Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 – Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 – Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.
Xem thêm: Lý thuyết Bài thực hành tổng hợp

1. Mục đích, yêu cầu

Quý khách đang xem: Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 – Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

Quảng cáo

– Củng cố các kĩ năng chủ chốt sử dụng Access.

2. Nội dung

Câu 1: (sgk trang 76 Tin 12):

a) Tạo một CSDL thế hệ, đặt tên là HOC_TAP.

– Ở màn hình chọn của Access ta nhấn vào blank database để tạo cơ sở dữ liệu mới.

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

Quảng cáo

– Đặt tên là HOC_TAP. Rồi nhấn Create.

– Kết quả:

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

b) Tạo các bảng dữ liệu trong CSDL HOC_TAP với cấu trúc được mô tả trong bảng sau, đặt khóa chính cho mỗi bảng, miêu tả tính chất cho các trường của mỗi bảng.

– Nhấn chuột phải vào trường. Chọn Design View

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

Quảng cáo

– Nhập BANG_DIEM là tên của bạn dạngg. Rồi nhấn Ok được kết quả như hình

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

– Nhập các trường với kiểu dữ liệu và khóa chính như trang 76

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

– Làm tương tự với 2 bảng HOC_SINH và bảng MON_HOC:

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12. Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

Câu 2: (sgk trang 76 Tin 12): Thiết lập các mối câu kết:

– Giữa phiên bảng BANG_DIEM và phiên bảng HOC_SINH.

– Giữa bạn dạngg BANG_DIEM và bạn dạngg MON_HOC.

Trả lời:

– Nhấn vào Database Tool chọn Realationships.

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

Xem nhiều hơn: Con Bướm Nâu bay vào nhà có điềm báo gì, tốt hay xấu? Đánh số gì?

– Chọn bảng để thiết lập quan hệ. Chọn bảng nào ta nhấn vào bảng rồi nhấn Add. Ở đây ta quan trọng lập quan hệ giữa 3 bảng nên ta chọn cả 3 bảng rồi nhấn Add.

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12. Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

– Tạo liên minh giữa BANG_DIEM và HOC_SINH. Đầu tiên ta nhấn vào Edit Relationship.

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

– Nhấn Create New.

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

– Chọn như hình:

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

– Nhấn OK sau đó nhấn Create:

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

– Kết quả:

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

– Làm gần giống với bảng BANG_DIEM và bảng MON_HOC.

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

Câu 3: (sgk trang 77 Tin 12): Tạo biểu mẫu để nhập ác ôn liệu cho BANG_DIEM.

Nhập dữ liệu cho cả ba bạn dạngg. (dùng cả hai cách: trực tiếp trong trang dữ liệu và dùng biểu mẫu vừa tạo).

Trả lời:

– Giả sử ta nhập liệu cho bảng HOC_SINH bằng cách thông thường. Click đúp vào bảng HOC_SINH sẽ được giao diện như hình:

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

– Nhập thông tin cần thiết cho các trường. Ví dụ ta muốn nhập một học sinh có mã là 1, Họ đệm là Nguyễn Văn, Tên là A thì ta sẽ nhập như sau.

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

– Sau đó nhấn Enter Access sẽ tự động đưa ta đến để nhập bạn dạng ghi tiếp theo.

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

– Để thêm phiên bản ghi bằng biểu mẫu ta làm như sau.

– Nhấn Create -> More Forms chọn Form Wizard.

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

– Nhấn vào dấu >> để đưa toàn bộ các trường vào biểu mẫu.

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12. Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

– Nhấn Finish để hoàn thành ngay biểu mẫu. Ta được kết quả như hình.

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12. Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

– Để tạo bạn dạng ghi mới ta nhấn vào như hình:

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

– Một trang biểu mẫu thế hệ sẽ xuất hiện cho ta nhập liệu:

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

– Giả sử ta nhập liệu làngg tin như hình.

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

– Một bản ghi mới sẽ xuất hiện ở bạn dạngg HOC_SINH.

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

– Những bảng khác ta hoàn toàn có thể làm gần giống .

Câu 4: (sgk trang 77 Tin 12): Thiết kế một số mẫu hỏi để phục vụ các yêu cầu sau:

a) Hiển thị họ tên của một học sinh (ví dụ “Trần Lan Anh”) cùng với điểm trung bình của học sinh đó.

– Nhấn Create chọn Query Design.

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

– Chọn bảng HOC_SINH, BANG_DIEM, MON_HOC. Sau đó điền điều kiện như hình:

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

– Chạy Query và quan sát kết quả:

Xem nhiều hơn: Giải SGK tiếng anh 10 – Unit 7: The mass media

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12. Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

b) Danh sách học sinh gồm họ và tên, điểm môn Toán trong một ngày.

Nhấn Create chọn Query Design.

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

– Chọn bảng HOC_SINH, BANG_DIEM, MON_HOC.

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

– Ta muốn kiểm tra ở ngày nào thì ta điền ngày tháng vào trường ngày kiểm tra như trong hình. Ví dụ ở đây ta điền 20/11/2017.

– Ở đây ta buộc phải thêm trường mã môn học vào trong mẫu hỏi vì nếu trong CSDL thực tế ta không thể biết chính xác mã của môn Toán là bao nhiêu. Vì thế ta cần ép thêm điều kiện Tên_Môn_học là toán.

– Nhấn Run để thực thi mẫu hỏi:

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

c) Danh sách học sinh gồm họ và tên, điểm môn Toán và sắp xếp theo ngày kiểm tra.

– Nhấn Create chọn Query Design.

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

– Chọn bảng HOC_SINH, BANG_DIEM, MON_HOC. Rồi điền điều kiện như hình:

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

– Kết quả:

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

Câu 5: (sgk trang 77 Tin 12): Tạo công bố danh sách học sinh của từng môn gồm: họ tên, điểm và tính điểm trung bình theo môn.

Trả lời:

– Nhấn Create chọn Query Design.

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

– Chọn bảng HOC_SINH, BANG_DIEM, MON_HOC. Rồi điền điều kiện như hình:

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

– Thực thi Query:

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

– Từ Query trên ta sẽ tạo báo cáo. Nhấn Create chọn Report Wizard:

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

– Nhấn vào dấu >>. Sau đó nhấn Finish.

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

– Kết quả:

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

Các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Tin học 12 Chương 2 khác:

 • Bài 6: Biểu mẫu
 • Bài tập và thực hành 4 – Tạo biểu mẫu đơn giản
 • Bài 8: Truy vấn dữ liệu
 • Bài tập và thực hành 6 – Mẫu hỏi trên một bảng
 • Bài tập và thực hành 7 – Mẫu hỏi trên nhiều bảng
 • Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo
 • Bài tập và thực hành 8 – Tạo lên tiếng
 • Bài tập và thực hành 9 – Bài thực hành tổng hợp

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 0888806742 câu trắc nghiệm Toán có đáp án
 • Hơn 0888806742 câu trắc nghiệm Hóa có đáp án chi tiết
 • Gần 0888806742 câu trắc nghiệm Vật lý có đáp án
 • Hơn 0888806742 câu trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án
 • Kho trắc nghiệm các môn khác

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất – CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 0888806742
Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *