàu doø baèng caùch nhaáp traùi sau ñoù nhaáp phaûi vaøo caùc ñaàu doø . Ví duï ñaët laïi teân cho ñaàu doø cuûa xung clock töø ‘*’ thaønh ‘di’ SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU – Trang 86 –
 125. 125. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá. Ñeå ñoà thò moâ phoûng ñöôïc caùc ñöôøng tín hieäu xung ngoõ ra mong muoán caàn phaûi ñieàu chænh caùc thoâng soá trong ñoà thò . Tröôùc heát nhaáp vaøo daõi maøu xanh ñeå hieån thò ra khung laøm vieäc cuûa ñoà thò moâ phoûng Vuøng ñieàu chænh : Ñeå choïn caùc ngoõ xung caàn xem nhaáp vaøo bieåu töôïng Add Transient Trade , taïi probe P1 choïn teân caùc ñaàu doø SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU – Trang 87 –
 126. 126. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá. Khi choïn xong caùc ñaàu doø xem thôøi gian hieån thò taïi Edit current graph SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU – Trang 88 –
 127. 127. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá. Ñeå xem moâ phoûng nhaáp Run simulation Döïa vaøo ñoà thò treân ta coù theå quan saùt ñöôïc söï chia taàn soá cuûa tín hieäu ngoõ ra . Töø ñoù coù theå thaáy ñöôïc moâ phoûng coù ñuùng khoâng . Ñeå thay ñoåi ñoä roäng xung ta nhaáp vaøo bieåu töôïng phoùng to ( increase) thu nhoû (decrease ) Ngoaøi ra ta coù theå quan saùt thôøi gian baét ñaàu , cuoái treân ñoà thò baèng caùc bieåu töôïng . SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU – Trang 89 –
 128. 128. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. BÀI 5: Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá. MẠCH ÐẾM VÀ GIẢI MÃ Bài tập này hýớng dẫn các bạn vẽ và mô phỏng mạch ð và giải mã có sõ ð ếm ồ nguyên lý sau : Khởi ð ộng chýõng trình ISIS bằng cách chọn Start Programs Proteus 6 Professional ISIS 6 Professional. SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU – Trang 91 –
 129. 129. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá. Khi màn hình ISIS xuất hiện , chọn File New Design ð vào trang làm việc ể mới. Mạch mô phỏng – mạch ð và giải mã – gồm có 1 xung clock , 1 JKFF, 2 IC ếm 7490 , IC 7447 , 1 IC 7408 , 2 cổng logicstate , 2chân mass , 5 chân nguồn. Mạch này týõng ð quen thuộc ð với các bạn ngành Ðiện Tử nên có thể thay ð các ối ối ổi thông số mạch sao cho phù hợp ð mạch chạy ð . ể ýợc Ðể hiển thị lýới làm việc chọn ViewGrid Ðể tiến hành lấy linh kiện ta chọn biểu týợng Component P (Pick Devices) (ð lấy linh kiện nhấp ð vào linh kiện ð ) . ể ôi ó Các linh kiện ð lấy trong thý viện nhý sau : ýợc SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU – Trang 92 –
 130. 130. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá. Ðể lấy xung clock chọn Pick Devices Active Clock . Chọn JK FlipFlop vào trong Pick Devices ActiveJKFF. . Chọn IC 7490 vào thý viện Pick Devices 74LS 74LS90 SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU – Trang 93 –
 131. 131. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá. Chọn IC 7447 vào thý viện Pick Devices 74LS 74LS47 . Chọn IC 7408 vào thý viện Pick Devices 74LS 74LS08 . Chọn Led 7 ð vào thý oạn viện Pick Device Display 7Sec -com-anode . Ðây là loại led 7 ð anode oạn chung , trong thý viện còn có loại led 7 ð oạn cathode chung. SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU – Trang 94 –
 132. 132. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá. Ðể lấy cổng logicgate vào thý viện Pick Devices Active Logicgate . Ðể lấy chân mass biểu týợng Inter-sheet TerminalGround . Ðể lấy chân nguồn biểu týợng Intersheet Terminal Power . Sau khi chọn linh kiện xong , trở lại màn hình làm việc ð lấy ể linh kiện ra vẽ . Lấy linh kiện bằng cách chọn từng thứ ð lấy ã ra có trong DEVICES . Di chuyển linh kiện trên màn hình làm việc bằng cách nhấp chuột phải vào linh kiện (linh kiện chuyển sang màu ð ) nhấp trái vào linh kiện kéo ð nõi cần ð . ỏ ến ể Ðể ð xoay , ð chiều , lấy ð xứng linh kiện dựa trên các biểu týợng Set ể ảo ối rotation ,Horizontal reflection , vertical reflection : SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU – Trang 95 –
 133. 133. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá. Các linh kiện lấy ra ð xắp xếp trên màn hình làm việc nhý hình vẽ . ýợc Ðể vẽ mạch ta nhấp chuột trái vào chân linh kiện sau ð nhấp vào chân linh ó kiện kế tiếp muốn nối . Tiến hành nhý thế cho ð khi nối xong mạch . ến Ngoài cách vẽ ð ýờng nối dây thông thýờng , trong mạch còn sử dụng nối dây bằng các ð ýờng Bus . Ðể vẽ ð ừõng Bus ta nhấp vào biểu týợng sau ð nhấp chuột trái lên vùng làm việc nõi cần vẽ bus , kéo dài dây ó tuỳ ý rồi nhấp tiếp chuột trái tại ð cuối của dây , nhấp tiếp chuột iểm phải . ð là ð ây ýờng bus Ðýờng bus nối dây thuận lợi và nhanh ở chổ nó có tính kế thừa sau khi nối ð ýờng ð tiên ,các ð ầu ýờng kế tiếp chỉ cần nhấp ð vào ð cần nối là chýõng ôi iểm trình mô phỏng sẽ tự ð nối dây . ộng Khi nối dây xong phải ð tên cho các ð ặt ýờng dây , tên ð ra dây của ð cần ầu iểm nối này phải cùng tên ngõ vào tín hiệu của ð vào ð nối kia trên cùng một ầu iểm ð ýờng tín hiệu nhý là ta nối trực tiếp. Chú ý khi có nhiều ð ýờng bus thì ð tên cho ặt dây các ð ýờng bus khác nhau phải khác nhau SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU – Trang 96 –
 134. 134. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá. Mạch sau khi nối : Ðể xoá các linh kiện lấy dý , xoá dây nhấp ð chuột vào linh kiện ,dây ð . ôi ó Sau khi nối mạch xong tiến hành chạy mô phỏng mạch trên bằng cách nhấp vào biểu týợng có ở góc dýới của màn hình . Mạch khi chạy ,tại các ngõ ra ,ngõ vào của linh kiện sẽ xuất hiện các biểu týợng biểu thị các mức ð áp ( mức 1 màu ð , mức 2 màu xanh) ð ta có thể dễ dàng iện ỏ ể quan sát ð áp ngõ ra . iện SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU – Trang 97 –
 135. 135. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá. Ðể thay ð tốc ð hiển thị của các led ta thay ð xung kích của clock bằng ổi ộ ổi cách nhấp phải sau ð nhấp trái vào linh kiện. Trong mục Clock Frequency ta có ó thể thay tần số xung clock tùy ý. Ðể xem các xung ngõ ra chọn ð thị mô ồ phỏng số ở Simulation graph .Các býớc vẽ và cách làm việc với ð thị mô phỏng số ð ồ ã ð trình bày ở ví dụ “MẠCH ÐẾM BẤT ýợc ÐỒNG BỘ” Ðồ thị mô phỏng xung ngõ ra SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU – Trang 98 –
 136. 136. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 5: Moâ Phoûng Vi Ñieàu Khieån MOÂ PHOÛNG VI ÑIEÀU KHIEÅN I. Caùc linh kieän hoå trôï moâ phoûng vi ñieàu khieån: 1. Caùc hoï vi ñieàu khieån: Phaàn meàm ISIS hoå trôï moâ phoûng raát nhieàu hoï vi ñieàu khieån khaùc nhau, trong ñoù coù caùc hoï ñöôïc söû duïng thoâng duïng hieän nay nhö: 8051, PIC16FXX, AT89CXX…. Caùc hoï vi ñieàu khieån naøy naèm trong thö vieän Micro. Caùc hoï vi ñieàu khieån naøy coù sô ñoà chaân vaø ñaëc tính gioáng vôùi thöïc teá neân khi moâ phoûng baïn neân choïn hoï vi ñieàu khieån töông öùng vôùi phaàn cöùng maø baïn thieát keá. 2. Caùc thieát bò hieån thò: Caùc thieát bò hieån thò ñöôïc duøng ñeå hieån thò soá, hieån thò kyù töï… Caùc thieát bò naøy naèm chuû yeáu trong thö vieän Display. SVTH: HOÀ ANH TUAÁN -Trang 101 –
 137. 137. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 5: Moâ Phoûng Vi Ñieàu Khieån Trong thö vieän Display coù caùc thieát bò hieån thò sau: 2.1. Led 7 ñoaïn (Seven_Segment): Led 7 ñoaïn coù hai loaïi, anode chung vaø cathode chung. Ngoaøi ra trong thö vieän Display coøn coù caùc daïng thanh led 7 ñoaïn töø 2- 8 led raát thuaän lôïi cho moâ phoûng. Cathode Anode 2.2. LCD ( Liquid Crystal Display). Lcd (maøng hình tinh theå loûng) laø thieát bò hieån thò soá laån kyù töï neân ñöôïc duøng raát roäng raõi. Moåi Lcd coù moät khaû naêng hieån thò khaùc nhau, tuyø vaøo kích thöôùc hay soá oâ hieån thò cuûa moåi Lcd. SVTH: HOÀ ANH TUAÁN -Trang 102 –
 138. 138. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 5: Moâ Phoûng Vi Ñieàu Khieån 2.3. Led ma traän (matrix led). Led ma traän duøng phoå bieán trong caùc maïch quang baùo, chuû yeáu laø hieån thò kyù töï. Led ma traän trong thö vieän Display coù 2 kích thöôùc 5×7 vaø 8×8 (soá haøng x soá coät). 3. Baøn phím (Keypad). Baøn phím laø thieát bò nhaäp döû lieäu ñöôïc duøng chuû yeáu trong caùc maïch moâ phoûng caùc maïch tính toaùn. Trong thö vieän Active baøn phím coù taát caû 3 loaïi:  Baøn phím maùy tính ( Keypad caculator).  Baøn phím ñieän thoaïi (Kedpad phone).  Baøn phím maùy tính nhoû (Kedpad small caculator). SVTH: HOÀ ANH TUAÁN -Trang 103 –
 139. 139. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 5: Moâ Phoûng Vi Ñieàu Khieån 4. Ñoäng cô( motor). Trong thö vieän Active coù hoå trôï moâ phoûng 3 loaïi ñoäng cô: ñoäng cô böôùc, ñoäng cô servo vaø ñoäng cô dc. Caùc ñoäng cô naøy ñieàu coù chöùc naêng hieån thò vaän toác quay theo hai chieàu thuaän vaø ngöôïc. Stepper Servo DC 5. Ic nhôù (Memory). Ic nhôù laø linh kieän duøng ñeå keát noái ngoaøi vi ñieàu khieån ñeå laøm boä nhôù ngoaïi. Trong thö vieän memory coù caùc hoï ic nhôù nhö: FROM, IFROM… SVTH: HOÀ ANH TUAÁN -Trang 104 –
 140. 140. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 5: Moâ Phoûng Vi Ñieàu Khieån 6. Boä chuyeån ñoåi DAC-ADC (Digital to analog converters). Caùc boä chuyeån ñoåi ADC vaø DAC duøng ñeå chuyeån ñoåi töø töông töï sang soá vaø töø soá sang töông töï. Trong thö vieän NATDAC coù haàu nhö ñaày ñuû caùc loaïi vi maïch ADC vaø DAC. II. Caùc böôùc tieán haønh moâ phoûng vi ñieàu khieån: Muïc ñích cuûa moâ phoûng vi ñieàu khieån laø giuùp ta coù theå quan saùt, ñieàu chænh hoaït ñoäng cuûa maïch tröôùc khi thi coâng. Moâ phoûng vi ñieàu khieån coøn phuïc vuï toát cho vieäc hoïc taäp, nghieân cöùu veà phaàn meàm (chöông trình). Ñeå tieán haønh moâ phoûng vi ñieàu khieån chuùng ta phaûi khaûo saùt caùc hoï vi maïch maø ta söû duïng, sau ñoù tieán haønh veõ maïch (phaàn cöùng) vaø naïp chöông trình (phaàn meàm). Chöông trình naïp cho vi ñieàu khieån laø nhöõng file coù ñuoâi chaám Hex, phaàn cöùng vaø phaàn meàm phaûi ñöôïc löu vaøo cuøng moät thö muïc. Ñeå naém vöûng caùch moâ phoûng ta tieán haønh caùc ví duï minh hoaï sau. 1. Moâ phoûng maïch ñieàu khieån ñoäng cô böôùc: Ñoäng cô böôùc laø ñoäng cô ñoàng boä. Noù ñöôïc duøng roäng raûi trong lænh vöïc cô khí chính xaùc vaø töï ñoäng hoaù. Ñoäng cô böôùc thöôøng coù 4 pha ñieàu khieån vaø 2 pha chung duøng ñeå noái leân nguoàn hay suoáng mass tuyø vaøo caùch ñieàu khieån. Ñieàu khieån ñoäng cô coù 2 caùch ñoù laø ñieàu khieån böôùc ñuû vaø nöûa böôùc. Maïch moâ phoûng sau seõ moâ phoûng ñoäng cô theo böôùc ñuû. SVTH: HOÀ ANH TUAÁN -Trang 105 –
 141. 141. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 5: Moâ Phoûng Vi Ñieàu Khieån Sô ñoà maïch moâ phoûng: Ñeå veõ ñöôïc maïch moâ phoûng nhö treân ta tieán haønh theo caùc böôùc sau ñaây: Böôùc1: Vaøo thö vieän Micro laáy vi ñieàu khieån AT89C51 loaïi bus. SVTH: HOÀ ANH TUAÁN -Trang 106 –
 142. 142. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 5: Moâ Phoûng Vi Ñieàu Khieån Böôùc 2: Vaøo thö vieän Analog laáy Ic 2003 Böôùc 3: Vaøo thö vieän Active laáy ñoäng cô böôùc,ñaàu doø logic (Logicprobe Big) vaø Logictoggle. SVTH: HOÀ ANH TUAÁN -Trang 107 –
 143. 143. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 5: Moâ Phoûng Vi Ñieàu Khieån Böôùc 4: Caùc linh kieän ñöôïc choïn naèm trong cöûa soå Divice selector, ta click vaøo linh kieän caàn choïn vaø click vaøo vuøng veõ maïch. Vuøng veõ maïch Sau khi choïn taát caû caùc linh kieän ra vuøng veõ maïch ta ñöôïc nhö sau. Ñeå laáy nguoàn cho maïch ta vaøo bieåu töôïng Inter_sheet Terminal , sau ñoù trong cöûa soå Device Selector ta choïn Power sau ñoù click vaøo vuøng veõ maïch. SVTH: HOÀ ANH TUAÁN -Trang 108 –
 144. 144. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 5: Moâ Phoûng Vi Ñieàu Khieån Böôùc 5: Tieán haønh noái daây cho caùc linh kieän. Ñeå noái daây ta chæ caàn ñöa chuoät ñeán chaân linh kieän caàn noái thöù nhaát, sau ñoù click vaøo chaân linh kieän thöù hai caàn noái ñeán. Isis hoå trôï töï ñoäng ñi daây. Sau khi noái daây hoaøn chænh ta ñöôïc sô ñoà maïch nhö sau. Böôùc 6: Naïp chöông trình cho vi ñieàu khieån. Ñeå naïp chöông trình cho vi ñieàu khieån ta click chuoät phaûi vaøo vi ñieàu khieån cho noù ñoû leân sau ñoù lick chuoät traùi vaøo noù moät laàn nöûa ñeå vaøo cöûa soå Edit Component. SVTH: HOÀ ANH TUAÁN -Trang 109 –
 145. 145. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 5: Moâ Phoûng Vi Ñieàu Khieån Trong cöûa soå Edit component coù hai muïc caàn chuù yù:  Muïc Program file ñeå nhaäp ñöôøng daån ñeán chöông trình caàn naïp.  Muc Clock Frequency duøng ñeå choïn taàn soá laøm vieäc cho vi ñieàu khieån. Taàn soá choïn phaûi ñuû nhoû ñeå coù theå quan saùt hoaït ñoäng cuûa maïch. Böôùc 6: Chaïy moâ phoûng. Ñeå chaïy moâ phoûng ta Click vaøo bieåu töôïng . Khi moâ phoûng ta coù theå quan saùt caùc traïng thaùi logic ôû ngoû ra ñieàu khieån ñoäng cô böôùc thoâng qua caùc ñaàu doø logic. SVTH: HOÀ ANH TUAÁN -Trang 110 –
 146. 146. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 5: Moâ Phoûng Vi Ñieàu Khieån Ñeå quan saùt daïng xung ñieàu khieån ta coù theå söû duïng coâng cuï Simulation Graph sau ñoù choïn phaân tích tín hieäu soá ( Digital Analysis). Coâng cuï naøy ñaõ ñöôïc trình baøy khaù roû ôû phaàn moâ phoûng soá. Ñeå ñieàu chænh ttoác ñoä cuûa ñoäng cô ta thay ñoåi taàn soá laøm vieäc cuûa vi ñieàu khieån. Moät ñieåm caàn löu yù laø khi löu maïch moâ phoûng ta neân löu vaøo thö muïc cuûa chöông trình caøi ñaët(C:ProgramFilesLabcenterElectronicsProteus 6 Professional) vaø phaàn meàm cuõng ñöôïc löu vaøo ñaây (cuøng moät thö muïc). 2. Caùch söû duïng Sample Design: Sample design laø phaàn naèm trong menu Help cuûa ISIS. Trong sample design coù chöùa raát nhieàu ví duï minh hoaï. Chuùng ta coù theå döïa vaøo nhöõng ví duï naøy ñeå tìm hieåu, hoïc taäp caùch söû duïng phaàn meàm. Trong cöûa soå Proteus Sample File coù 4 muïc ñeå ta choïn löïa:  Schematic And Pcb Design Samples: trong phaàn naøy chöùa caùc ví duï veà veõ sô ñoà nguyeân lyù vaø sô ñoà maïch in.  InterActive Simulation Samples: trong phaàn naøy chöùa caùc ví duï phuïc vuï cho vieäc hoïc taäp, caùc thieát bò aûo vaø caùc maïch ñeám.  Graph Based Simulation Samples: trong phaàn naøy chöùa caùc maïch söû duïng caùc bieåu ñoà ñeå phaân tích tín hieäu soá vaø tín hieäu töông töï.  Microprocessor Simulation Samples: trong phaàn naøy chöùa caùc maïch söû duïng vi ñieàu khieån ñeå moâ phoûng.  Proteus Vsm Tiny Chess: maïch moâ phoûng côø vua. SVTH: HOÀ ANH TUAÁN -Trang 111 –
 147. 147. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 5: Moâ Phoûng Vi Ñieàu Khieån Trong phaàn Microprocessor simulation sample chuùng ta seõ thaáy coù raát nhieàu ví duï veà moâ phoûng vi ñieàu khieån nhö : ADC_DAC, LCD, STEPPER….. Caùc ví duï minh hoaï trong Sample Design ñöôïc trình baøi raát roû raøng, chuùng ta coù theå thay ñoåi caùc thoâng soá trong maïch moâ phoûng moät caùch deå daøng. Ngoaøi ra chuùng ta coøn coù theå ñoïc ñöôïc chöông trình (phaàn meàm) trong caùc ví duï minh hoaï. Baïn coù theå copy nhöõng phaàn meàm naøy ñeå tìm hieåu caùch laäp trình (ngoân ngöû Assembly) cuûa nhaø saûn suaát. Caùch ñoïc phaàn meàm nhö sau: SVTH: HOÀ ANH TUAÁN -Trang 112 –
 148. 148. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 5: Moâ Phoûng Vi Ñieàu Khieån Khi ta môû moät ví duï trong Sample Design chaúng haïn nhö chuùng ta môû ví duï veà moâ phoûng ADC. Sau khi choïn ví duï moâ phoûng ta vaøo bieåu töôïng Sourse treân thanh Menu ñeå vaøo môû phaàn laäp trình cuûa nhaø saûn suaát. SVTH: HOÀ ANH TUAÁN -Trang 113 –
 149. 149. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 5: Moâ Phoûng Vi Ñieàu Khieån Sau khi môû file ADC.asm ta thaáy xuaát hieän noäi dung sau. Ñaây laø noäi dung cuûa chöông trình (phaàn meàm). Neáu chuùng ta copy toaøn boä file naøy cho qua chöông trình SPKT sau ñoù bieân dòch sang file hex thì coù theå naïp vaøo cho vi ñieàu khieån. SVTH: HOÀ ANH TUAÁN -Trang 114 –
 150. 150. Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Page 1 of 12 MÔ PH NG M T CHƯƠNG TRÌNH ƠN GI N C A PIC B NG ISIS_PROTEUS I. Gi i thi u Như các b n u bi t, i n t hay nh ng lĩnh v c khác: i n, th y l c,…thi t k m ch là vi c làm thư ng xuyên.Nhưng mu n bi t m ch b n thi t k ra ho t ng như th nào, có sai sót gì không, trư c khi ti n hành làm m ch th t thì b n làm th nào ?.Câu tr l i, ó là dùng các ph n m m mô ph ng (Simulation).Tuy nó chưa t chính xác tuy t i như m ch th t nhưng cũng thõa mãn ph n nào lòng tham vô áy c a chúng ta. Trong lĩnh v c i n t , mô ph ng m ch i n t , có r t nhi u ph n m m h tr như Proteus, Multisim, Circuit Maker,… a s các hãng cung c p các ph n m m này u có phiên b n dùng th (Demo) cho khách hàng, nhưng kh n i m y b n demo này thư ng có gi i h n th i gian dùng qúa ng n, ho c là cho phép thi t k và mô ph ng nhưng l i không cho Save,… i lo i là h mu n chúng ta ph i mua b n quy n s d ng chúng.Ai ch ng mu n dùng phiên b n chính th c, nhưng v i chúng ta, giá c a nó trên tr i nên b t t dĩ chúng ta ph i ăn c p b ng cách dùng b n ã ư c crack thôi. Có nhi u ph n m m h tr mô ph ng như v y thì ta nên ch n lo i nào ?, Multisim mô ph ng r t t t nhưng nó l i không h tr cho các MCU, ây mình ch gi i thi u cơ b n v i các b n v ph n m m Proteus. Proteus là ph n m m c a hãng Labcenter Electronics, nó mô ph ng ư c cho h u h t các linh ki n i n t thông d ng, c bi t có h tr cho c các MCU như PIC, 8051, AVR, Motorola.Các b n có th t i b n demo t i a ch http://www.labcenter.co.uk , ây là b n demo, nhà cung c p không cho phép chúng ta Save k t qu làm ư c.
 151. 151. Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Page 2 of 12 II. Trình t mô ph ng Sau ây là trình t mô ph ng m t chương trình ơn gi n cho Vi i u khi n PIC 1. Các thành ph n cơ b n Sau khi cài t Proteus, vào Start menu, kh i ng isis c a Proteus: Giao di n chính: H p hi n th hình linh ki n H p hi n th danh sách linh ki n
 152. 152. Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Page 3 of 12 Các toolbar chính: Thanh s 1 • • • • • • • C m 1: T o nhanh m t trang thi t k , m trang thi t k ã t o, lưu trang thi t k C m 2: In c trang, ch n vùng in tùy ý C m 3: Chia lư i i m trang thi t k C m 4: Zoom linh ki n v gi a trang, phóng to trang, thu nh trang, fix trang, zoom vùng tùy ch n C m 5: C t, copy, paste trang C m 6: Copy, move, quay, xóa linh ki n trên trang C m 7: Ch dùng bi u tư ng u, ch n linh ki n Thanh s updating • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • updating updating2 23 1.Component, cho phép ch n linh ki n sau khi nh p nút P h p tho i DEVICES 2.Ch m i m trên trang 3.T o nhãn: nh p trái chu t lên dây d n và t tên 4.Text:nh p trái chu t và vi t 5.T o bus:nh p trái kéo n i m khác, l i nh p trái r i nh p ph i.Ph i t label cho cùng tên cho các dây d n s d ng chung bus 6.I don’t use 7.Nh p trái lên linh ki n xem edit component 8.Ngu n, t, bus,… 9.Chân linh ki n 10.Simulation Graph, I don’t use 11.Tape recorder, I don’t know 12.Generator: DC, xung, sin, … 13.Voltage Probe, gi ng vôn k thư ng nhưng ch có 1 u dây, hi n s tr c ti p 14.Current Probe, như trên nhưng cho giá tr dòng 15.D ng c o: oscilloscope, vôn k AC,DC, ampe k AC,DC,… 16.V ư ng 2D 17.V h p 2D 18.V ư ng tròn 2D 19.V cung tròn 2D 20.V a giác 2D 21.Text 2D, nh p trái vào trang và type 22.I don’t use 23.I don’t know Thanh s 3 Quay trái, ph i, th hình linh ki n i x ng chân ngang d c linh ki n trên h p hi n
 153. 153. Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Page 4 of 12 Thanh s 4 i u khi n start, step by step, pause, stop quá trình mô ph ng Còn m t thanh toolbar gi a như trên hình n a, nhưng thanh này ch y u dùng liên quan n t o m ch in, ta không c p ây. 2. Thi t k m ch mô ph ng Chúng ta s thi t k m ch mô ph ng cho chương trình m s l n cái button n xu ng và hi n th lên 1 led 7 o n, như v y ch hi n th ư c t 0 n 9 thôi.M ch mô ph ng như sau: u tiên chúng ta s l y t t c các linh ki n c n dùng ra h p tho i DEVICES, có 2 cách: • • Nh p vào bi u tư ng u tiên c m 7 trên thanh s 1 , r i nh p vào ch P Nh p vào bi u tư ng s 1 trên thanh s 2 DEVICES Ta s có h p tho i Pick Devices hi n ra như sau: h p tho i
 154. 154. Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Page 5 of 12 Gõ tên linh ki n c n l y vào ô Keywords (Ví d Pic16F877 hay 16f mi n sao có t trong tên linh ki n và thây nó xu t hi n là ư c) u ư c, Hình linh ki n và sơ chân m ch in hi n ra bên c nh khi b n nh p vào dòng ch a tên linh ki n, ch n, b n nh p OK ho c nh p úp vào tên linh ki n, lúc này trên h p tho i DEVICES s xu t hi n tên linh ki n ã ch n:
 155. 155. Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Page 6 of 12 Tương t như v y, b n gõ vào resistor ch n ra i n tr 4k7, i n tr 220, gõ vào 7seg ch n ra led 7 o n lo i common cathode, gõ vào button ch n ra nút b m, k t qu như sau:
 156. 156. Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Còn ngu n và t ta s Page 7 of 12 ưa vào sau. l y linh ki n ra trang thi t k , nh p vào tên linh ki n trong h p tho i DEVICES, dùng thanh công c nh p trái vào trang thi t k t linh ki n, ví d ta thay i cho phù h p sau ó sang t con Pic trư c: di chuy n nó n v trí mong mu n, có 2 cách : • Ta nh p ph i vào nó (lúc này nó có màu ), ch n ti p bi u tư ng move trong c m s 6 trên thanh s 1 (nút th 2 tính t trái qua), lúc này linh ki n dính và di chuy n theo chu t, di chuy n n v trí thích h p r i nh p trái là xong • Ta nh p ph i vào nó (lúc này nó có màu ), sau ó nh p và gi chu t trái, kéo n v trí mong mu n và th ra, th là ok Tương t cho các linh ki n còn l i, các b n ưa h t ra trang thi t k , ngu n và t trên thanh công c s 2, lúc này h p các b n l y ra b ng cách nh p vào bi u tư ng tho i DEVICES s hi n ra danh sách linh ki n trong ó có ngu n và t, các b n l y ra trang thi t k như thư ng. tr v danh sách linh ki n ban u, b n nh p vào bi u tư ng trên thanh công c s 2, di chuy n các linh ki n n v trí thích h p chu n b i dây, ta ư c:
 157. 157. Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Page 8 of 12 i dây, các b n nh p trái vào chân linh ki n th nh t, di chu t n và nh p trái lên chân linh ki n th hai. xóa nhanh m t linh ki n, nh p úp ph i lên linh ki n ó, xem và s a thông s linh ki n, nh p ph i r i nh p trái lên linh ki n.M ch hoàn ch nh như sau:
 158. 158. Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Page 9 of 12 Như v y là toàn b m ch mô ph ng ã ư c v xong.Nhưng con Pic ho t ng ư c, c n ph i có m t chương trình nào ó vi t cho nó, vì nó là con vi i u khi n l p trình ư c mà.Proteus cho phép mô ph ng MCU nói chung b ng cách n p vào nó file.hex File.hex c a chương trình trên như sau, các b n copy qua Notepad và save l i v i uôi m r ng là .hex: :updatingAupdatingFF00030E8301A10087 :updatingA08A0008A010408A2007708Aupdating :updatingA4007908A5007A08A6007B08AupdatingE :updatingB1E1D288BupdatingE9 :updatingF7002408F8002508F9002608FAupdating :updatingFB0020088A00210E8300FF0E7F0E09009E :updatingA110A1240280A108A100AupdatingDF :updatingB344F3466346D347D3407347F346F34F1 :updatingC031CupdatingFupdating :updatingA80A2808093C031D4E28A8018B108A11C4 :1000A0000A121D2884011FupdatingF149F1414 :1000B0001F159F1107309CupdatingA :1000C000CupdatingB040BupdatingF3083124A :0600DupdatingAE :02400E00F13F80 :updatingFF ;PIC16F877A ây mình save l i v i tên file là dem1-9dungngatngoai.hex. n p file này vào Pic, b n nh p ph i r i nh p trái lên con Pic, Edit Component sau: Type vào ây thay i t n s th ch anh c p cho Pic Nh p vào ây ch ư ng d n n file.hex c ab n có h p tho i
 159. 159. Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Page 10 of 12 Trong chương trình mình vi t ã khai báo s d ng th ch anh 4MHz, do v y ta thay i 1MHz thành 4MHz và nh p vào bi u tư ng cái folder load file dem1-9dungngatngoai.hex ã lưu lúc trư c vào, k t qu như sau: Nh p OK là xong 3. Ch y mô ph ng Khâu thi t k m ch ã hoàn t t, ph n mong ch ã n, mô ph ng xem con Pic có làm ư c nh ng gì ta mong ch hay không.M c ích vi t chương trình c a ta là khi chương trình ho t ng, u tiên con led 7 o n s hi n s 0, sau ó m i l n nút b m ư c n xu ng, con led l i m t l n tăng thêm 1 ơn v , khi vư t qua 9, nó l i quay v m t 1. Chúng ta b t u ch y mô ph ng, dùng thanh i u khi n b t u, r t ơn gi n như m Windows Media Player v y ó các b n, nh p vào nút Simulate, ta ư c gì:
 160. 160. Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Page 11 of 12 Thú v th t, úng như ta mong ch , con led 7 o n ang hi n th s 0.Bây gi b n nh p vào nút b m 12 cái liên ti p xem th nào nhé :
 161. 161. Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Th t chính xác, bây gi con led 7 o n ang ch s 3, mu n.Như v y là chương trình mô ph ng m ch ã thành công r i. Page 12 of 12 úng như ta mong 4. Sample Designs Proteus ã thi t k m u r t nhi u và y Sample ngư i dùng tham kh o cũng như cho th y nh ng kh năng mô ph ng c a chương trình này. m Sample ra xem, các b n vào Help Sample Designs xem: H p tho i Proteus Sample Files hi n ra: Cái này r t gi ng Windows Explorer nên xem r t d dàng.Trong này có nhi u Sample r t hay, v a xem l i v a bi t thêm tên c a nhi u linh ki n n a. III. M t s chú ý Trong ph n m m này tuy m t s linh ki n có m t nhưng v n không ho t ng ư c (mình g p ph i bi n tr , có cái dùng ư c, có cái không), có th dùng lo i tương ương.Con Pic16f877a không có trong này hãy dùng con thay th là Pic16f877.M t i m n a là khi i nh ng ư ng dây gi ng nhau, các b n ch c n v cho ư ng dây u, còn l i ch vi c nh p úp vào chân linh ki n u l p l i quá trình v cho nhanh. Trên ây là nh ng bư c cơ b n và vài chú ý nh giúp s d ng ph n m m mô ph ng m ch i n t Proteus.Cái chính là vi c t v t và tìm tòi c a các b n.Hy v ng các b n s không còn c m th y quá b ng khi s d ng ph n m m này.
