Definition of WHEN IT COMES TO

Definition of WHEN IT COMES TO

definition of when it comes to

used to identify the specific topic that is being talked about when it comes to playing chess, he’s the best i know.

Quý khách đang xem: Definition of WHEN IT COMES TO

learn more about when it comes to

statistics for when it comes to

cite this entry

Xem nhiều hơn: Phân tích khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong văn học Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975

“when it comes to.” merriam-webster.com dictionary, merriam-webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/when%20it%20comes%20to. accessed 8 oct. 2021.

test your vocabulary

dog words quiz

  • definition of when it comes to

  • which of the following animals has a dog in its etymology?

definition of when it comes to

test your knowledge – and maybe learn something along the way.

take the quiz

Xem nhiều hơn: 1972 mệnh gì, tuổi con gì, hợp hướng nào và màu gì nhất?

love words? need even more definitions?

subscribe to america’s largest dictionary and get thousands more definitions and advanced search—ad free!

merriam-webster unabridged

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Kinh nghiệm – Hướng dẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *