Dư nợ cho vay (Loan outstanding balance) – Viện nhân lực ngân hàng tài chính BTCI

Dư nợ cho vay (Loan outstanding balance) được tính theo thời điểm, tức là số dư cuối kỳ tính toán. Đây là tổng số tiền cho vay đối với khách hàng còn phải thu hồi tại một thời điểm.

Các ngân hàng có thể cho vay đối với cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế – còn được gọi là Thị trường 1; cũng như cho các ngân hàng, tổ chức tín dụng khác vay mượn – còn gọi là thị trường liên ngân hàng, Thị trường 2.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Thuật ngữ Dư nợ cho vay đôi khi được sử dụng lẫn lộn với Dư nợ tín dụng (Credit outstanding balance).

Dư nợ cho vay (Loan outstanding balance) - Viện nhân lực ngân hàng tài chính BTCI

Dư nợ giảm dần là gì?Dư nợ giảm dần tức là chỉ tính tiền lãi của bạn trên số tiền thực tế ban đầu bạn còn nợ. Sau khi đã trừ ra thì phần tiền gốc của bạn sẽ trả trong các tháng trước đó.

[external_link offset=2]

Có một cách hiểu khác nữa, dư nợ giảm dần tức là số tiền lãi của bạn khi vay ngân hàng thì tới hàng tháng sẽ giảm đi nếu như tiền gốc của bạn giảm đi [external_footer]

Viết một bình luận