 162. 162. AUTHOR : thaithienanh PAGES: veõ maïch in baèng PROTEUS Ñaàu baøi mình xin pheùp tröôùc bôûi vì hieän trong tay cuûa mình khoâng coù baát cöù moät taøi lieäu naøo vaø vaán ñeà lôùn nöõa laø mình muø tòt” ENGLISH THE MAU GIAO” neân baøi naøy chaéc chaén seõ xaûy ra sai soùt mong caùc baïn thoâng caûm vaø ñoùng goùp yù kieán ñeå baøi vieát naøy daàn daø ñöôïc hoaøn thieän hôn CAÛM ÔN NHIEÀU (hình nhö nghe thaèng chaùu noù ñoïc laø” thaùnh kìu zeù ri môùt” thì phaûi) Baây giôø ñeå tieän cho vieäc thöïc haønh mình khoâng ñeà caäp ñeán “schematic” beân ISIS maø duøng luoân moät sample cuûa noù laø “pic dollbell” Baây giôø chuùng seõ tieán haønh nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng ARES ôû treân toolbar (löu yù laø ôû sô ñoà ta töï taïo thì trình seõ baét chuùng ta save laïi roài môùi tieán haønh dòch) Sau khi chuyeån qua giao dieâïn cuûa ARES chuùng ta seõ thaáy coù moät khung vôùi tieâu ñeà laø “packet selector” ñaây laø do trình khoâng tìm ñöôïc daïng chaân maø ISIS ñònh daïng neân baét chuùng ta phaûi töï tìm laáy theo kieåu MANUAL : • Linh kieän 1 laø loa : ta seõ goõ vaøo “conn-sil2” choïn OK (choïn ñeá caém 2 chaáu) • Linh kieän 2,3 la øResistor pullup: ta goõ vaøo “res40” (choïn kieåu ñieän trôû 0,6W) (Ñaây cuõng laø 1 chuù yù raát quan troïng trong vieäc hoaøn thaønh panel nhanh hay chaäm luùc veõ schematic phaûi chuù yù xem ISIS coù hoã trôï ñònh daïng khoâng neáu khoâng thì neân tìm linh kieän töông ñöông nhöng coù hoã trôï ñònh daïng, luùc search packet neáu thaáy khoù coù theå quay veà giao dieän ISIS vaøo trong pick devide maø xem linh kieän naøo coù daïng chaân gioáng vôùi linh kieän ñang duøng ) Sau khi ta choïn xong 3 linh kieän thì khung packet slector bieán maát do caùc linh kieän coøn laïi ñaõ coù ñònh daïng ñaày ñuû, luùc naøy caùc linh kieän ñöôïc boá trí vaøo trong box component nhöng thieáu maát 2 led vaø 2 button vì ñònh daïng cuûa chuùng laø bò loãi hoaøn toaøn “packet not found” (ñeå ñoù tính sau) Baây giôø chuùng ta seõ tieán haønh veõ ñöôøng bao cuûa panel baèng caùch nhaáp chuoät vaøo 2D graphic box treân toolbar vaø choïn laø board edge (coù maøu vaøng) tieáp tuïc ta reâ chuoät leân matrix kích giöõ chuoät vaø veõ thaønh 1 khung. (thay ñoåi size cuûa khung ta kích chuoät phaûi vaøo vaønh khung sau ñoù “muoán keùo gì ñoù thì keùo!”) Hieän nay trong danh muïc chaân trong ARES khoâng heà coù “button” neân ta phaûi töï taïo laáy baèng caùch nhaáp chuoät vaøo 2D graphic choïn “top silk” roài veõ 1 khung (naèm ngoaøi ñöôøng vieàn panel) ñuùng baèng kích thöôùc cuûa button, sau ñoù choïn “round through hole…” treân toolbar keáñeán choïn kích côõ loã chaân khoan trong box “pad selector” ôû ñaây ta choïn size “C-70-30” tieán haønh gaén 4 loã vaøo xung quanh khung “top silk” keá tieáp ta choïn vaøo “track placement”roài choïn beân döôùi laø “top copper” sau ñoù laàn löôït veõ ñöôøng maïch noái 2 caëp “gioø” laïi
 163. 163. , save linh kieän vöøa taïo vaøo trong library baèng caùch kích phaûi mouse raøo linh kieän laïi choïn vaøo bieåu töôïng” hình con ic coù daáu +” treân toolbar luùc laøy ta ñaët teân cho noù laø “button” vaø choïn library ñeå save vaøo (baây giôø vaø mai sau baïn ñaõ coù trong tay packet cuûa button roài ñoù möøng chöa) beân ngoaøi baïn coù theå xoaù boû hình veõ nhaùp ñöôïc roài. Baây giôø trôû laïi vôùi vaán ñeà caùc linh kieän bò maát chuùng ta seõ quay laïi ISIS vaø thay 2 led thaønh 2 led thuôøng, kích nuùt phaûi vaøo linh kieän button ñaùnh vaøo muïc “component reference” teân linh kieän ví duï B1 vaø B2. Choïn ARES chaéc chaén ISIS seõ hoûi baïn coù muoán save khoâng ta choïn OK, ARES seõ hoûi tieáp daïng chaân linh kieän luùc naøy baïn chæ vieäc goõ vaøo packages 2 laàn “led” vaø 2 laàn “button” Tieáp tuïc chuùng ta ñaët linh kieän töø trong component vaøo matrix baèng caùch choïn vaøo linh kieän vaø choïn vò trí ñaët linh kieän (khoâng thích thì kích phaûi 2 laàn vaøo linh kieän noù seõ töï ñoäng quay trôû veà component, muoán xoay linh kieän thì kích phaûi vaøo linh kieän sau ñoù choïn vaøo caùc bieåu töôïng “set rotato” ôû goùc traùi döôùi maøn hình) coù theå vöøa ñaët vöøa ñoái chieáu vôùi ISIS ñeå toái öu place. Coâng vieäc cuoái cuøng laø ta kích choïn vaøo “auto route” treân thanh toolbar tieáp ñoù choïn vaøo “edit strategies” ñeå thay ñoåi noäi dung ñöôøng maïch cuï theå ôû ñaây coù 2 phaân vuøng laø “power” (ñöôøng nguoàn) vaø “signal” (tín hieäu) ta laàn löôït hieäu chænh caùc thoâng soá nhö lôùp maïch (baøi naøy ta choïn 1 lôùp top thoâi), ôû muïc “corner” (goùc bo) caùc baïn neân check luoân 2 caùi (maïch veõ ra seõ ñeïp) – OK.
