địa hình in English – Vietnamese-English Dictionary

Nhưng các xe tự hành hiện nay không thể tiếp cận địa hình đó.

But the current rovers cannot get there.

[external_link_head]

ted2019

Và… hắn cũng chơi môn đua xe địa hình.

And… he’s also a motocross rider.

OpenSubtitles2018.v3

Đó là một Căn cứ Hoạt động Quân sự trong địa hình đô thị.

It’s a Military Operations on Urbanized Terrain site.

ted2019

Họ sẽ là người ra ngoài, vẽ lại địa hình, định vị những chặng đường hiểm trở.

The scout is the one going out, mapping the terrain, identifying potential obstacles.

ted2019

Cũng như Blitzkrieg, các trận chiến diễn ra trên một địa hình gần 3D với góc nhìn 2D.

As with Blitzkrieg, battles take place on a 3D rendered terrain with an isometric viewpoint.

WikiMatrix

Địa hình đá của Golis khiến việc theo dõi và giết chết báo không thể xảy ra.

The rocky terrain of the Golis made tracking and killing leopards next to impossible.

WikiMatrix

Khả năng sinh sản thấp và cừu có vấn đề với địa hình đá cuội ở Na Uy.

[external_link offset=1]

The fertility was low and the sheep had problems with the stony Norwegian terrain.

WikiMatrix

Tây Ban Nha là một đất nước đa dạng, cả về địa hình lẫn con người.

SPAIN is a land of diversity in both its landscape and its people.

jw2019

Biểu đồ địa hình thiên nhiên

jw2019

Hãy nhìn vị trí của metan, metan ở nơi có địa hình vô cùng gồ ghề.

Look where the methane is, the methane is in a very rough terrain area.

QED

Địa hình rừng gồ ghề hoàn toàn tương phản với các vùng lân cận của thung lũng Rhine.

The forest’s rough terrain starkly contrasts with that of the adjoining Rhine Valley.

WikiMatrix

Vùng biển và hải đảo của Quảng Ninh là một vùng địa hình độc đáo.

The sea and island zone of Quảng Ninh has a unique terrain.

WikiMatrix

Vì thế nó đã có kiến tạo địa hình.

And so it’s been tectonically altered.

ted2019

Nên, đó là những đặc điểm của loại địa hình này.

And so, there are features on this landscape.

ted2019

Thì một giọt xăng rơi vào cổ tay, hay đinh ốc từ chiếc xe địa hình.

So a drop of burning gasoline fell on his wrist, a screw from the ATV.

OpenSubtitles2018.v3

Kỹ thuật dùng để thay đổi khí quyển và địa hình của trái đất.

Planetary engineering modifying the Earth’s atmosphere and topography.

OpenSubtitles2018.v3

Tuy nhiên, địa hình khu vực có thể biến đổi đáng kể các mẫu hình khí hậu này.

Local geography may substantially modify these climate patterns, however.

[external_link offset=2]

WikiMatrix

Và bằng các thông tin xúc giác nó đã vượt qua thành công các kiểu địa hình đó.

And just by the tactile information, it successfully crosses over these types of terrains.

ted2019

Dải Gaza có địa hình bằng phẳng hay gợn sóng, với các đụn cát gần bờ biển.

The terrain of the Gaza Strip is flat or rolling, with dunes near the coast.

WikiMatrix

Chúng có thể băng qua địa hình phức tạp như cỏ, – không thành vấn đề, .

They can go over complex terrain like grass, no problem, and not get destabilized.

ted2019

Cái bàn cà-phê hàng nghĩa địa hình cái bánh xe bò… ngu ngốc của Roy Rogers này!

This stupid, wagon-wheel, Roy-Rogers, garage-sale coffee table!

OpenSubtitles2018.v3

Seatroopers (lính thủy) được huấn luyện ở địa hình nước.

Steel Forces), were trained in the field.

WikiMatrix

Và đây các bạn có thể thấy nó đang đi trên địa hình đa kết cấu.

And here you can see that it’s walking over unstructured terrain.

ted2019

Có ít nhất 2 người biết địa hình này.

Well, there’s at least 2 people who know this terrain.

OpenSubtitles2018.v3 [external_footer]

Viết một bình luận