Cách đánh bida phăng cơ bản: Kỹ thuật coule (cule) bi

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách đánh bida coule (đánh cule bi) trong bida phăng cơ bản. Đánh bida coule (cule) được áp dụng khi 3 bi nằm gần như trên một đường thẳng nhưng không thể đánh mỏng. Thế bi cule là một trong những thế bi rất thường gặp trong khi đánh bida phăng.

I. Hướng dẫn kỹ thuật đánh bida cule cơ bản: Có 2 cách sau: 

[external_link_head]

1. Đánh cule sống bi: Bi chủ đi tới nhanh và nhiều sau khi chạm bi cadre (bi chạm)

Cách đánh:

– Để cơ hướng vào điểm cẩn ngắm (điểm trúng) trên tâm bi chủ, đẩy cơ tới xuyên qua tâm bi chủ, đẩy cơ dài và không dừng cơ đột ngột (như retro bida).

– Thông thường vị trí cần đánh cách tâm bi 1,5 lần đường kính đầu cơ. Vị trí sống bi nhất là vị trí đầu cơ dịch chuyển từ đỉnh bi xuống khoảng 1 lần đường kính đầu cơ. 

2. Đánh cule chết bi: Bi chủ di chuyển ít, đủ để trúng bi đích, đồng thời đẩy bi chạm (bi cadre) đi nhiều băng về vị trí cần gom bida. Để đánh cule chết bi, ta đẩy cơ trên tâm bi chủ một chút (khoảng cách 1 đầu cơ tính từ tâm bi) và cũng không dừng cơ đột ngột. 

   Tham khảo thêm bài hướng dẫn liên quan:

[external_link offset=1]

  •     Hướng dẫn cách đánh trô, kéo bida cơ bản (đánh Retro bida)
  •     Hướng dẫn kỹ thuật và các thế đánh bida retro, kéo bida qua video

II. Hướng dẫn cách canh mặt bi để lấy điểm trúng khi đánh bida cule:

Kẻ 1 đường thẳng nối tâm bi chạm (bi carde) và tâm bi đích. Đường nối tâm này cắt mặt trước bi chạm ở 1 điểm (tiếp điểm trên bi chạm). Điểm này là điểm cần ngắm (điểm trúng) của bi chủ.

III. Một số lưu ý:

– Ra cơ đánh cule phải thẳng, song song với mặt bàn, hạn chế nghiêng cơ, tay phải thẳng, không được đẩy ngắn, không rút về, không dừng cơ đột ngột vì dễ làm bi chủ đi lệch hoặc gây chết bi.

– Khi đánh cule mà bi chủ và bi chạm (bi carde) gần nhau, phải đánh nhanh tay để đẩy được bi chủ đi tới.

– Mới tập đánh bida cule nên đánh không để epphe để kiểm soát tốt điểm trúng, đánh lực nhẹ để tránh tẹt cơ. Sau khi thuần thục, có thể thêm epphe để tăng hiệu quả điều khiển bi chạm. 

– Khi đánh chết bi, hạn chế đánh quá mạnh, nếu buộc phải đánh mạnh phải đẩy dài cơ để hạn chế độ lệch của bi chủ.

IV. Một số trường hợp sử dụng kỹ thuật bida cule tạo thế gom bi

 Cu lê nhồi 3 băng

V. Một số video hướng dẫn cách đánh bida cule: 

1. Coule căn bản – Tác giả: Nguyễn Thành Trung

Video này có các nội dung:

– Hướng dẫn về những kiến thức, kỹ thuật đánh bida coule cơ bản.

– Kỹ thuật đánh cule nghiêng cơ, cule nhấn cơ.

– Điểm khác nhau cơ bản giữa retro và coule 

[external_link offset=2]

– Độ sống của bi chủ, vị trí sống bi của bi chủ

– Sử dụng ép phê (thuận, nghịch) để tránh đá bi, cule đón.

– Kỹ thuật đánh chết bi và các trường hợp áp dụng. 

– Một số tình huống sử dụng bida cule trong thực tế.

2. Kỹ thuật Coule đón – Tác giả: Nguyễn Thành Trung

3. Một số cú đánh Cu-lê (coule) (xem từ đoạn 2 phút 18 giây)

4. Một vài thế bi coule – Tác giả: Nguyễn Thành Trung

5. Coule chết bi và coule tàng – Tác giả: Nguyễn Thành Trung

(Nguồn: youtube và dailymotion)

[external_footer]

Viết một bình luận