 164. 164. Coøn muoán maïch hoaøn thieän hôn ta phuû ñoàng noù luoân “cho oai” trong menu tool ta choïn vaøo “power plane…” hieäu chænh laïi caùc thoâng soá – OK – FINISH – XIN CHUÙC MÖØNG BAÏN ÑAÕ HOAØN THAØNH PANEL NHÖ YÙ
 165. 165. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP HCM KHOA ÑIEÄN TÖÛ HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG PHAÀN MEÀM ISIS 6 PROFESSIONAL MOÂ PHOÛNG ÑIEÄN TÖÛ (TIEÅU LUAÄN MOÂN HOÏC : GIAÛI TÍCH MAÏCH TREÂN MAÙY VI TÍNH) Giaùo Vieân Höôùng Daãn : Th.S TRAÀN VAÊN DUÕNG Nhoùm sinh vieân thöïc hieän:  Nguyeãn Quang Anh Tuù updating  Hoà Anh Tuaán updating  Nguyeãn Duy Hieäu updating  Phaïm Minh Tieán updating  Mai Khang Sinh updating Thaùng 5 – 2006
 166. 166. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS . LÔØI MÔÛ ÑAÀU haøo möøng caùc baïn ñeán vôùi taøi lieäu “Höôùng daãn söû duïng phaàn meàm ISIS 6 PROFESSIONAL moâ phoûng ñieän töû”. Quaù trình thieát keá maïch ñieän töû vôùi söï hoå trôï cuûa caùc phaàn meàm chuyeân duïng ñaõ vaø ñang thu huùt söï quan taâm cuûa nhieàu sinh vieân , giaùo vieân cuõng nhö caùc kyõ sö trong ngaønh. Trong quaù trình thieát keá maïch ñieän töû, neáu coù beân caïnh moät coâng cuï moâ phoûng ñeå thöïc hieän ngay nhöõng yù töôûng môùi thì baïn seõ tieát kieäm ñöôïc raát nhieàu thôøi gian ñeå duøng vaøo vieäc toái öu maïch ñieän cuûa mình. Treân cô sôû ñoù, ISIS ñaõ ra ñôøi, phaùt trieån treân 12 naêm nay bôûi Labcenter Electronics- moät coâng ty saûn xuaát phaàn meàm CAD cuûa Anh- vaø ñöôïc haøng nghìn ngöôøi söû duïng treân khaép theá giôùi. Vôùi ISIS chuùng ta coù theå moâ phoûng haàu heát caùc daïng maïch ñieän töû, vaø laàn ñaàu tieân ôû caùc chöông trình CAD, ISIS cho pheùp thieát keá hoaøn chænh moät heä thoáng Vi ñieàu khieån bao goàm toaøn boä maïch phaàn cöùng giao dieän beân ngoaøi, sau ñoù moâ phoûng söï töông taùc giöõa chuùng. ISIS coøn ñaët quan taâm ñeán vieäc thieát keá maïch in (Printed Circuit Board-PCB) vôùi söï hoå trôï keát xuaát maïch ñieän sang ARES hoaëc moät chöông trình CAD Layout khaùc ñeå veõ maïch in. Ñoái vôùi caùc sinh vieân môùi cuûa ngaønh ñieän töû, ISIS taïo moät söï haáp daãn baèng moät heä thoáng chöông trình ñaày ñuû coâng cuï maïnh meõ vaø ñaày maøu saéc, nhieàu phoâng chöõ. Keøm theo ñoù laø moät thö vieän caùc thieát keá maãu ña daïng theo thöù töï töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp ñeå caùc baïn tieáp tuïc phaùt trieån theo yù töôûng cuûa mình. Coù raát nhieàu tính naêng öu vieät, tuy nhieân ISIS ñoái vôùi nhieàu ngöôøi söû duïng ôû Vieät Nam vaãn coøn môùi meõ. Vôùi mong muoán giôùi thieäu ISIS ñeán caùc baïn moät caùch toång quaùt nhaát, nhoùm ñaõ choïn phaàn meàm naøy trong baøi baùo caùo moân hoïc “Giaûi tích maïch treân maùy vi tính” cuûa mình. Hy voïng seõ giuùp ñöôïc phaàn naøo trong quaù trình thieát keá maïch cuûa caùc baïn. Vaø taát nhieân do trình ñoä vaø kinh nghieäm coøn giôùi haïn neân chaéc chaén coù nhieàu thieáu soùt trong taäp taøi lieäu naøy, raát mong söï thoâng caûm cuûa caùc baïn. NHOÙM THÖÏC HIEÄN Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TP HCM-Thaùng 6 naêm 2006 – Trang 1-
 167. 167. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS . LÔØI CAÛM ÔN Trong quaù trình thöïc hieän baøi baùo caùo naøy, nhoùm thöïc hieän ñaõ nhaän ñöôïc raát nhieàu goùp yù, ñaùnh giaù quyù baùu töø caùc baïn cuøng lôùp vaø ñaëc bieät töø giaùo vieân tröïc tieáp höôùng daãn thöïc hieän: ThS. Traàn Vaên Duõng. Töø ñoù nhoùm ñaõ coù söï ñieàu chænh, söûa chöûa taøi lieäu cho hôïp lyù hôn. Qua ñaây, nhoùm xin pheùp göûi lôøi caûm ôn chaân thaønh nhaát ñeán Thaày vaø caùc baïn. Mong raèng taäp taøi lieäu naøy phaàn naøo ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu vaø mong moûi cuûa moïi ngöôøi. Vaø neáu coù cô hoäi, trong phaïm vi trình ñoä cuûa mình, nhoùm mong muoán seõ ñöôïc giôùi thieäu ñeán caùc baïn nhieàu phaàn meàm höõu ích vaø thuù vò khaùc. Nhoùm sinh vieân thöïc hieän:  Nguyeãn Quang Anh Tuù  Hoà Anh Tuaán updating updating  Phaïm Minh Tieán updating  Nguyeãn Duy Hieäu updating  Mai Khang Sinh updating – Trang 2-

[external_footer]

Viết một bình luận