Google Crash Handler 정체와 프로세스 중지 방법 소개

Google Crash Handler 정체와 프로세스 중지 방법 소개

google crash handler 정체와 프로세스 중지 방법 소개

작업관리자에 google crash handler 핸들러가 cpu나 메모리 등을 생각보다 높게 점유하고 있을 수가 있습니다.

이름이 google로 시작되는 거 보니 바이러스는 아닌 것 같고, 삭제해도 문제가 없는 것인지 알아보겠습니다.

google crash handler는 바이러스나 악성코드 같은 pc에 위협적인 요소는 아닙니다.

이름이 google이듯 구글 프로그램 관련된 애플리케이션 다운로드, 설체, 제거 및 업데이트를 관장하는 파일입니다.

구글 업데이트 일부로 google inc에서 서비스하고 있습니다.

Quý khách đang xem: Google Crash Handler 정체와 프로세스 중지 방법 소개

다만 cpu 100% 이 된다면 어떠한 문제가 발생한 겁니다.

1. 바이러스 검사

이 파일에 바이러스가 감염되었는지 검사를 해봐야 합니다.

v3나 알약, 또는 전문 systweak antivirus 프로그램을 사용하는 것이 좋습니다.

google crash handler 정체와 프로세스 중지 방법 소개

2. google crash handler 오류

구글 프로그램을 사용할 때 오류가 발생하면 google crash handler가 실행되고 처리속도가 느려지면서 오류가 발생하기도 합니다.

오류 메시지는 다음과 같습니다.

Xem nhiều hơn: Temple Run – Ứng dụng trên Google Play

“google 크래 시 핸들러가 작동을 멈췄습니다.”

“googlecrashhandler64.exe” 모듈의 ffffffff 주소에서 액세스 위반”

” exe를 종료하는 문제가 발생하였습니다.”

위와 같은 오류가 발생하면 google crash handler를  중지하시는것이 좋습니다.

google crash handler 정체와 프로세스 중지 방법 소개

3.  google crash handler를  중지방법

윈도우키 + r 키를 누르고 “msconfig” 를 입력합니다.

google crash handler 정체와 프로세스 중지 방법 소개


시스템 구성 창이 열리면 상단 탭 메뉴 중 [서비스]를 선택합니다.

“google update” 또는 “google 업데이트 서비스”로 시작되는 서비스를 모두 체크 해제합니다.

이제 [확인] 버튼을 클릭해주세요

google crash handler 정체와 프로세스 중지 방법 소개


검색에서 “제어판”을 입력합니다.  검색되면  제어판을 선택합니다.

google crash handler 정체와 프로세스 중지 방법 소개

Xem nhiều hơn: Tổng Hợp Garena Gold Membership Là Gì ? Yêu Cầu Và Quyền Lợi Của Gold Membership


제어판 창이 열리면 [관리 도구]를 선택해주세요. 관리 도구가 보이지 않으면 오른쪽 위 보기 기준을 큰 아이콘으로 변경합니다.

google crash handler 정체와 프로세스 중지 방법 소개


관리 도구 창이 열리면 작업 스케줄러를 더블클릭해서 실행합니다.

google crash handler 정체와 프로세스 중지 방법 소개


작업 스케줄러 창이 열리면 googleupdate로 시작되는 이름을 모두 삭제합니다.

google crash handler 정체와 프로세스 중지 방법 소개

google crash handler 정체와 프로세스 중지 방법 소개를 알아보았습니다

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *