[E9][BÀI TẬP THEO UNIT]UNIT 8 CELEBRATION – Tiếng Anh 9 – Giáo viên Tiếng Anh – Thư viện Đề thi & Kiểm tra

[E9][BÀI TẬP THEO UNIT]UNIT 8 CELEBRATION – Tiếng Anh 9 – Giáo viên Tiếng Anh – Thư viện Đề thi & Kiểm tra

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Bài 4: Quản lí ngân hàng câu hỏi và sinh đề có điều kiện

  Ở , , chúng ta đã biết cách tạo một đề thi từ ngân hàng có sẵn hay tự nhập câu hỏi, tạo cây thư mục để chứa đề thi cho từng môn. Trong bài này chung ta tiếp tục tìm hiểu cách xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi mà mình đã đưa lên và…

  Xem nhiều hơn: HƯỚNG DẪN KÊ KHAI C/O mẫu VK (C/O form VK) theo VKFTA

  Xem tiếp

  Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  [E9][BÀI TẬP THEO UNIT]UNIT 8 CELEBRATION

  (Tài liệu chưa được thẩm định)

  Nguồn: Thầy Lê Tấn Tài

  Người gửi: Giáo viên Tiếng Anh

  Ngày gửi: 00h:46′ 0888806742

  Dung lượng: 37.0 KB

  Số lượt tải: 1835

  Xem nhiều hơn: Những Cuốn Sách Tham Khảo Lớp 8 Giúp Học Tốt Kiến Thức Toán Học

  Số lượt thích: 0 người

  Choose the best option to complete kinh hoàngach of the following sentences.
  Can you tell me the reason for ________the Mother’s Day?
  A. celebrating B. celebration C. celebrate D. celebrated
  We think that Mother’s Day should be celebrated ________.
  A. nationhood B. nationwide C. nationality D. nation
  We are going to ________the anniversary of our 50th wedding.
  A. to celebrate B. celebrated C. celebration D. celebrate
  On Easter Day, people crowd the streets to watch colorful ________.
  A. parade B. festival C. party D. celebration
  Passover is celebrated in Isreal by all ________people.
  A. English B. Vietnamese C. Japanese D. Jewish
  He has now been formally ________as presidential candidate.
  A. pointed B. regarded C. received D. nominated
  Last night, we came to the show late ________the traffic was terrible.
  A. although B. despite C. and D. because
  Tet is a festival ________occurs in late January or hãiarly February.
  A. who B. whom C. when D. which
  The people ________live in Greece speak Greek.
  A. whose B. who C. whom D. when
  ________he likes chocolate, he tries not to kinh hoảngat it.
  A. As B. Although C. Since D. Despite
  Easter is a joyful festival ________is celebrated in many countries.
  A. who B. which C. when D. whose
  Peter, ________can compose many pieces of music, sing very well.
  A. which B. whom C. who D. whose
  We are so proud ________her for telling the truth.
  A. in B. with C. of D. at
  Ha is not satisfied ________her preparations for Tet.
  A. with B. of C. to D. at
  Let me congratulate you ________your nomination.
  A. to B. at C. with D. on
  It is nice ________you to say so.
  A. in B. on C. of D. at
  I lived in Da Lat, ________is one of the most beautiful cities in Vietnam.
  A. who B. which C. whom D. whose
  What ________you go if you had a car?
  A. would B. have C. will D. did
  He is the most ________activist in the town.
  A. kinh hãiffect B. kinh hồnffective C. sợffectiviely D. kinhffectiveness
  Auld Lang Syne is a song ________is sung on New Year’s Day.
  A. which B. who C. whom D. whose
  I am the boy ________is wearing a white T-shirt.
  A. which B. who C. whom D. whose
  Give the correct form of the verbs in brackets.
  I suggest ________________a taxi. (take)
  If the Earth gets warmer, the sea ________________warmer. (get)
  What will you do if you ________________the final kinh khủngxamination? (pass)
  What about ________________to work by bus. (go)
  Tuan has been ________________as the most effective activist in the town. (nominate)
  Tell me the reason for ________________the Father’s Day. (celebrate)
  I want ________________my English. (improve)
  Passover ________________by all Jewish people. (celebrate)
  Give the correct preposition to kinh hồnach gap.
  Tet is a festival which occurs ________late January or hãiarly February.
  Family members who live apart try to be together ________Tet.
  I congratulate Susan ________passing her kinh hãixam.
  I’m always proud ________my father and love him so much.
  The school has taken part ________the festival since 1997.
  If you’re not satisfied ________your hoảng hồnssay, I suggest you rewrite it.

  Auld Lang Syne is sung ________New Year’s Eve.

  Give the correct form of the words in brackets.

  There are many ________________throughout the year. (celebrate)

  He wants to ________________his room. (decoration)

  Tet is a ________________festival of Vietnamese people. (joy)

  Easter is a joyful festival which is ________________in many countries. (celebrate)

  I’m very ________________of my father. (pride)

  In many countries, people crowd the streets to watch ________________parade. (color)

  Air and water ________________can make people fall ill. (pollute)

  We often go to the town ________________house. (culture)

  Rewrite the following sentences as directed.

  Tet is a festival. Tet


  Hãy thử nhiều lựa chọn khác

  Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
  danh mục: Đánh giá – Review

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *