Giá trị thu hồi (Salvage Value) là gì?

Giá trị thu hồi (tiếng Anh: Salvage Value) là giá trị sổ sách ước tính của một tài sản khi khấu hao hoàn tất, dựa trên những gì công ty mong đợi có thể nhận được từ việc bán tài sản sau khi hết thời gian sử dụng hữu ích.

Giá trị thu hồi (Salvage Value) là gì?

[external_link_head]

Hình minh họa. Nguồn: WallStreetMojo

Định nghĩa

Giá trị thu hồi hay giá trị còn lại trong tiếng Anh là Salvage Value.

Giá trị thu hồi là giá trị sổ sách ước tính của một tài sản khi khấu hao hoàn tất, dựa trên những gì công ty mong đợi có thể nhận được từ việc bán tài sản sau khi hết thời gian sử dụng hữu ích.

Giá trị thu hồi có thể hiểu đơn giản là giá trị tài sản sau khi vòng đời của tài sản đó kết thúc.

[external_link offset=1]

Giá trị thu hồi ước tính của một tài sản là một thành phần quan trọng trong việc tính toán kế hoạch khấu hao.

Đặc trưng của giá trị thu hồi 

Giá trị thu hồi ước tính có thể được xác định cho bất tài sản nào mà công ty sẽ khấu hao trên sổ sách theo thời gian.

– Mỗi công ty sẽ có tiêu chuẩn riêng để ước tính giá trị thu hồi. Một số công ty có thể thực hiện trích khấu hao trên toàn bộ giá trị tài sản trong trường hợp giá trị thu hồi của tài sản rất nhỏ.

– Nói chung, giá trị thu hồi rất quan trọng vì nó sẽ là giá trị của tài sản trên sổ sách của công ty sau khi khấu hao đã được trích hết. Giá trị thu hồi dựa trên giá trị mà công ty mong đợi nhận được từ việc bán tài sản khi hết thời gian sử dụng.

– Một số phương pháp khấu hao phổ biến có thể kể đến như phương pháp khấu hao đường thẳng (Straight line method), phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần (Reducing balance method), phương pháp khấu hao theo tổng số thứ tự năm sử dụng (Sum of years’ digits method), phương pháp khấu hao theo sản lượng (Units of Production Method).

– Tùy thuộc vào phương pháp trích khấu hao và kì vọng vào giá trị thu hồi mà công ty sẽ đưa ra kế hoạch khấu hao phù hợp.

Lưu ý:

– Nếu công ty không chắc chắn về thời gian sử dụng hữu ích của tài sản, công ty có thể ước tính số năm sử dụng thấp hơn và giá trị thu hồi cao hơn để ghi nhận giá trị tài sản trên sổ sách sau khi khấu hao hết hoặc bán tài sản với giá trị thu hồi.

Ví dụ

*Trong trường hợp trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp khấu hao đường thẳng

– Khấu hao đường thẳng nói chung là phương pháp khấu hao cơ bản nhất. Nó bao gồm các khoản chi phí khấu hao bằng nhau mỗi năm trong suốt thời gian sử dụng hữu ích cho đến khi toàn bộ tài sản được khấu hao đến giá trị thu hồi.

[external_link offset=2]

Giả sử công ty X mua một tài sản cố định trị giá 5.000 đô la. Công ty xác định giá trị thu hồi là 1.000 đô la và thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm.

Dựa trên các giả định này, khấu hao hàng năm bằng phương pháp đường thẳng là:

(Giá trị ban đầu – Giá trị thu hồi) / Thời gian sử dụng hữu ích

(updating)/5 = 800 đô la/năm

Điều này dẫn đến tỉ lệ khấu hao là 20% (800/4.000).

(Tài liệu tham khảo: Investopedia)

[external_footer]

Viết một bình luận