Bảng Chấm Công Tiếng Anh

Weekly Employee Timesheet

Mẫu bảng chấm công nhân viên bằng Tiếng Anh theo tuần – Weekly Employee Timesheet được thiết kế với đầy đủ thông tin cần thiết. Bảng chấm công bằng tiếng Anh này cũng giống như bảng chấm công tiếng Việt bản Word hoặc bảng chấm công trên Excel dành cho các doanh nghiệp nước ngoài hoặc doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài.

[external_link_head]

  • Bảng chấm công trên Excel
  • Bảng chấm công thông dụng
  • Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ
  • Bảng thanh toán tiền thưởng
  • Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

1. Bảng chấm công là gì?

Bảng chấm công là loại văn bản dùng để theo dõi ngày công thực tế mà nhân viên đã làm việc/ nghỉ việc/ nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội trong tháng – làm căn cứ tính trả lương cho nhân viên, người lao động được đầy đủ và chính xác nhất. … Bảng chấm công thường được làm trên máy tính bằng file Excel.

2. Bảng chấm công tiếng Anh là gì?

Bảng chấm công Tiếng Anh được gọi là “Timesheets”, là biểu mẫu dùng để theo dõi ngày công làm việc thực tế – nghỉ việc – nghỉ hưởng BHXH… của người lao động, làm căn cứ để trả lương và quản lý lao động trong doanh nghiệp.

[external_link offset=1]

Timesheet (n) – /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chấm công

3. Mẫu bảng chấm công nhân viên bằng Tiếng Anh

Bảng Chấm Công Tiếng Anh

Weekly Employee Timesheet

[Company Name]

Employee Name:______________________
[Address 1]
[Address 1] Supervisor Name:______________________
[City, State ZIP]
[Phone] Week of: ______________________
Day of Week Regular

Hrs
Overtime

Hrs
Sick Vacation Holiday Unpaid

Leave
Other TOTAL

Hrs
Mon 0.00
Tue 0.00
Wed 0.00
Thu 0.00
Fri 0.00
Sat 0.00
Sun 0.00
Total Hrs: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Hours Reported: 0.00

____________________________________________

Employee Signature Date

[external_link offset=2]

____________________________________________

Supervisor Signature Date

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm – nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.[external_footer]

Viết một bình luận