CTF Loader (32 bit) (ctfmon.exe) What is this? Is it a virus or malware? (Windows 8.1)

CTF Loader (32 bit) (ctfmon.exe) What is this? Is it a virus or malware? (Windows 8.1)


it’s an office file and it’s in my computer (w7) too.

it’s a legitimate file.

don’t worry it about it.

http://www.bleepingcomputer.com/startups/ctfmon.exe-1121.html

Xem nhiều hơn: Tết Hàn thực – Wikipedia tiếng Việt

mvp consumer security updating
windows insider mvp updating

831 people found this reply helpful

·

was this reply helpful?

sorry this didn’t help.

Xem nhiều hơn: Hoa Lan Viet Nam: Trang Nhà

great! thanks for your feedback.

how satisfied are you with this reply?

thanks for your feedback, it helps us improve the site.

how satisfied are you with this reply?

thanks for your feedback.

ctf loader (32 bit) (ctfmon.exe) what is this? is it a virus or malware? (windows 8.1)

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Kinh nghiệm – Hướng dẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *